3
Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν— εἴ γε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς· κατὰ Holmes WHmarg ] ὅτι κατὰ WH Treg NIV RP⸀κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη WH Treg NIV ] ἐγνώρισέν RP⸀ἐγνωρίσθη μοι τὸ μυστήριον, καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ, πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ, ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι, εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] αὐτοῦ ἐν τῷ Χριστῷ RP⸂ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ⸃ διὰ τοῦ εὐαγγελίου, οὗ ἐγενήθην WH Treg NIV ] ἐγενόμην RP⸀ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης WH Treg NIV ] τὴν δοθεῖσάν RP⸂τῆς δοθείσης⸃ μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ— ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη— τοῖς WH Treg NIV ] ἐν τοῖς RP⸀τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος WH Treg NIV ] τὸν ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον RP⸂τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος⸃ τοῦ Χριστοῦ, καὶ φωτίσαι πάντας Treg NIV RP ] – WH⸀πάντας τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι WH Treg NIV ] + διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ RP⸀κτίσαντι, 10  ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ, 11  κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ WH Treg NIV ] – RP⸀τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, 12  ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ WH Treg NIV ] + τὴν RP⸀καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. 13  διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐγκακεῖν WH Treg NIV ] ἐκκακεῖν RP⸀ἐγκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν.
14  Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα WH Treg NIV ] + τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ RP⸀πατέρα, 15  ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται, 16  ἵνα δῷ WH Treg NIV ] δῴη RP⸀δῷ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος WH Treg NIV ] τὸν πλοῦτον RP⸂τὸ πλοῦτος⸃ τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, 17  κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ· ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι, 18  ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ ὕψος καὶ βάθος WH Treg NIV ] βάθος καὶ ὕψος RP⸂ὕψος καὶ βάθος⸃, 19  γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ.
20  Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, 21  αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ WH Treg NIV ] – RP⸀καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· ἀμήν.

3:3 κατὰ Holmes WHmarg ] ὅτι κατὰ WH Treg NIV RP

3:3 ἐγνωρίσθη WH Treg NIV ] ἐγνώρισέν RP

3:6 ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ WH Treg NIV ] αὐτοῦ ἐν τῷ Χριστῷ RP

3:7 ἐγενήθην WH Treg NIV ] ἐγενόμην RP

3:7 τῆς δοθείσης WH Treg NIV ] τὴν δοθεῖσάν RP

3:8 τοῖς WH Treg NIV ] ἐν τοῖς RP

3:8 τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος WH Treg NIV ] τὸν ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον RP

3:9 πάντας Treg NIV RP ] – WH

3:9 κτίσαντι WH Treg NIV ] + διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ RP

3:11 τῷ WH Treg NIV ] – RP

3:12 καὶ WH Treg NIV ] + τὴν RP

3:13 ἐγκακεῖν WH Treg NIV ] ἐκκακεῖν RP

3:14 πατέρα WH Treg NIV ] + τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ RP

3:16 δῷ WH Treg NIV ] δῴη RP

3:16 τὸ πλοῦτος WH Treg NIV ] τὸν πλοῦτον RP

3:18 ὕψος καὶ βάθος WH Treg NIV ] βάθος καὶ ὕψος RP

3:21 καὶ WH Treg NIV ] – RP