ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
1
Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ χριστοῦ WH ] + υἱοῦ θεοῦ Treg NIV; + υἱοῦ τοῦ θεοῦ RP⸀χριστοῦ.
Καθὼς WH Treg NIV ] Ὡς RP⸀Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ WH Treg NIV ] τοῖς προφήταις RP⸂τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ⸃· Ἰδοὺ WH Treg NIV ] + ἐγὼ RP⸀Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου WH Treg NIV ] + ἔμπροσθέν σου RP⸀σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, ἐγένετο Ἰωάννης ὁ WH Treg NIV ] – RP⸀ὁ βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ WH ] + καὶ Treg NIV RP⸀ἐρήμῳ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο WH Treg NIV ] καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες RP⸂πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο⸃ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ WH Treg NIV ] ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ RP⸂ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ⸃ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. καὶ ἦν WH Treg NIV ] Ἦν δὲ RP⸂καὶ ἦν⸃ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἔσθων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. καὶ ἐκήρυσσεν λέγων· Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· ἐγὼ WH Treg NIV ] + μὲν RP⸀ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς WH NIV ] + ἐν Treg RP⸀ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Treg NIV RP ] – WH⸀ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου WH Treg NIV ] ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην RP⸂εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου⸃. 10 καὶ εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP⸀εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ WH Treg NIV ] ἀπὸ RP⸀ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς WH Treg NIV ] ὡσεὶ RP⸀ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς WH Treg NIV ] ἐπ᾽ RP⸀εἰς αὐτόν· 11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν· Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ WH Treg NIV ] ᾧ RP⸀σοὶ εὐδόκησα.
12 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. 13 καὶ ἦν WH Treg NIV ] + ἐκεῖ RP⸀ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας WH Treg NIV ] ἡμέρας τεσσαράκοντα RP⸂τεσσεράκοντα ἡμέρας⸃ πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.
14  Καὶ μετὰ WH Treg ] Μετὰ δὲ NIV RP⸂Καὶ μετὰ⸃ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον WH Treg NIV ] + τῆς βασιλείας RP⸀εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ 15 καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
16  Καὶ παράγων WH Treg NIV ] Περιπατῶν δὲ RP⸂Καὶ παράγων⸃ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν WH Treg NIV ] + αὐτοῦ τοῦ RP⸀ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας WH Treg NIV ] βάλλοντας ἀμφίβληστρον RP⸀ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· 17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 18 καὶ εὐθὺς WH NIV ] εὐθέως Treg RP⸀εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα WH Treg NIV ] + αὐτῶν RP⸀δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 19 καὶ προβὰς WH Treg NIV ] ἐκεῖθεν RP⸀προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα, 20 καὶ εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP⸀εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.
21 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ. καὶ εὐθὺς WH NIV ] εὐθέως Treg RP⸀εὐθὺς τοῖς σάββασιν ἐδίδασκεν εἰς τὴν συναγωγήν Holmes WHmarg ] εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν WH Treg NIV RP⸂ἐδίδασκεν εἰς τὴν συναγωγήν⸃. 22 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 23 καὶ εὐθὺς WH NIV ] – Treg RP⸀εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ καὶ ἀνέκραξεν 24 λέγων· Τί WH Treg NIV ] Ἔα τί RP⸀Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 25 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων· Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 26 καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν WH Treg NIV ] κράξαν RP⸀φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 27 καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες WH Treg NIV ] πάντες RP⸀ἅπαντες, ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς Treg NIV RP ] αὐτοὺς WH⸂πρὸς ἑαυτοὺς⸃ λέγοντας· Τί ἐστιν τοῦτο; διδαχὴ καινή WH Treg NIV ] Τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη ὅτι RP⸂διδαχὴ καινή⸃· κατ᾽ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 28  καὶ ἐξῆλθεν WH Treg NIV ] Ἐξῆλθεν δὲ RP⸂καὶ ἐξῆλθεν⸃ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ WH Treg NIV ] – RP⸀πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.
29 Καὶ εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP⸀εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον WH NIV RP ] ἐξελθὼν ἦλθεν Treg⸂ἐξελθόντες ἦλθον⸃ εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. 30 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP⸀εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 31 καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός WH NIV ] + αὐτῆς Treg RP⸀χειρός· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός WH Treg NIV ] + εὐθέως RP⸀πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.
32 Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ NIV RP ] ἔδυσεν WH Treg⸀ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους· 33 καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη WH Treg NIV ] ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν RP⸂ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη⸃ πρὸς τὴν θύραν. 34 καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν Treg NIV RP ] + χριστὸν εἶναι WH⸀αὐτόν.
35 Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο. 36 καὶ κατεδίωξεν WH NIV ] κατεδίωξαν Treg RP⸀κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων WH NIV ] ὁ Σίμων Treg RP⸀Σίμων καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, 37 καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ WH Treg NIV ] εὑρόντες αὐτὸν RP⸂εὗρον αὐτὸν καὶ⸃ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε WH Treg NIV ] σε ζητοῦσιν RP⸂ζητοῦσίν σε⸃. 38 καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ WH Treg NIV ] – RP⸀ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω, εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον WH Treg NIV ] ἐξελήλυθα RP⸀ἐξῆλθον. 39 καὶ ἦλθεν WH Treg NIV ] ἦν RP⸀ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς WH Treg NIV ] ἐν ταῖς συναγωγαῖς RP⸂εἰς τὰς συναγωγὰς⸃ αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.
40 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν WH ] + καὶ NIV; αὐτὸν καὶ Treg RP⸀γονυπετῶν λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι. 41  καὶ WH Treg NIV ] Ὁ δὲ Ἰησοῦς RP⸀καὶ ὀργισθεὶς Holmes WHmarg ] σπλαγχνισθεὶς WH Treg NIV RP⸀ὀργισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο WH Treg NIV ] ἥψατο αὐτοῦ RP⸂αὐτοῦ ἥψατο⸃ καὶ λέγει αὐτῷ· Θέλω, καθαρίσθητι· 42 καὶ εὐθὺς WH Treg NIV ] εἰπόντος αὐτοῦ εὐθέως RP⸀εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη. 43 καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP⸀εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν, 44 καὶ λέγει αὐτῷ· Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 45 ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλὰ ἔξω ἐπ᾽ WH Treg NIV ] ἐν RP⸀ἐπ᾽ ἐρήμοις τόποις ἦν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν WH Treg NIV ] πανταχόθεν RP⸀πάντοθεν.

1:1 χριστοῦ WH ] + υἱοῦ θεοῦ Treg NIV; + υἱοῦ τοῦ θεοῦ RP

1:2 Καθὼς WH Treg NIV ] Ὡς RP

1:2 τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ WH Treg NIV ] τοῖς προφήταις RP

1:2 Ἰδοὺ WH Treg NIV ] + ἐγὼ RP

1:2 σου WH Treg NIV ] + ἔμπροσθέν σου RP

1:4 WH Treg NIV ] – RP

1:4 ἐρήμῳ WH ] + καὶ Treg NIV RP

1:5 πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο WH Treg NIV ] καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες RP

1:5 ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ WH Treg NIV ] ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ RP

1:6 καὶ ἦν WH Treg NIV ] Ἦν δὲ RP

1:8 ἐγὼ WH Treg NIV ] + μὲν RP

1:8 ὑμᾶς WH NIV ] + ἐν Treg RP

1:8 ἐν Treg NIV RP ] – WH

1:9 εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου WH Treg NIV ] ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην RP

1:10 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP

1:10 ἐκ WH Treg NIV ] ἀπὸ RP

1:10 ὡς WH Treg NIV ] ὡσεὶ RP

1:10 εἰς WH Treg NIV ] ἐπ᾽ RP

1:11 σοὶ WH Treg NIV ] ᾧ RP

1:13 ἦν WH Treg NIV ] + ἐκεῖ RP

1:13 τεσσεράκοντα ἡμέρας WH Treg NIV ] ἡμέρας τεσσαράκοντα RP

1:14 Καὶ μετὰ WH Treg ] Μετὰ δὲ NIV RP

1:14 εὐαγγέλιον WH Treg NIV ] + τῆς βασιλείας RP

1:16 Καὶ παράγων WH Treg NIV ] Περιπατῶν δὲ RP

1:16 ἀδελφὸν WH Treg NIV ] + αὐτοῦ τοῦ RP

1:16 ἀμφιβάλλοντας WH Treg NIV ] βάλλοντας ἀμφίβληστρον RP

1:18 εὐθὺς WH NIV ] εὐθέως Treg RP

1:18 δίκτυα WH Treg NIV ] + αὐτῶν RP

1:19 προβὰς WH Treg NIV ] ἐκεῖθεν RP

1:20 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP

1:21 εὐθὺς WH NIV ] εὐθέως Treg RP

1:21 ἐδίδασκεν εἰς τὴν συναγωγήν Holmes WHmarg ] εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν WH Treg NIV RP

1:23 εὐθὺς WH NIV ] – Treg RP

1:24 Τί WH Treg NIV ] Ἔα τί RP

1:26 φωνῆσαν WH Treg NIV ] κράξαν RP

1:27 ἅπαντες WH Treg NIV ] πάντες RP

1:27 πρὸς ἑαυτοὺς Treg NIV RP ] αὐτοὺς WH

1:27 διδαχὴ καινή WH Treg NIV ] Τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη ὅτι RP

1:28 καὶ ἐξῆλθεν WH Treg NIV ] Ἐξῆλθεν δὲ RP

1:28 πανταχοῦ WH Treg NIV ] – RP

1:29 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP

1:29 ἐξελθόντες ἦλθον WH NIV RP ] ἐξελθὼν ἦλθεν Treg

1:30 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP

1:31 χειρός WH NIV ] + αὐτῆς Treg RP

1:31 πυρετός WH Treg NIV ] + εὐθέως RP

1:32 ἔδυ NIV RP ] ἔδυσεν WH Treg

1:33 ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη WH Treg NIV ] ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν RP

1:34 αὐτόν Treg NIV RP ] + χριστὸν εἶναι WH

1:36 κατεδίωξεν WH NIV ] κατεδίωξαν Treg RP

1:36 Σίμων WH NIV ] ὁ Σίμων Treg RP

1:37 εὗρον αὐτὸν καὶ WH Treg NIV ] εὑρόντες αὐτὸν RP

1:37 ζητοῦσίν σε WH Treg NIV ] σε ζητοῦσιν RP

1:38 ἀλλαχοῦ WH Treg NIV ] – RP

1:38 ἐξῆλθον WH Treg NIV ] ἐξελήλυθα RP

1:39 ἦλθεν WH Treg NIV ] ἦν RP

1:39 εἰς τὰς συναγωγὰς WH Treg NIV ] ἐν ταῖς συναγωγαῖς RP

1:40 γονυπετῶν WH ] + καὶ NIV; αὐτὸν καὶ Treg RP

1:41 καὶ WH Treg NIV ] Ὁ δὲ Ἰησοῦς RP

1:41 ὀργισθεὶς Holmes WHmarg ] σπλαγχνισθεὶς WH Treg NIV RP

1:41 αὐτοῦ ἥψατο WH Treg NIV ] ἥψατο αὐτοῦ RP

1:42 εὐθὺς WH Treg NIV ] εἰπόντος αὐτοῦ εὐθέως RP

1:43 εὐθὺς WH Treg NIV ] εὐθέως RP

1:45 ἐπ᾽ WH Treg NIV ] ἐν RP

1:45 πάντοθεν WH Treg NIV ] πανταχόθεν RP