2
Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ. πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ.
Πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς, μὴ διαβόλους μηδὲ WH Treg ] μὴ NIV RP⸀μηδὲ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους, ἵνα σωφρονίζωσι[ν] WH NIV RP ] σωφρονίζουσιν Treg⸀σωφρονίζωσι τὰς νέας φιλάνδρους εἶναι, φιλοτέκνους, σώφρονας, ἁγνάς, οἰκουργούς WH Treg NIV ] οἰκουρούς RP⸀οἰκουργούς, ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται.
Τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν· περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν WH Treg NIV ] ἀδιαφθορίαν RP⸀ἀφθορίαν, σεμνότητα WH Treg NIV ] + ἀφθαρσίαν RP⸀σεμνότητα, λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν WH Treg NIV ] περὶ ἡμῶν λέγειν RP⸂λέγειν περὶ ἡμῶν⸃ φαῦλον.
Δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν, εὐαρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγοντας, 10  μὴ νοσφιζομένους, ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν WH Treg NIV ] πίστιν πᾶσαν RP⸂πᾶσαν πίστιν⸃ ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν, ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν WH Treg NIV ] – RP⸀τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν.
11  Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ WH Treg NIV ] + ἡ RP⸀θεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις 12  παιδεύουσα ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 13  προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ NIV RP ] Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg⸂Ἰησοῦ Χριστοῦ⸃, 14  ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων.
15  Ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς· μηδείς σου περιφρονείτω.

2:3 μηδὲ WH Treg ] μὴ NIV RP

2:4 σωφρονίζωσι[ν] WH NIV RP ] σωφρονίζουσιν Treg

2:5 οἰκουργούς WH Treg NIV ] οἰκουρούς RP

2:7 ἀφθορίαν WH Treg NIV ] ἀδιαφθορίαν RP

2:7 σεμνότητα WH Treg NIV ] + ἀφθαρσίαν RP

2:8 λέγειν περὶ ἡμῶν WH Treg NIV ] περὶ ἡμῶν λέγειν RP

2:10 πᾶσαν πίστιν WH Treg NIV ] πίστιν πᾶσαν RP

2:10 τὴν WH Treg NIV ] – RP

2:11 θεοῦ WH Treg NIV ] + ἡ RP

2:13 Ἰησοῦ Χριστοῦ NIV RP ] Χριστοῦ Ἰησοῦ WH Treg