ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄
1
Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος * ⸉ Ἰησοῦ χριστοῦ RP f35 TR WH ¦ χριστοῦ Ἰησοῦ TNT2 NA NIV SBL ⸉Ἰησοῦ χριστοῦ⸊ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφός, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ * ⸉ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν χριστῷ Ἰησοῦ RP f35 TR WH NA NIV ¦ ἡγιασμένοις ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ TNT2 SBL ⸉τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν χριστῷ Ἰησοῦ,⸊ κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν * ⸋ τε RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋τε⸌ καὶ * ⸂ ἡμῶν RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ὑμῶν f35 ⸂ἡμῶν·⸃ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ.
Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ * ⸋ μου RP f35 TR TNT2 NA27+28 NIV SBL ¦ – WH NA25 ⸋μου⸌ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν χριστῷ Ἰησοῦ· ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει, καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν· ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ, ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους, ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ. Πιστὸς ὁ θεός, δι᾽ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.
10 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. 11 Ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσιν. 12 Λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, Ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, Ἐγὼ δὲ χριστοῦ. 13 Μεμέρισται ὁ χριστός; Μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; 14 Εὐχαριστῶ * ⸋ τῷ θεῷ RP f35 TR TNT2 NA27+28 NIV11 ¦ – WH NA25 NIV73 SBL ⸋τῷ θεῷ⸌ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα, εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον· 15 ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα * ⸂ ἐβάπτισα RP f35 TR ¦ ἐβαπτίσθητε TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἐβάπτισα.⸃ 16 Ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. 17 Οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾽ εὐαγγελίζεσθαι· οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ χριστοῦ.
18 Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν. 19 Γέγραπται γάρ, Ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. 20 Ποῦ σοφός; Ποῦ γραμματεύς; Ποῦ συζητητὴς * ⸂ τοῦ αἰῶνος τούτου … τοῦ κόσμου τούτου RP f35 TR ¦ τοῦ αἰῶνος τούτου … τοῦ κόσμου TNT2 WH NA NIV SBL ⸂τοῦ αἰῶνος τούτου; Οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου;⸃ 21 Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας. 22 Ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι * ⸂ σημεῖον RP f35 TR ¦ σημεῖα TNT2 WH NA NIV SBL ⸂σημεῖον⸃ αἰτοῦσιν, καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν· 23 ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, * ⸂ Ἕλλησιν RP f35 ¦ Ἕλλησι TR ¦ Ἔθνεσιν TNT2 WH NA NIV SBL ⸂Ἕλλησιν⸃ δὲ μωρίαν· 24 αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν, χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν. 25 Ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων * ⸂ ἐστίν RP f35 ¦ ἐστί TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἐστίν.⸃
26 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς· 27 ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός, ἵνα * ⸉ τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ RP f35 TR ¦ καταισχύνῃ τοὺς σοφοὺς TNT2 WH NA NIV SBL ⸉τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ·⸊ καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός, ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά· 28  * ⸂ καὶ τὰ ἀγενῆ … καὶ τὰ ἐξουθενημένα … καὶ τὰ μὴ ὄντα RP f35 TR WH ¦ καὶ τὰ ἀγενῆ … καὶ τὰ ἐξουθενημένα … τὰ μὴ ὄντα TNT2 NA NIV SBL ⸂καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ θεός, καὶ τὰ μὴ ὄντα,⸃ ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ· 29 ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον * ⸂ τοῦ θεοῦ RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ αὐτοῦ TR ⸂τοῦ θεοῦ.⸃ 30 Ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη * ⸉ ἡμῖν σοφία RP f35 TR ¦ σοφία ἡμῖν TNT2 WH NA NIV SBL ⸉ἡμῖν σοφία⸊ ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμός, καὶ ἀπολύτρωσις· 31 ἵνα, καθὼς γέγραπται, Ὁ καυχώμενος, ἐν κυρίῳ καυχάσθω.

*1:1 ⸉ Ἰησοῦ χριστοῦ RP f 35 TR WH ¦ χριστοῦ Ἰησοῦ TNT2 NA NIV SBL

*1:2 ⸉ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν χριστῷ Ἰησοῦ RP f 35 TR WH NA NIV ¦ ἡγιασμένοις ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ TNT2 SBL

*1:2 ⸋ τε RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:2 ⸂ ἡμῶν RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ὑμῶν f 35

*1:4 ⸋ μου RP f 35 TR TNT2 NA27+28 NIV SBL ¦ – WH NA25

*1:14 ⸋ τῷ θεῷ RP f 35 TR TNT2 NA27+28 NIV11 ¦ – WH NA25 NIV73 SBL

*1:15 ⸂ ἐβάπτισα RP f 35 TR ¦ ἐβαπτίσθητε TNT2 WH NA NIV SBL

*1:20 ⸂ τοῦ αἰῶνος τούτου … τοῦ κόσμου τούτου RP f 35 TR ¦ τοῦ αἰῶνος τούτου … τοῦ κόσμου TNT2 WH NA NIV SBL

*1:22 ⸂ σημεῖον RP f 35 TR ¦ σημεῖα TNT2 WH NA NIV SBL

*1:23 ⸂ Ἕλλησιν RP f 35 ¦ Ἕλλησι TR ¦ Ἔθνεσιν TNT2 WH NA NIV SBL

*1:25 ⸂ ἐστίν RP f 35 ¦ ἐστί TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:27 ⸉ τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ RP f 35 TR ¦ καταισχύνῃ τοὺς σοφοὺς TNT2 WH NA NIV SBL

*1:28 ⸂ καὶ τὰ ἀγενῆ … καὶ τὰ ἐξουθενημένα … καὶ τὰ μὴ ὄντα RP f 35 TR WH ¦ καὶ τὰ ἀγενῆ … καὶ τὰ ἐξουθενημένα … τὰ μὴ ὄντα TNT2 NA NIV SBL

*1:29 ⸂ τοῦ θεοῦ RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ αὐτοῦ TR

*1:30 ⸉ ἡμῖν σοφία RP f 35 TR ¦ σοφία ἡμῖν TNT2 WH NA NIV SBL