ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄
1
Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος, τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρί, καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη * ⸋ ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Ead ⸋ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ.⸌
Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πάντοτε * ⸂ περὶ πάντων ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν ποιούμενοι RP f35 TR Ead ¦ περὶ πάντων ὑμῶν, μνείαν ποιούμενοι TNT2 WH NA NIV SBL ⸂περὶ πάντων ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν ποιούμενοι⸃ ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως, καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης, καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ, ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν· εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ * ⸆ – RP f35 TR TNT2 SBL Ead ¦ τοῦ WH NA NIV ⸆ θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν· ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς * ⸂ ἐν λόγῳ … ἐν δυνάμει … ἐν πνεύματι … ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ RP f35 TR TNT2 NA27+28 NIV73 Ead ¦ ἐν λόγῳ … ἐν δυνάμει … ἐν πνεύματι … πληροφορίᾳ πολλῇ WH NA25 NIV11 SBL ⸂ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει, καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ, καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ,⸃ καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν * ⸋ ἐν RP f35 TR TNT2 NA NIV SBL Ead ¦ – WH ⸋ἐν⸌ ὑμῖν δι᾽ ὑμᾶς. Καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ κυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου, ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς * ⸂ τύπους RP f35 TR Ead ¦ τύπον TNT2 WH NA NIV SBL ⸂τύπους⸃ πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν *2 ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ τῇ Ἀχαΐᾳ … ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ RP ¦ ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαΐᾳ … ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ f35 ¦ ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ τῇ Ἀχαΐᾳ … ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαΐᾳ TR ¦ ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ … ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαΐᾳ TNT2 WH NA25 NIV11 SBL Ead ¦ ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ … ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ NA27+28 NIV73 2ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ τῇ Ἀχαΐᾳ. Ἀφ᾽ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ,⸃ * ⸂ ἀλλὰ καὶ RP f35 TR ¦ ἀλλ᾽ TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ἀλλὰ Ead ⸂ἀλλὰ καὶ⸃ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν * ⸉ ἡμᾶς ἔχειν RP f35 TR ¦ ἔχειν ἡμᾶς TNT2 WH NA NIV SBL Ead ⸉ἡμᾶς ἔχειν⸊ λαλεῖν τι. Αὐτοὶ γὰρ περὶ * ⸂ ἡμῶν RP TR TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ ὑμῶν f35 ⸂ἡμῶν⸃ ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον *2 ἔσχομεν RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ ἔχομεν TR 2ἔσχομεν⸃ πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων, δουλεύειν θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ, 10 καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ * ⸋ τῶν RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ – TR ⸋τῶν⸌ νεκρῶν, Ἰησοῦν, τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς * ⸂ ἀπὸ RP f35 TR ¦ ἐκ TNT2 WH NA NIV SBL Ead ⸂ἀπὸ⸃ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης.

*1:1 ⸋ ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Ead

*1:2 ⸂ περὶ πάντων ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν ποιούμενοι RP f 35 TR Ead ¦ περὶ πάντων ὑμῶν, μνείαν ποιούμενοι TNT2 WH NA NIV SBL

*1:4 ⸆ – RP f 35 TR TNT2 SBL Ead ¦ τοῦ WH NA NIV

*1:5 ⸂ ἐν λόγῳ … ἐν δυνάμει … ἐν πνεύματι … ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ RP f 35 TR TNT2 NA27+28 NIV73 Ead ¦ ἐν λόγῳ … ἐν δυνάμει … ἐν πνεύματι … πληροφορίᾳ πολλῇ WH NA25 NIV11 SBL

*1:5 ⸋ ἐν RP f 35 TR TNT2 NA NIV SBL Ead ¦ – WH

*1:7 ⸂ τύπους RP f 35 TR Ead ¦ τύπον TNT2 WH NA NIV SBL

*1:7 ⸂2 ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ τῇ Ἀχαΐᾳ … ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ RP ¦ ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαΐᾳ … ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ f 35 ¦ ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ τῇ Ἀχαΐᾳ … ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαΐᾳ TR ¦ ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ … ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαΐᾳ TNT2 WH NA25 NIV11 SBL Ead ¦ ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ … ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ NA27+28 NIV73

*1:8 ⸂ ἀλλὰ καὶ RP f 35 TR ¦ ἀλλ᾽ TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ἀλλὰ Ead

*1:8 ⸉ ἡμᾶς ἔχειν RP f 35 TR ¦ ἔχειν ἡμᾶς TNT2 WH NA NIV SBL Ead

*1:9 ⸂ ἡμῶν RP TR TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ ὑμῶν f 35

*1:9 ⸂2 ἔσχομεν RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ ἔχομεν TR

*1:10 ⸋ τῶν RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ – TR

*1:10 ⸂ ἀπὸ RP f 35 TR ¦ ἐκ TNT2 WH NA NIV SBL Ead