ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
1
Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο * ⸋ ὁ RP f35 TR NA NIV SBL ¦ – TNT2 WH ⸋ὁ⸌ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν, ἄχρι ἧς ἡμέρας, ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο, ἀνελήφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾽ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς, καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. Καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός, Ἣν ἠκούσατέ μου· ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ * ⸉ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι RP f35 TR ¦ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε TNT2 WH NA NIV SBL ⸉βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι⸊ ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.
Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες * ⸂ ἐπηρώτων RP f35 TR ¦ ἠρώτων TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἐπηρώτων⸃ αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; Εἶπεν * ⸋ δὲ RP f35 TR NA27+28 NIV SBL ¦ – TNT2 WH NA25 ⸋δὲ⸌ πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ. Ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν, ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς· καὶ ἔσεσθέ * ⸂ μοι RP f35 TR ¦ μου TNT2 WH NA NIV SBL ⸂μοι⸃ μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλήμ, καὶ * ⸋ ἐν RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ – f35 ⸋ἐν⸌ πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ, καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Καὶ ταῦτα εἰπών, βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 10 Καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανόν, πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν * ⸂ ἐσθῆτι λευκῇ RP f35 TR ¦ ἐσθήσεσι λευκαῖς TNT2 WH NA25+27 NIV SBL ¦ ἐσθήσεσιν λευκαῖς NA28 ⸂ἐσθῆτι λευκῇ,⸃ 11 οἳ καὶ εἶπον, Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε * ⸂ ἐμβλέποντες RP f35 TR NA27+28 NIV73 ¦ βλέποντες TNT2 WH NA25 NIV11 SBL ⸂ἐμβλέποντες⸃ εἰς τὸν οὐρανόν; Οὗτος * ⸋ ὁ RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ – f35 ⸋ὁ⸌ Ἰησοῦς, ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.
12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλήμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν. 13 Καὶ ὅτε εἰσῆλθον, * ⸉ ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον RP f35 TR ¦ εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν TNT2 WH NA NIV SBL ⸉ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον⸊ οὗ ἦσαν καταμένοντες, ὅ τε * ⸂ Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας RP TR ¦ Πέτρος καὶ Ἰάκωβος, Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας f35 ¦ Πέτρος καὶ Ἰωάνης καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρέας TNT2 WH ¦ Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρέας NA NIV SBL ⸂Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας,⸃ Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Ματθαῖος, Ἰάκωβος Ἀλφαίου καὶ Σίμων ὁ Ζηλωτής, καὶ Ἰούδας Ἰακώβου. 14 Οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ * ⸋ καὶ τῇ δεήσει RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋καὶ τῇ δεήσει,⸌ σὺν γυναιξὶν καὶ Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ *2 σὺν RP f35 TR TNT2 WH NA25 SBL ¦ – NA27+28 NIV 2σὺν⸌ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
15 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν * ⸂ μαθητῶν RP f35 TR ¦ ἀδελφῶν TNT2 WH NA NIV SBL ⸂μαθητῶν⸃ εἶπεν—ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ *2 ὡς RP f35 TR TNT2 WH SBL ¦ ὡσεὶ NA NIV 2ὡς⸃ ἑκατὸν εἴκοσι— 16 Ἄνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν * ⸋ ταύτην RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋ταύτην,⸌ ἣν προεῖπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος Δαυὶδ περὶ Ἰούδα, τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν *2 τὸν RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL 2τὸν⸌ Ἰησοῦν. 17 Ὅτι κατηριθμημένος ἦν * ⸂ σὺν RP f35 TR ¦ ἐν TNT2 WH NA NIV SBL ⸂σὺν⸃ ἡμῖν, καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης— 18 Οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ * ⸆ – RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ τοῦ TR ⸆ μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησεν μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ. 19 Καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ * ⸋ ἰδίᾳ RP f35 TR TNT2 NA NIV11 SBL ¦ – WH NIV73 ⸋ἰδίᾳ⸌ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἀκελδαμά, τοῦτ᾽ ἔστιν, χωρίον αἵματος— 20 Γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ Ψαλμῶν, Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος, καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ· καί, Τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ * ⸂ λάβοι RP f35 TR ¦ λαβέτω TNT2 WH NA NIV SBL ⸂λάβοι⸃ ἕτερος. 21 Δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ * ⸋ ἐν RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋ἐν⸌ ᾧ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ κύριος Ἰησοῦς, 22 ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου, ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήφθη ἀφ᾽ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ * ⸉ γενέσθαι σὺν ἡμῖν RP f35 TR ¦ σὺν ἡμῖν γενέσθαι TNT2 WH NA NIV SBL ⸉γενέσθαι σὺν ἡμῖν⸊ ἕνα τούτων. 23 Καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαβᾶν, ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος, καὶ Ματθίαν. 24 Καὶ προσευξάμενοι εἶπον, Σὺ κύριε καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον * ⸉ ὃν ἐξελέξω, ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ἐκ τούτων τῶν δύο, ἕνα ὃν ἐξελέξω TR ⸉ὃν ἐξελέξω, ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα⸊ 25 λαβεῖν τὸν * ⸂ κλῆρον RP f35 TR ¦ τόπον TNT2 WH NA NIV SBL ⸂κλῆρον⸃ τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, *2 ἐξ RP f35 TR ¦ ἀφ᾽ TNT2 WH NA NIV SBL 2ἐξ⸃ ἧς παρέβη Ἰούδας, πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. 26 Καὶ ἔδωκαν κλήρους * ⸂ αὐτῶν RP f35 TR ¦ αὐτοῖς TNT2 WH NA NIV SBL ⸂αὐτῶν,⸃ καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ματθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.

*1:1 ⸋ ὁ RP f 35 TR NA NIV SBL ¦ – TNT2 WH

*1:5 ⸉ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι RP f 35 TR ¦ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε TNT2 WH NA NIV SBL

*1:6 ⸂ ἐπηρώτων RP f 35 TR ¦ ἠρώτων TNT2 WH NA NIV SBL

*1:7 ⸋ δὲ RP f 35 TR NA27+28 NIV SBL ¦ – TNT2 WH NA25

*1:8 ⸂ μοι RP f 35 TR ¦ μου TNT2 WH NA NIV SBL

*1:8 ⸋ ἐν RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ – f 35

*1:10 ⸂ ἐσθῆτι λευκῇ RP f 35 TR ¦ ἐσθήσεσι λευκαῖς TNT2 WH NA25+27 NIV SBL ¦ ἐσθήσεσιν λευκαῖς NA28

*1:11 ⸂ ἐμβλέποντες RP f 35 TR NA27+28 NIV73 ¦ βλέποντες TNT2 WH NA25 NIV11 SBL

*1:11 ⸋ ὁ RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ – f 35

*1:13 ⸉ ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον RP f 35 TR ¦ εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν TNT2 WH NA NIV SBL

*1:13 ⸂ Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας RP TR ¦ Πέτρος καὶ Ἰάκωβος, Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας f 35 ¦ Πέτρος καὶ Ἰωάνης καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρέας TNT2 WH ¦ Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρέας NA NIV SBL

*1:14 ⸋ καὶ τῇ δεήσει RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:14 ⸋2 σὺν RP f 35 TR TNT2 WH NA25 SBL ¦ – NA27+28 NIV

*1:15 ⸂ μαθητῶν RP f 35 TR ¦ ἀδελφῶν TNT2 WH NA NIV SBL

*1:15 ⸂2 ὡς RP f 35 TR TNT2 WH SBL ¦ ὡσεὶ NA NIV

*1:16 ⸋ ταύτην RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:16 ⸋2 τὸν RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:17 ⸂ σὺν RP f 35 TR ¦ ἐν TNT2 WH NA NIV SBL

*1:18 ⸆ – RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ τοῦ TR

*1:19 ⸋ ἰδίᾳ RP f 35 TR TNT2 NA NIV11 SBL ¦ – WH NIV73

*1:20 ⸂ λάβοι RP f 35 TR ¦ λαβέτω TNT2 WH NA NIV SBL

*1:21 ⸋ ἐν RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:22 ⸉ γενέσθαι σὺν ἡμῖν RP f 35 TR ¦ σὺν ἡμῖν γενέσθαι TNT2 WH NA NIV SBL

*1:24 ⸉ ὃν ἐξελέξω, ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ἐκ τούτων τῶν δύο, ἕνα ὃν ἐξελέξω TR

*1:25 ⸂ κλῆρον RP f 35 TR ¦ τόπον TNT2 WH NA NIV SBL

*1:25 ⸂2 ἐξ RP f 35 TR ¦ ἀφ᾽ TNT2 WH NA NIV SBL

*1:26 ⸂ αὐτῶν RP f 35 TR ¦ αὐτοῖς TNT2 WH NA NIV SBL