ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ
1
Παῦλος, ἀπόστολος * ⸉ Ἰησοῦ χριστοῦ RP f35 TR ¦ χριστοῦ Ἰησοῦ TNT2 WH NA NIV SBL Ead ⸉Ἰησοῦ χριστοῦ⸊ διὰ θελήματος θεοῦ, τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν χριστῷ Ἰησοῦ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ.
Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις * ⸋ ἐν RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ – TR ⸋ἐν⸌ χριστῷ· καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ, προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ, * ⸂ ἐν ᾗ RP f35 TR ¦ ἧς TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἐν ᾗ⸃ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ· ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατὰ * ⸂ τὸν πλοῦτον RP f35 TR ¦ τὸ πλοῦτος TNT2 WH NA NIV SBL Ead ⸂τὸν πλοῦτον⸃ τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει, γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ, ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ 10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ χριστῷ, τὰ * ⸆ – RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ τε TR * ⸂ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς … ἐπὶ τῆς γῆς RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς … ἐπὶ τῆς γῆς TR Ead ⸂ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς·⸃ 11 ἐν αὐτῷ, ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, 12 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον * ⸆ – RP TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ τῆς f35 TR ⸆ δόξης αὐτοῦ, τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ χριστῷ· 13 ἐν ᾧ καὶ * ⸂ ὑμεῖς RP TR TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ ἡμεῖς f35 ⸂ὑμεῖς,⸃ ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, 14  * ⸂ ὅς RP f35 TR TNT2 NA25 Ead ¦ ὅ WH NA27+28 NIV SBL ⸂ὅς⸃ ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ.
15 Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ * ⸋ τὴν ἀγάπην RP f35 TR TNT2 NA NIV SBL Ead ¦ – WH ⸋τὴν ἀγάπην⸌ τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 16 οὐ παύομαι * ⸂ εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν ποιούμενος RP f35 TR Ead ¦ εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν, μνείαν ποιούμενος TNT2 WH NA NIV SBL ⸂εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν ποιούμενος⸃ ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου· 17 ἵνα ὁ θεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, δῴη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως, ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ· 18 πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς * ⸂ καρδίας RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ διανοίας TR ⸂καρδίας⸃ ὑμῶν, εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς *2 τίς … καὶ τίς … καὶ τί RP f35 TR Ead ¦ τίς … τίς … καὶ τί TNT2 WH NA NIV SBL 2τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, καὶ τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις, 19 καὶ τί⸃ τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας, κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ 20 ἣν * ⸂ ἐνήργησεν RP f35 TR TNT2 NA27+28 NIV Ead ¦ ἐνήργηκεν WH NA25 SBL ⸂ἐνήργησεν⸃ ἐν τῷ χριστῷ, *2 ἐγείρας … καὶ ἐκάθισεν RP f35 TR Ead ¦ ἐγείρας … καὶ καθίσας TNT2 WH NA NIV SBL 2ἐγείρας αὐτὸν ἐκ * ⸋ τῶν RP f35 ¦ – TR TNT2 WH NA NIV SBL Ead ⸋τῶν⸌ νεκρῶν, καὶ ἐκάθισεν⸃ ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, 21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος, καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι· 22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, 23 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ * ⸋ τὰ RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ – TR ⸋τὰ⸌ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου.

*1:1 ⸉ Ἰησοῦ χριστοῦ RP f 35 TR ¦ χριστοῦ Ἰησοῦ TNT2 WH NA NIV SBL Ead

*1:3 ⸋ ἐν RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ – TR

*1:6 ⸂ ἐν ᾗ RP f 35 TR ¦ ἧς TNT2 WH NA NIV SBL

*1:7 ⸂ τὸν πλοῦτον RP f 35 TR ¦ τὸ πλοῦτος TNT2 WH NA NIV SBL Ead

*1:10 ⸆ – RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ τε TR

*1:10 ⸂ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς … ἐπὶ τῆς γῆς RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς … ἐπὶ τῆς γῆς TR Ead

*1:12 ⸆ – RP TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ τῆς f 35 TR

*1:13 ⸂ ὑμεῖς RP TR TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ ἡμεῖς f 35

*1:14 ⸂ ὅς RP f 35 TR TNT2 NA25 Ead ¦ ὅ WH NA27+28 NIV SBL

*1:15 ⸋ τὴν ἀγάπην RP f 35 TR TNT2 NA NIV SBL Ead ¦ – WH

*1:16 ⸂ εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν ποιούμενος RP f 35 TR Ead ¦ εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν, μνείαν ποιούμενος TNT2 WH NA NIV SBL

*1:18 ⸂ καρδίας RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ διανοίας TR

*1:18 ⸂2 τίς … καὶ τίς … καὶ τί RP f 35 TR Ead ¦ τίς … τίς … καὶ τί TNT2 WH NA NIV SBL

*1:20 ⸂ ἐνήργησεν RP f 35 TR TNT2 NA27+28 NIV Ead ¦ ἐνήργηκεν WH NA25 SBL

*1:20 ⸂2 ἐγείρας … καὶ ἐκάθισεν RP f 35 TR Ead ¦ ἐγείρας … καὶ καθίσας TNT2 WH NA NIV SBL

*1:20 ⸋ τῶν RP f 35 ¦ – TR TNT2 WH NA NIV SBL Ead

*1:23 ⸋ τὰ RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ – TR