ΙΟΥΔΑ
1
ἸούδαςἸησοῦχριστοῦδοῦλος, ἀδελφὸςδὲἸακώβου, τοῖςἐνθεῷπατρὶ*⸂ ἡγιασμένοις RP f35 TR ¦ ἠγαπημένοις TNT2 WH NA NIV SBL Wass ⸂ἡγιασμένοις,⸃ καὶἸησοῦχριστῷτετηρημένοις, κλητοῖς· ἔλεοςὑμῖνκαὶεἰρήνηκαὶἀγάπηπληθυνθείη.
Ἀγαπητοί, πᾶσανσπουδὴνποιούμενοςγράφεινὑμῖνπερὶτῆςκοινῆς*⸆ – RP f35 TR ¦ ἡμῶν TNT2 WH NA NIV SBL Wass ⸆ σωτηρίας, ἀνάγκηνἔσχονγράψαιὑμῖν, παρακαλῶνἐπαγωνίζεσθαιτῇἅπαξπαραδοθείσῃτοῖςἁγίοιςπίστει. Παρεισέδυσανγάρτινεςἄνθρωποι, οἱπάλαιπρογεγραμμένοιεἰςτοῦτοτὸκρίμα, ἀσεβεῖς, τὴντοῦθεοῦἡμῶνχάρινμετατιθέντεςεἰςἀσέλγειαν, καὶτὸνμόνον*⸂ δεσπότην θεὸν καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν χριστὸν RP f35 TR ¦ δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν χριστὸν TNT2 WH NA NIV SBL Wass ⸂δεσπότηνθεὸνκαὶκύριονἡμῶνἸησοῦνχριστὸν⸃ ἀρνούμενοι.
Ὑπομνῆσαιδὲὑμᾶςβούλομαι, *⸂ εἰδότας ὑμᾶς ἅπαξ τοῦτο, ὅτι ὁ κύριος RP f35 TR ¦ εἰδότας ἅπαξ πάντα, ὅτι κύριος TNT2 WH NA25 ¦ εἰδότας ὑμᾶς πάντα, ὅτι ὁ κύριος ἅπαξ NA27 NIV11 ¦ εἰδότας ὑμᾶς ἅπαξ πάντα, ὅτι Ἰησοῦς NA28 SBL ¦ εἰδότας ἅπαξ ὑμᾶς πάντα, ὅτι ὁ κύριος NIV73 ¦ εἰδότας ὑμᾶς ἅπαξ πάντα, ὅτι κύριος Wass ⸂εἰδόταςὑμᾶςἅπαξτοῦτο, ὅτιὁκύριος,⸃ λαὸνἐκγῆςΑἰγύπτουσώσας, τὸδεύτεροντοὺςμὴπιστεύσανταςἀπώλεσεν. Ἀγγέλουςτετοὺςμὴτηρήσανταςτὴνἑαυτῶνἀρχήν, ἀλλὰἀπολιπόνταςτὸἴδιονοἰκητήριον, εἰςκρίσινμεγάληςἡμέραςδεσμοῖςἀϊδίοιςὑπὸζόφοντετήρηκεν. ὩςΣόδομακαὶΓόμορρα, καὶαἱπερὶαὐτὰςπόλεις, τὸνὅμοιον*⸉ τούτοις τρόπον RP f35 TR ¦ τρόπον τούτοις TNT2 WH NA NIV SBL Wass ⸉τούτοιςτρόπον⸊ ἐκπορνεύσασαι, καὶἀπελθοῦσαιὀπίσωσαρκὸςἑτέρας, πρόκεινταιδεῖγμα, πυρὸςαἰωνίουδίκηνὑπέχουσαι. Ὁμοίωςμέντοικαὶοὗτοιἐνυπνιαζόμενοισάρκαμὲνμιαίνουσιν, κυριότηταδὲἀθετοῦσιν, δόξαςδὲβλασφημοῦσιν. ὉδὲΜιχαὴλὁἀρχάγγελος, ὅτετῷδιαβόλῳδιακρινόμενοςδιελέγετοπερὶτοῦΜωϋσέωςσώματος, οὐκἐτόλμησενκρίσινἐπενεγκεῖνβλασφημίας, ἀλλ᾽ εἶπεν, Ἐπιτιμήσαισοικύριος. 10 Οὗτοιδὲὅσαμὲνοὐκοἴδασινβλασφημοῦσιν· ὅσαδὲφυσικῶς, ὡςτὰἄλογαζῷα, ἐπίστανται, ἐντούτοιςφθείρονται. 11 Οὐαὶαὐτοῖς· ὅτιτῇὁδῷτοῦΚάϊνἐπορεύθησαν, καὶτῇπλάνῃτοῦΒαλαὰμμισθοῦἐξεχύθησαν, καὶτῇἀντιλογίᾳτοῦΚόρεἀπώλοντο. 12 Οὗτοίεἰσιν*⸆ – RP f35 TR ¦ οἱ TNT2 WH NA NIV SBL Wass ⸆ ἐνταῖςἀγάπαιςὑμῶνσπιλάδες, συνευωχούμενοι, ἀφόβωςἑαυτοὺςποιμαίνοντες· νεφέλαιἄνυδροι, ὑπὸἀνέμων*⸂ παραφερόμεναι RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL Wass ¦ περιφερόμεναι TR ⸂παραφερόμεναι·⸃ δένδραφθινοπωρινά, ἄκαρπα, δὶςἀποθανόντα, ἐκριζωθέντα· 13 κύματαἄγριαθαλάσσης, *⸂ ἐπαφρίζοντα RP f35 TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ἀπαφρίζοντα Wass ⸂ἐπαφρίζοντα⸃ τὰςἑαυτῶναἰσχύνας· ἀστέρεςπλανῆται, οἷςὁζόφοςτοῦσκότουςεἰς*⸆ – RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL Wass ¦ τὸν TR ⸆ αἰῶνατετήρηται. 14 ΠροεφήτευσενδὲκαὶτούτοιςἕβδομοςἀπὸἈδὰμἘνώχ, λέγων, Ἰδού, ἦλθενκύριοςἐν*⸉ ἁγίαις μυριάσιν RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL Wass ¦ μυριάσιν ἁγίαις TR ⸉ἁγίαιςμυριάσιν⸊ αὐτοῦ, 15 ποιῆσαικρίσινκατὰπάντων, καὶ*⸂ ἐλέγξαι RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL Wass ¦ ἐξἐλέγξαι TR ⸂ἐλέγξαι⸃ *2 πάντας τοὺς ἀσεβεῖς RP f35 TR TNT2 WH NA25 NIV73 SBL Wass ¦ πᾶσαν ψυχὴν NA27+28 NIV112πάνταςτοὺςἀσεβεῖς⸃ *⸋ αὐτῶν RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Wass ⸋αὐτῶν⸌ περὶπάντωντῶνἔργωνἀσεβείαςαὐτῶνὧνἠσέβησαν, καὶπερὶπάντωντῶνσκληρῶνὧνἐλάλησανκατ᾽ αὐτοῦἁμαρτωλοὶἀσεβεῖς. 16 Οὗτοίεἰσινγογγυσταί, μεμψίμοιροι, κατὰτὰςἐπιθυμίας*⸂ αὐτῶν RP TR TNT2 WH NA25 SBL ¦ ἑαυτῶν f35 NA27+28 NIV Wass ⸂αὐτῶν⸃ πορευόμενοι, καὶτὸστόμααὐτῶνλαλεῖὑπέρογκα, θαυμάζοντεςπρόσωπαὠφελείαςχάριν.
17 Ὑμεῖςδέ, ἀγαπητοί, μνήσθητετῶνῥημάτωντῶνπροειρημένωνὑπὸτῶνἀποστόλωντοῦκυρίουἡμῶνἸησοῦχριστοῦ· 18 ὅτιἔλεγονὑμῖν, *⸋ ὅτι RP f35 TR TNT2 NA27 NIV73 Wass ¦ – WH NA25+28 NIV11 SBL ⸋ὅτι⸌ *⸂ ἐν ἐσχάτῳ χρόνῳ RP f35 TR ¦ ἐπ᾽ ἐσχάτου χρόνου TNT2 WH NA28 SBL ¦ ἐπ᾽ ἐσχάτου τοῦ χρόνου NA25+27 NIV Wass ⸂ἐνἐσχάτῳχρόνῳ⸃ ἔσονταιἐμπαῖκται, κατὰτὰςἑαυτῶνἐπιθυμίαςπορευόμενοιτῶνἀσεβειῶν. 19 Οὗτοίεἰσινοἱἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμαμὴἔχοντες. 20 Ὑμεῖςδέ, ἀγαπητοί, *⸉ τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει ἐποικοδομοῦντες ἑαυτούς RP f35 TR ¦ ἐποικοδομοῦντες ἑαυτούς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει TNT2 WH NA NIV SBL Wass ⸉τῇἁγιωτάτῃὑμῶνπίστειἐποικοδομοῦντεςἑαυτούς,⸊ ἐνπνεύματιἁγίῳπροσευχόμενοι, 21 ἑαυτοὺςἐνἀγάπῃθεοῦτηρήσατε, προσδεχόμενοιτὸἔλεοςτοῦκυρίουἡμῶνἸησοῦχριστοῦεἰςζωὴναἰώνιον. 22 Καὶοὓςμὲν*⸂ ἐλεεῖτε RP f35 TR ¦ ἐλέγχετε TNT2 ¦ ἐλεᾶτε WH NA NIV SBL Wass ⸂ἐλεεῖτε⸃ *2 διακρινόμενοι RP f35 TR ¦ διακρινομένους TNT2 WH NA NIV SBL Wass 2διακρινόμενοι·⸃ 23 *⸂ οὓς δὲ ἐν φόβῳ σῴζετε, ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες RP f35 ¦ οὓς δὲ ἐν φόβῳ σῴζετε, ἐκ τοῦ πυρὸς ἁρπάζοντες TR ¦ οὓς δὲ σῴζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ TNT2 NA27+28 NIV SBL Wass ¦ σῴζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ WH NA25⸂οὓςδὲἐνφόβῳσῴζετε, ἐκπυρὸςἁρπάζοντες,⸃ μισοῦντεςκαὶτὸνἀπὸτῆςσαρκὸςἐσπιλωμένονχιτῶνα.
24 Τῷδὲδυναμένῳφυλάξαι*⸂ αὐτοὺς RP f35 TR ¦ ὑμᾶς TNT2 WH NA NIV SBL Wass ⸂αὐτοὺς⸃ ἀπταίστους, καὶστῆσαικατενώπιοντῆςδόξηςαὐτοῦἀμώμουςἐνἀγαλλιάσει, 25 μόνῳ*⸋ σοφῷ RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Wass ⸋σοφῷ⸌ θεῷσωτῆριἡμῶν, *⸆ – RP f35 TR ¦ διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν TNT2 WH NA NIV SBL Wass *⸂ δόξα καὶ μεγαλωσύνη, κράτος καὶ ἐξουσία RP f35 TR ¦ δόξα, μεγαλωσύνη, κράτος, καὶ ἐξουσία TNT2 WH NA NIV SBL Wass ⸂δόξακαὶμεγαλωσύνη, κράτοςκαὶἐξουσία,⸃ *2 – RP f35 TR ¦ πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος TNT2 WH NA NIV SBL Wass 2καὶνῦνκαὶεἰςπάνταςτοὺςαἰῶνας. Ἀμήν.

*1:1 ⸂ ἡγιασμένοις RP f 35 TR ¦ ἠγαπημένοις TNT2 WH NA NIV SBL Wass

*1:3 ⸆ – RP f 35 TR ¦ ἡμῶν TNT2 WH NA NIV SBL Wass

*1:4 ⸂ δεσπότην θεὸν καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν χριστὸν RP f 35 TR ¦ δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν χριστὸν TNT2 WH NA NIV SBL Wass

*1:5 ⸂ εἰδότας ὑμᾶς ἅπαξ τοῦτο, ὅτι ὁ κύριος RP f 35 TR ¦ εἰδότας ἅπαξ πάντα, ὅτι κύριος TNT2 WH NA25 ¦ εἰδότας ὑμᾶς πάντα, ὅτι ὁ κύριος ἅπαξ NA27 NIV11 ¦ εἰδότας ὑμᾶς ἅπαξ πάντα, ὅτι Ἰησοῦς NA28 SBL ¦ εἰδότας ἅπαξ ὑμᾶς πάντα, ὅτι ὁ κύριος NIV73 ¦ εἰδότας ὑμᾶς ἅπαξ πάντα, ὅτι κύριος Wass

*1:7 ⸉ τούτοις τρόπον RP f 35 TR ¦ τρόπον τούτοις TNT2 WH NA NIV SBL Wass

*1:12 ⸆ – RP f 35 TR ¦ οἱ TNT2 WH NA NIV SBL Wass

*1:12 ⸂ παραφερόμεναι RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL Wass ¦ περιφερόμεναι TR

*1:13 ⸂ ἐπαφρίζοντα RP f 35 TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ἀπαφρίζοντα Wass

*1:13 ⸆ – RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL Wass ¦ τὸν TR

*1:14 ⸉ ἁγίαις μυριάσιν RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL Wass ¦ μυριάσιν ἁγίαις TR

*1:15 ⸂ ἐλέγξαι RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL Wass ¦ ἐξἐλέγξαι TR

*1:15 ⸂2 πάντας τοὺς ἀσεβεῖς RP f 35 TR TNT2 WH NA25 NIV73 SBL Wass ¦ πᾶσαν ψυχὴν NA27+28 NIV11

*1:15 ⸋ αὐτῶν RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Wass

*1:16 ⸂ αὐτῶν RP TR TNT2 WH NA25 SBL ¦ ἑαυτῶν f 35 NA27+28 NIV Wass

*1:18 ⸋ ὅτι RP f 35 TR TNT2 NA27 NIV73 Wass ¦ – WH NA25+28 NIV11 SBL

*1:18 ⸂ ἐν ἐσχάτῳ χρόνῳ RP f 35 TR ¦ ἐπ᾽ ἐσχάτου χρόνου TNT2 WH NA28 SBL ¦ ἐπ᾽ ἐσχάτου τοῦ χρόνου NA25+27 NIV Wass

*1:20 ⸉ τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει ἐποικοδομοῦντες ἑαυτούς RP f 35 TR ¦ ἐποικοδομοῦντες ἑαυτούς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει TNT2 WH NA NIV SBL Wass

*1:22 ⸂ ἐλεεῖτε RP f 35 TR ¦ ἐλέγχετε TNT2 ¦ ἐλεᾶτε WH NA NIV SBL Wass

*1:22 ⸂2 διακρινόμενοι RP f 35 TR ¦ διακρινομένους TNT2 WH NA NIV SBL Wass

*1:23 ⸂ οὓς δὲ ἐν φόβῳ σῴζετε, ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες RP f 35 ¦ οὓς δὲ ἐν φόβῳ σῴζετε, ἐκ τοῦ πυρὸς ἁρπάζοντες TR ¦ οὓς δὲ σῴζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ TNT2 NA27+28 NIV SBL Wass ¦ σῴζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ WH NA25

*1:24 ⸂ αὐτοὺς RP f 35 TR ¦ ὑμᾶς TNT2 WH NA NIV SBL Wass

*1:25 ⸋ σοφῷ RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Wass

*1:25 ⸆ – RP f 35 TR ¦ διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν TNT2 WH NA NIV SBL Wass

*1:25 ⸂ δόξα καὶ μεγαλωσύνη, κράτος καὶ ἐξουσία RP f 35 TR ¦ δόξα, μεγαλωσύνη, κράτος, καὶ ἐξουσία TNT2 WH NA NIV SBL Wass

*1:25 ⸆2 – RP f 35 TR ¦ πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος TNT2 WH NA NIV SBL Wass