ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
1
Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ χριστοῦ, * ⸂ υἱοῦ τοῦ θεοῦ RP f35 TR ¦ υἱοῦ θεοῦ TNT2 NA27+28 NIV ¦ – WH NA25 SBL ⸂υἱοῦ τοῦ θεοῦ.⸃
* ⸂ Ὡς RP f35 TR ¦ Καθὼς TNT2 WH NA NIV SBL ⸂Ὡς⸃ γέγραπται ἐν *2 τοῖς προφήταις RP f35 TR ¦ τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ TNT2 WH NA NIV SBL 2τοῖς προφήταις,⸃ Ἰδού, * ⸋ ἐγὼ RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋ἐγὼ⸌ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου *2 ἔμπροσθέν σου RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL 2ἔμπροσθέν σου.⸌ Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. Ἐγένετο Ἰωάννης * ⸆ – RP f35 TR ¦ ὁ TNT2 WH NA NIV SBL ⸆ βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ, * ⸋ καὶ RP f35 TR TNT2 NA27+28 NIV ¦ – WH NA25 SBL ⸋καὶ⸌ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα, καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, * ⸉ καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ RP f35 TR ¦ πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ TNT2 WH NA NIV SBL ⸉καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ,⸊ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. * ⸂ Ἦν δὲ RP f35 TR ¦ Καὶ ἦν TNT2 WH NA NIV SBL ⸂Ἦν δὲ⸃ * ⸋ ὁ RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ – TR ⸋ὁ⸌ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. Καὶ ἐκήρυσσεν, λέγων, Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. Ἐγὼ * ⸋ μὲν RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋μὲν⸌ ἐβάπτισα ὑμᾶς * ⸂ ἐν ὕδατι … ἐν πνεύματι ἁγίῳ RP f35 TR TNT2 ¦ ὕδατι … πνεύματι ἁγίῳ WH NA25 ¦ ὕδατι … ἐν πνεύματι ἁγίῳ NA27+28 NIV SBL ⸂ἐν ὕδατι· αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.⸃
Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἦλθεν * ⸆ – RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ὁ f35 ⸆ Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη * ⸉ ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην RP f35 TR ¦ εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου TNT2 NA NIV SBL ¦ εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάνου WH ⸉ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην.⸊ 10 Καὶ * ⸂ εὐθέως RP f35 TR ¦ εὐθὺς TNT2 WH NA NIV SBL ⸂εὐθέως⸃ ἀναβαίνων *2 ἀπὸ RP f35 TR ¦ ἐκ TNT2 WH NA NIV SBL 2ἀπὸ⸃ τοῦ ὕδατος, εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανούς, καὶ τὸ πνεῦμα *3 ὡσεὶ RP f35 TR ¦ ὡς TNT2 WH NA NIV SBL 3ὡσεὶ⸃ περιστερὰν καταβαῖνον *4 ἐπ᾽ RP f35 TR ¦ εἰς TNT2 WH NA NIV SBL 4ἐπ᾽⸃ αὐτόν· 11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν * ⸂ ᾧ RP f35 TR ¦ σοὶ TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ᾧ⸃ εὐδόκησα.
12 Καὶ * ⸂ εὐθὺς RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ εὐθέως f35 ⸂εὐθὺς⸃ τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. 13 Καὶ ἦν * ⸋ ἐκεῖ RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋ἐκεῖ⸌ ἐν τῇ ἐρήμῳ * ⸉ ἡμέρας τεσσαράκοντα RP f35 TR ¦ τεσσεράκοντα ἡμέρας TNT2 WH NA NIV SBL ⸉ἡμέρας τεσσαράκοντα⸊ πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.
14  * ⸂ Μετὰ δὲ RP f35 TR NA27+28 NIV ¦ Καὶ μετὰ TNT2 WH NA25 SBL ⸂Μετὰ δὲ⸃ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον * ⸋ τῆς βασιλείας RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋τῆς βασιλείας⸌ τοῦ θεοῦ, 15 καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρός, καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε, καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
16  * ⸂ Περιπατῶν δὲ RP f35 TR ¦ Καὶ παράγων TNT2 WH NA NIV SBL ⸂Περιπατῶν δὲ⸃ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν *2 αὐτοῦ τοῦ Σίμωνος RP f35 ¦ αὐτοῦ TR ¦ Σίμωνος TNT2 WH NA NIV SBL 2αὐτοῦ τοῦ Σίμωνος⸃ *3 βάλλοντας ἀμφίβληστρον RP f35 TR ¦ ἀμφιβάλλοντας TNT2 WH NA NIV SBL 3βάλλοντας ἀμφίβληστρον⸃ ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. 17 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 18 Καὶ * ⸂ εὐθέως RP f35 TR TNT2 ¦ εὐθὺς WH NA NIV SBL ⸂εὐθέως⸃ ἀφέντες τὰ δίκτυα * ⸋ αὐτῶν RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋αὐτῶν,⸌ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 19 Καὶ προβὰς * ⸋ ἐκεῖθεν RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋ἐκεῖθεν⸌ ὀλίγον, εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα. 20 Καὶ * ⸂ εὐθέως RP f35 TR ¦ εὐθὺς TNT2 WH NA NIV SBL ⸂εὐθέως⸃ ἐκάλεσεν αὐτούς· καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.
21 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ· καὶ * ⸂ εὐθέως RP f35 TR TNT2 ¦ εὐθὺς WH NA NIV SBL ⸂εὐθέως⸃ τοῖς σάββασιν *2 εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν, ἐδίδασκεν RP f35 TNT2 WH NA NIV ¦ εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν, ἐδίδασκε TR ¦ ἐδίδασκεν εἰς τὴν συναγωγήν SBL 2εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν, ἐδίδασκεν.⸃ 22 Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 23 Καὶ * ⸆ – RP f35 TR TNT2 ¦ εὐθὺς WH NA NIV SBL ⸆ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξεν, 24 λέγων, * ⸋ Ἔα RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋Ἔα,⸌ τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; Ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; Οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ. 25 Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 26 Καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ * ⸂ κράξαν RP f35 TR ¦ φωνῆσαν TNT2 WH NA NIV SBL ⸂κράξαν⸃ φωνῇ μεγάλῃ, ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 27 Καὶ ἐθαμβήθησαν * ⸂ πάντες RP f35 TR ¦ ἅπαντες TNT2 WH NA NIV SBL ⸂πάντες,⸃ ὥστε συζητεῖν * ⸋ πρὸς RP f35 TR TNT2 NA27+28 NIV SBL ¦ – WH NA25 ⸋πρὸς⸌ *2 ἑαυτούς RP f35 TNT2 NA27+28 NIV SBL ¦ αὐτούς TR WH NA25 2ἑαυτούς,⸃ λέγοντας, Τί ἐστιν τοῦτο; *3 Τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη RP f35 TR ¦ Διδαχὴ καινή TNT2 WH NA NIV SBL 3Τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη,⸃ *2 ὅτι RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL 2ὅτι⸌ κατ᾽ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασιν τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ; 28  * ⸂ Ἐξῆλθεν δὲ RP f35 ¦ Ἐξῆλθε δὲ TR ¦ Καὶ ἐξῆλθεν TNT2 WH NA NIV SBL ⸂Ἐξῆλθεν δὲ⸃ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς * ⸆ – RP f35 TR ¦ πανταχοῦ TNT2 WH NA NIV SBL ⸆ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.
29 Καὶ * ⸂ εὐθέως RP f35 TR ¦ εὐθὺς TNT2 WH NA NIV SBL ⸂εὐθέως⸃ ἐκ τῆς συναγωγῆς *2 ἐξελθόντες, ἦλθον RP f35 TR NA NIV SBL ¦ ἐξελθὼν, ἦλθεν TNT2 ¦ ἐξελθόντες, ἦλθαν WH 2ἐξελθόντες, ἦλθον⸃ εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου, μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. 30 Ἡ δὲ πενθερὰ * ⸆ – RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ τοῦ f35 ⸆ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ * ⸂ εὐθέως RP f35 TR ¦ εὐθὺς TNT2 WH NA NIV SBL ⸂εὐθέως⸃ λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς· 31 καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆς χειρὸς * ⸋ αὐτῆς RP f35 TR TNT2 ¦ – WH NA NIV SBL ⸋αὐτῆς·⸌ καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς *2 εὐθέως RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL 2εὐθέως,⸌ καὶ διηκόνει αὐτοῖς.
32 Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους· 33 καὶ * ⸉ ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν RP f35 TR ¦ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη TNT2 WH NA NIV SBL ⸉ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν⸊ πρὸς τὴν θύραν. 34 Καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν. * ⸆ – RP TR TNT2 NA NIV SBL ¦ χριστὸν εἶναι f35 WH
35 Καὶ πρωῒ ἔννυχον λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν, καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον, κἀκεῖ προσηύχετο. 36 Καὶ * ⸂ κατεδίωξαν RP f35 TR TNT2 ¦ κατεδίωξεν WH NA NIV SBL ⸂κατεδίωξαν⸃ αὐτὸν * ⸋ ὁ RP f35 TR TNT2 ¦ – WH NA NIV SBL ⸋ὁ⸌ Σίμων καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ· 37 καὶ * ⸂ εὑρόντες αὐτὸν RP f35 TR ¦ εὗρον αὐτὸν καὶ TNT2 WH NA NIV SBL ⸂εὑρόντες αὐτὸν⸃ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες * ⸉ σε ζητοῦσιν RP f35 ¦ ζητοῦσι σε TR ¦ ζητοῦσιν σε TNT2 WH NA NIV SBL ⸉σε ζητοῦσιν.⸊ 38 Καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἄγωμεν * ⸆ – RP f35 TR ¦ ἀλλαχοῦ TNT2 WH NA NIV SBL ⸆ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω· εἰς τοῦτο γὰρ * ⸂ ἐξελήλυθα RP TR ¦ ἐλήλυθα f35 ¦ ἐξῆλθον TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἐξελήλυθα.⸃ 39 Καὶ * ⸂ ἦν RP f35 TR ¦ ἦλθεν TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἦν⸃ κηρύσσων *2 ἐν ταῖς συναγωγαῖς RP f35 TR ¦ εἰς τὰς συναγωγὰς TNT2 WH NA NIV SBL 2ἐν ταῖς συναγωγαῖς⸃ αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.
40 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν * ⸋ αὐτόν RP f35 TR TNT2 ¦ – WH NA NIV SBL ⸋αὐτόν,⸌ *2 καὶ RP f35 TR TNT2 NA27+28 NIV ¦ – WH NA25 SBL 2καὶ⸌ λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 41  * ⸂ Ὁ δὲ Ἰησοῦς RP f35 TR ¦ Καὶ TNT2 WH NA NIV SBL ⸂Ὁ δὲ Ἰησοῦς⸃ *2 σπλαγχνισθείς RP f35 TR TNT2 WH NA NIV73 ¦ ὀργισθεὶς NIV11 SBL 2σπλαγχνισθείς,⸃ ἐκτείνας τὴν χεῖρα, * ⸉ ἥψατο αὐτοῦ RP f35 TR ¦ αὐτοῦ ἥψατο TNT2 WH NA NIV SBL ⸉ἥψατο αὐτοῦ,⸊ καὶ λέγει αὐτῷ, Θέλω, καθαρίσθητι. 42 Καὶ * ⸋ εἰπόντος αὐτοῦ RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋εἰπόντος αὐτοῦ⸌ * ⸂ εὐθέως RP f35 TR ¦ εὐθὺς TNT2 WH NA NIV SBL ⸂εὐθέως⸃ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη. 43 Καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ, * ⸂ εὐθέως RP f35 TR ¦ εὐθὺς TNT2 WH NA NIV SBL ⸂εὐθέως⸃ ἐξέβαλεν αὐτόν, 44 καὶ λέγει αὐτῷ, Ὅρα, μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς· ἀλλ᾽ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ * ⸂ προσένεγκε RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ προσένεγκαι f35 ⸂προσένεγκε⸃ περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 45 Ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλ᾽ ἔξω * ⸂ ἐν RP f35 TR ¦ ἐπ᾽ TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἐν⸃ ἐρήμοις τόποις ἦν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν *2 πανταχόθεν RP f35 TR ¦ πάντοθεν TNT2 WH NA NIV SBL 2πανταχόθεν.⸃

*1:1 ⸂ υἱοῦ τοῦ θεοῦ RP f 35 TR ¦ υἱοῦ θεοῦ TNT2 NA27+28 NIV ¦ – WH NA25 SBL

*1:2 ⸂ Ὡς RP f 35 TR ¦ Καθὼς TNT2 WH NA NIV SBL

*1:2 ⸂2 τοῖς προφήταις RP f 35 TR ¦ τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ TNT2 WH NA NIV SBL

*1:2 ⸋ ἐγὼ RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:2 ⸋2 ἔμπροσθέν σου RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:4 ⸆ – RP f 35 TR ¦ ὁ TNT2 WH NA NIV SBL

*1:4 ⸋ καὶ RP f 35 TR TNT2 NA27+28 NIV ¦ – WH NA25 SBL

*1:5 ⸉ καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ RP f 35 TR ¦ πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ TNT2 WH NA NIV SBL

*1:6 ⸂ Ἦν δὲ RP f 35 TR ¦ Καὶ ἦν TNT2 WH NA NIV SBL

*1:6 ⸋ ὁ RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ – TR

*1:8 ⸋ μὲν RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:8 ⸂ ἐν ὕδατι … ἐν πνεύματι ἁγίῳ RP f 35 TR TNT2 ¦ ὕδατι … πνεύματι ἁγίῳ WH NA25 ¦ ὕδατι … ἐν πνεύματι ἁγίῳ NA27+28 NIV SBL

*1:9 ⸆ – RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ὁ f 35

*1:9 ⸉ ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην RP f 35 TR ¦ εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου TNT2 NA NIV SBL ¦ εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάνου WH

*1:10 ⸂ εὐθέως RP f 35 TR ¦ εὐθὺς TNT2 WH NA NIV SBL

*1:10 ⸂2 ἀπὸ RP f 35 TR ¦ ἐκ TNT2 WH NA NIV SBL

*1:10 ⸂3 ὡσεὶ RP f 35 TR ¦ ὡς TNT2 WH NA NIV SBL

*1:10 ⸂4 ἐπ᾽ RP f 35 TR ¦ εἰς TNT2 WH NA NIV SBL

*1:11 ⸂ ᾧ RP f 35 TR ¦ σοὶ TNT2 WH NA NIV SBL

*1:12 ⸂ εὐθὺς RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ εὐθέως f 35

*1:13 ⸋ ἐκεῖ RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:13 ⸉ ἡμέρας τεσσαράκοντα RP f 35 TR ¦ τεσσεράκοντα ἡμέρας TNT2 WH NA NIV SBL

*1:14 ⸂ Μετὰ δὲ RP f 35 TR NA27+28 NIV ¦ Καὶ μετὰ TNT2 WH NA25 SBL

*1:14 ⸋ τῆς βασιλείας RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:16 ⸂ Περιπατῶν δὲ RP f 35 TR ¦ Καὶ παράγων TNT2 WH NA NIV SBL

*1:16 ⸂2 αὐτοῦ τοῦ Σίμωνος RP f 35 ¦ αὐτοῦ TR ¦ Σίμωνος TNT2 WH NA NIV SBL

*1:16 ⸂3 βάλλοντας ἀμφίβληστρον RP f 35 TR ¦ ἀμφιβάλλοντας TNT2 WH NA NIV SBL

*1:18 ⸂ εὐθέως RP f 35 TR TNT2 ¦ εὐθὺς WH NA NIV SBL

*1:18 ⸋ αὐτῶν RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:19 ⸋ ἐκεῖθεν RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:20 ⸂ εὐθέως RP f 35 TR ¦ εὐθὺς TNT2 WH NA NIV SBL

*1:21 ⸂ εὐθέως RP f 35 TR TNT2 ¦ εὐθὺς WH NA NIV SBL

*1:21 ⸂2 εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν, ἐδίδασκεν RP f 35 TNT2 WH NA NIV ¦ εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν, ἐδίδασκε TR ¦ ἐδίδασκεν εἰς τὴν συναγωγήν SBL

*1:23 ⸆ – RP f 35 TR TNT2 ¦ εὐθὺς WH NA NIV SBL

*1:24 ⸋ Ἔα RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:26 ⸂ κράξαν RP f 35 TR ¦ φωνῆσαν TNT2 WH NA NIV SBL

*1:27 ⸂ πάντες RP f 35 TR ¦ ἅπαντες TNT2 WH NA NIV SBL

*1:27 ⸋ πρὸς RP f 35 TR TNT2 NA27+28 NIV SBL ¦ – WH NA25

*1:27 ⸂2 ἑαυτούς RP f 35 TNT2 NA27+28 NIV SBL ¦ αὐτούς TR WH NA25

*1:27 ⸂3 Τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη RP f 35 TR ¦ Διδαχὴ καινή TNT2 WH NA NIV SBL

*1:27 ⸋2 ὅτι RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:28 ⸂ Ἐξῆλθεν δὲ RP f 35 ¦ Ἐξῆλθε δὲ TR ¦ Καὶ ἐξῆλθεν TNT2 WH NA NIV SBL

*1:28 ⸆ – RP f 35 TR ¦ πανταχοῦ TNT2 WH NA NIV SBL

*1:29 ⸂ εὐθέως RP f 35 TR ¦ εὐθὺς TNT2 WH NA NIV SBL

*1:29 ⸂2 ἐξελθόντες, ἦλθον RP f 35 TR NA NIV SBL ¦ ἐξελθὼν, ἦλθεν TNT2 ¦ ἐξελθόντες, ἦλθαν WH

*1:30 ⸆ – RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ τοῦ f 35

*1:30 ⸂ εὐθέως RP f 35 TR ¦ εὐθὺς TNT2 WH NA NIV SBL

*1:31 ⸋ αὐτῆς RP f 35 TR TNT2 ¦ – WH NA NIV SBL

*1:31 ⸋2 εὐθέως RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:33 ⸉ ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν RP f 35 TR ¦ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη TNT2 WH NA NIV SBL

*1:34 ⸆ – RP TR TNT2 NA NIV SBL ¦ χριστὸν εἶναι f 35 WH

*1:36 ⸂ κατεδίωξαν RP f 35 TR TNT2 ¦ κατεδίωξεν WH NA NIV SBL

*1:36 ⸋ ὁ RP f 35 TR TNT2 ¦ – WH NA NIV SBL

*1:37 ⸂ εὑρόντες αὐτὸν RP f 35 TR ¦ εὗρον αὐτὸν καὶ TNT2 WH NA NIV SBL

*1:37 ⸉ σε ζητοῦσιν RP f 35 ¦ ζητοῦσι σε TR ¦ ζητοῦσιν σε TNT2 WH NA NIV SBL

*1:38 ⸆ – RP f 35 TR ¦ ἀλλαχοῦ TNT2 WH NA NIV SBL

*1:38 ⸂ ἐξελήλυθα RP TR ¦ ἐλήλυθα f 35 ¦ ἐξῆλθον TNT2 WH NA NIV SBL

*1:39 ⸂ ἦν RP f 35 TR ¦ ἦλθεν TNT2 WH NA NIV SBL

*1:39 ⸂2 ἐν ταῖς συναγωγαῖς RP f 35 TR ¦ εἰς τὰς συναγωγὰς TNT2 WH NA NIV SBL

*1:40 ⸋ αὐτόν RP f 35 TR TNT2 ¦ – WH NA NIV SBL

*1:40 ⸋2 καὶ RP f 35 TR TNT2 NA27+28 NIV ¦ – WH NA25 SBL

*1:41 ⸂ Ὁ δὲ Ἰησοῦς RP f 35 TR ¦ Καὶ TNT2 WH NA NIV SBL

*1:41 ⸂2 σπλαγχνισθείς RP f 35 TR TNT2 WH NA NIV73 ¦ ὀργισθεὶς NIV11 SBL

*1:41 ⸉ ἥψατο αὐτοῦ RP f 35 TR ¦ αὐτοῦ ἥψατο TNT2 WH NA NIV SBL

*1:42 ⸋ εἰπόντος αὐτοῦ RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*1:42 ⸂ εὐθέως RP f 35 TR ¦ εὐθὺς TNT2 WH NA NIV SBL

*1:43 ⸂ εὐθέως RP f 35 TR ¦ εὐθὺς TNT2 WH NA NIV SBL

*1:44 ⸂ προσένεγκε RP TR TNT2 WH NA NIV SBL ¦ προσένεγκαι f 35

*1:45 ⸂ ἐν RP f 35 TR ¦ ἐπ᾽ TNT2 WH NA NIV SBL

*1:45 ⸂2 πανταχόθεν RP f 35 TR ¦ πάντοθεν TNT2 WH NA NIV SBL