ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ
1
Παῦλος δέσμιος * ⸉ χριστοῦ Ἰησοῦ RP TR TNT2 WH NA NIV SBL Sol ¦ Ἰησοῦ χριστοῦ f35 ⸉χριστοῦ Ἰησοῦ,⸊ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν, καὶ Ἀπφίᾳ τῇ * ⸂ ἀγαπητῇ RP f35 TR ¦ ἀδελφῇ TNT2 WH NA NIV SBL Sol ⸂ἀγαπητῇ,⸃ καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν, καὶ τῇ κατ᾽ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ.
Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου, πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, ἀκούων σου τὴν ἀγάπην, καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις * ⸂ πρὸς RP f35 TR NA NIV SBL Sol ¦ εἰς TNT2 WH ⸂πρὸς⸃ τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ * ⸋ τοῦ RP f35 TR WH NA NIV SBL Sol ¦ – TNT2 ⸋τοῦ⸌ ἐν * ⸂ ἡμῖν RP TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ὑμῖν f35 TR Sol ⸂ἡμῖν⸃ εἰς *2 χριστὸν Ἰησοῦν RP f35 TR ¦ χριστὸν TNT2 WH NA NIV SBL Sol 2χριστὸν Ἰησοῦν.⸃ * ⸂ Χάριν RP f35 ¦ Χαρὰν TR TNT2 WH NA NIV SBL Sol ⸂Χάριν⸃ γὰρ *2 ἔχομεν πολλὴν RP f35 TR ¦ πολλὴν ἔσχον TNT2 WH NA NIV SBL Sol 2ἔχομεν πολλὴν⸃ καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ.
Διὸ πολλὴν ἐν χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον, διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος * ⸉ Ἰησοῦ χριστοῦ RP f35 TR ¦ χριστοῦ Ἰησοῦ TNT2 WH NA NIV SBL Sol ⸉Ἰησοῦ χριστοῦ.⸊ 10 Παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς * ⸋ μου RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Sol ⸋μου,⸌ Ὀνήσιμον, 11 τόν ποτέ σοι ἄχρηστον, νυνὶ δὲ * ⸆ – RP f35 TR TNT2 WH SBL Sol ¦ καὶ NA NIV ⸆ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον, * ⸂ ὃν ἀνέπεμψα· σὺ δὲ αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, προσλαβοῦ· RP f35 TR ¦ ὃν ἀνέπεμψά σοι αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα· TNT2 WH NA NIV SBL Sol ⸂ὃν ἀνέπεμψα· 12 σὺ δὲ αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, προσλαβοῦ·⸃ 13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ * ⸉ διακονῇ μοι RP f35 TR ¦ μοι διακονῇ TNT2 WH NA NIV SBL Sol ⸉διακονῇ μοι⸊ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου· 14 χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ, ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον. 15 Τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς· 16 οὐκέτι ὡς δοῦλον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ. 17 Εἰ οὖν * ⸂ με RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL Sol ¦ ἐμέ TR ⸂με⸃ ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ. 18 Εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγει· 19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις. 20 Ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν * ⸂ κυρίῳ RP f35 TR ¦ χριστῷ TNT2 WH NA NIV SBL Sol ⸂κυρίῳ.⸃ 21 Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ * ⸂ ὃ RP f35 TR ¦ ἃ TNT2 WH NA NIV SBL Sol ⸂ὃ⸃ λέγω ποιήσεις. 22 Ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν· ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν.
23  * ⸂ Ἀσπάζονταί σε Ἐπαφρᾶς … οἱ συνεργοί μου. RP f35 TR ¦ Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς … οἱ συνεργοί μου. TNT2 WH NA NIV SBL Sol ⸂Ἀσπάζονταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, 24 Μάρκος, Ἀρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί μου.⸃
25 Ἡ χάρις * ⸂ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ RP TR TNT2 ¦ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ f35 ¦ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ WH NA NIV SBL Sol ⸂τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ⸃ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν. * ⸋ Ἀμήν. RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Sol ⸋Ἀμήν.⸌

*1:1 ⸉ χριστοῦ Ἰησοῦ RP TR TNT2 WH NA NIV SBL Sol ¦ Ἰησοῦ χριστοῦ f 35

*1:2 ⸂ ἀγαπητῇ RP f 35 TR ¦ ἀδελφῇ TNT2 WH NA NIV SBL Sol

*1:5 ⸂ πρὸς RP f 35 TR NA NIV SBL Sol ¦ εἰς TNT2 WH

*1:6 ⸋ τοῦ RP f 35 TR WH NA NIV SBL Sol ¦ – TNT2

*1:6 ⸂ ἡμῖν RP TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ὑμῖν f 35 TR Sol

*1:6 ⸂2 χριστὸν Ἰησοῦν RP f 35 TR ¦ χριστὸν TNT2 WH NA NIV SBL Sol

*1:7 ⸂ Χάριν RP f 35 ¦ Χαρὰν TR TNT2 WH NA NIV SBL Sol

*1:7 ⸂2 ἔχομεν πολλὴν RP f 35 TR ¦ πολλὴν ἔσχον TNT2 WH NA NIV SBL Sol

*1:9 ⸉ Ἰησοῦ χριστοῦ RP f 35 TR ¦ χριστοῦ Ἰησοῦ TNT2 WH NA NIV SBL Sol

*1:10 ⸋ μου RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Sol

*1:11 ⸆ – RP f 35 TR TNT2 WH SBL Sol ¦ καὶ NA NIV

*1:11 ⸂ ὃν ἀνέπεμψα· σὺ δὲ αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, προσλαβοῦ· RP f 35 TR ¦ ὃν ἀνέπεμψά σοι αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα· TNT2 WH NA NIV SBL Sol

*1:13 ⸉ διακονῇ μοι RP f 35 TR ¦ μοι διακονῇ TNT2 WH NA NIV SBL Sol

*1:17 ⸂ με RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL Sol ¦ ἐμέ TR

*1:20 ⸂ κυρίῳ RP f 35 TR ¦ χριστῷ TNT2 WH NA NIV SBL Sol

*1:21 ⸂ ὃ RP f 35 TR ¦ ἃ TNT2 WH NA NIV SBL Sol

*1:23 ⸂ Ἀσπάζονταί σε Ἐπαφρᾶς … οἱ συνεργοί μου. RP f 35 TR ¦ Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς … οἱ συνεργοί μου. TNT2 WH NA NIV SBL Sol

*1:25 ⸂ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ RP TR TNT2 ¦ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ f 35 ¦ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ WH NA NIV SBL Sol

*1:25 ⸋ Ἀμήν. RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Sol