ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ
1
Παῦλος καὶ Τιμόθεος, δοῦλοι * ⸉ Ἰησοῦ χριστοῦ RP f35 TR ¦ χριστοῦ Ἰησοῦ TNT2 WH NA NIV SBL Ead ⸉Ἰησοῦ χριστοῦ,⸊ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις, σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ.
Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν, πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος, ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον, ἀπὸ * ⸆ – RP f35 TR Ead ¦ τῆς TNT2 WH NA NIV SBL ⸆ πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν· πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας * ⸉ χριστοῦ Ἰησοῦ RP TNT2 NA NIV SBL ¦ Ἰησοῦ χριστοῦ f35 TR WH Ead ⸉χριστοῦ Ἰησοῦ·⸊ καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, * ⸂ ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ τῇ ἀπολογίᾳ TR ⸂ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ⸃ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου, συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. Μάρτυς γάρ μού * ⸋ ἐστιν RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Ead ⸋ἐστιν⸌ ὁ θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις * ⸉ Ἰησοῦ χριστοῦ RP f35 TR ¦ χριστοῦ Ἰησοῦ TNT2 WH NA NIV SBL Ead ⸉Ἰησοῦ χριστοῦ.⸊ Καὶ τοῦτο προσεύχομαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει, 10 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν χριστοῦ, 11 πεπληρωμένοι * ⸂ καρπῶν … τῶν RP f35 TR ¦ καρπὸν … τὸν TNT2 WH NA NIV SBL Ead ⸂καρπῶν δικαιοσύνης τῶν⸃ διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ, εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ.
12 Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ᾽ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν· 13 ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, 14 καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ, πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου, περισσοτέρως τολμᾷν ἀφόβως τὸν λόγον * ⸆ – RP f35 TR NA27+28 NIV11 SBL Ead ¦ τοῦ θεοῦ TNT2 WH NA25 NIV73 ⸆ λαλεῖν. 15 Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι᾽ εὐδοκίαν τὸν χριστὸν κηρύσσουσιν· 16  * ⸉ οἱ μὲν ἐξ ἐριθείας … τοῖς δεσμοῖς μου· οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης … τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι. RP f35 TR ¦ οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης … τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι· οἱ δὲ ἐξ ἐριθ(ε)ίας … τοῖς δεσμοῖς μου. TNT2 WH NA NIV SBL Ead ⸉οἱ μὲν ἐξ ἐριθείας τὸν χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλίψιν ἐπιφέρειν τοῖς δεσμοῖς μου· 17 οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι.⸊ 18 Τί γάρ; Πλὴν * ⸆ – RP f35 TR Ead ¦ ὅτι TNT2 WH NA NIV SBL ⸆ παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, χριστὸς καταγγέλλεται· καὶ ἐν τούτῳ χαίρω, ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι. 19 Οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως, καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ χριστοῦ, 20 κατὰ τὴν * ⸂ ἀποκαραδοκίαν RP TR TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ καραδοκίαν f35 ⸂ἀποκαραδοκίαν⸃ καὶ ἐλπίδα μου, ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ, ὡς πάντοτε, καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου. 21 Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῇν, χριστός· καὶ τὸ ἀποθανεῖν, κέρδος. 22 Εἰ δὲ τὸ ζῇν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου· καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω. 23 Συνέχομαι * ⸂ δὲ RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ γὰρ TR ⸂δὲ⸃ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν χριστῷ εἶναι, πολλῷ * ⸆ – RP f35 TR NIV11 ¦ γὰρ TNT2 WH NA NIV73 SBL Ead ⸆ μᾶλλον κρεῖσσον· 24 τὸ δὲ ἐπιμένειν * ⸋ ἐν RP f35 TR TNT2 NA27+28 NIV73 SBL Ead ¦ – WH NA25 NIV11 ⸋ἐν⸌ τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι᾽ ὑμᾶς. 25 Καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ, καὶ * ⸂ συμπαραμενῶ RP f35 TR ¦ παραμενῶ TNT2 WH NA NIV SBL Ead ⸂συμπαραμενῶ⸃ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, 26 ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοί, διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 27 Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς, εἴτε ἀπών, * ⸂ ἀκούσω RP f35 TR Ead ¦ ἀκούω TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἀκούσω⸃ τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 28 καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων· ἥτις * ⸂ αὐτοῖς μέν ἐστιν ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῖν δὲ σωτηρίας RP f35 TR ¦ ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῶν δὲ σωτηρίας TNT2 WH NA NIV SBL Ead ⸂αὐτοῖς μέν ἐστιν ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῖν δὲ σωτηρίας,⸃ καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ· 29 ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν· 30 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον * ⸂ εἴδετε RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ ἴδετε TR ⸂εἴδετε⸃ ἐν ἐμοί, καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί.

*1:1 ⸉ Ἰησοῦ χριστοῦ RP f 35 TR ¦ χριστοῦ Ἰησοῦ TNT2 WH NA NIV SBL Ead

*1:5 ⸆ – RP f 35 TR Ead ¦ τῆς TNT2 WH NA NIV SBL

*1:6 ⸉ χριστοῦ Ἰησοῦ RP TNT2 NA NIV SBL ¦ Ἰησοῦ χριστοῦ f 35 TR WH Ead

*1:7 ⸂ ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ τῇ ἀπολογίᾳ TR

*1:8 ⸋ ἐστιν RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL Ead

*1:8 ⸉ Ἰησοῦ χριστοῦ RP f 35 TR ¦ χριστοῦ Ἰησοῦ TNT2 WH NA NIV SBL Ead

*1:11 ⸂ καρπῶν … τῶν RP f 35 TR ¦ καρπὸν … τὸν TNT2 WH NA NIV SBL Ead

*1:14 ⸆ – RP f 35 TR NA27+28 NIV11 SBL Ead ¦ τοῦ θεοῦ TNT2 WH NA25 NIV73

*1:16 ⸉ οἱ μὲν ἐξ ἐριθείας … τοῖς δεσμοῖς μου· οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης … τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι. RP f 35 TR ¦ οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης … τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι· οἱ δὲ ἐξ ἐριθ(ε)ίας … τοῖς δεσμοῖς μου. TNT2 WH NA NIV SBL Ead

*1:18 ⸆ – RP f 35 TR Ead ¦ ὅτι TNT2 WH NA NIV SBL

*1:20 ⸂ ἀποκαραδοκίαν RP TR TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ καραδοκίαν f 35

*1:23 ⸂ δὲ RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ γὰρ TR

*1:23 ⸆ – RP f 35 TR NIV11 ¦ γὰρ TNT2 WH NA NIV73 SBL Ead

*1:24 ⸋ ἐν RP f 35 TR TNT2 NA27+28 NIV73 SBL Ead ¦ – WH NA25 NIV11

*1:25 ⸂ συμπαραμενῶ RP f 35 TR ¦ παραμενῶ TNT2 WH NA NIV SBL Ead

*1:27 ⸂ ἀκούσω RP f 35 TR Ead ¦ ἀκούω TNT2 WH NA NIV SBL

*1:28 ⸂ αὐτοῖς μέν ἐστιν ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῖν δὲ σωτηρίας RP f 35 TR ¦ ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῶν δὲ σωτηρίας TNT2 WH NA NIV SBL Ead

*1:30 ⸂ εἴδετε RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL Ead ¦ ἴδετε TR