2
Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ· πρεσβύτας νηφαλέους εἶναι, σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ· πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς, * ⸂ μὴ διαβόλους, μὴ … δεδουλωμένας RP f35 TR NA27+28 NIV ¦ μὴ διαβόλους, μηδὲ … δεδουλωμένας TNT2 WH NA25 SBL ⸂μὴ διαβόλους, μὴ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας,⸃ καλοδιδασκάλους, ἵνα * ⸂ σωφρονίζωσιν RP f35 ¦ σωφρονίζωσι TR WH NA NIV SBL ¦ σωφρονίζουσιν TNT2 ⸂σωφρονίζωσιν⸃ τὰς νέας φιλάνδρους εἶναι, φιλοτέκνους, σώφρονας, ἁγνάς, οἰκουρούς, ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται· τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν· περὶ πάντα σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ * ⸂ ἀδιαφθορίαν RP f35 TR ¦ ἀφθορίαν TNT2 WH NA NIV SBL ⸂ἀδιαφθορίαν,⸃ σεμνότητα, * ⸋ ἀφθαρσίαν RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋ἀφθαρσίαν,⸌ λόγον ὑγιῆ, ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ, μηδὲν ἔχων * ⸂ περὶ ἡμῶν λέγειν RP f35 ¦ περὶ ὑμῶν λέγειν TR ¦ λέγειν περὶ ἡμῶν TNT2 WH NA NIV SBL ⸂περὶ ἡμῶν λέγειν⸃ φαῦλον. Δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι, ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγοντας, 10 μὴ νοσφιζομένους, ἀλλὰ * ⸉ πίστιν πᾶσαν RP f35 TR ¦ πᾶσαν πίστιν TNT2 WH NA NIV SBL ⸉πίστιν πᾶσαν⸊ ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν, ἵνα τὴν διδασκαλίαν * ⸆ – RP f35 TR ¦ τὴν TNT2 WH NA NIV SBL ⸆ τοῦ σωτῆρος * ⸂ ἡμῶν RP f35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ὑμῶν TR ⸂ἡμῶν⸃ θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν. 11 Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ * ⸋ ἡ RP f35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL ⸋ἡ⸌ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, 12 παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα, ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας, σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, 13 προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν * ⸉ Ἰησοῦ χριστοῦ RP f35 TR NA27+28 NIV SBL ¦ χριστοῦ Ἰησοῦ TNT2 WH NA25 ⸉Ἰησοῦ χριστοῦ,⸊ 14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας, καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων.
15 Ταῦτα λάλει, καὶ παρακάλει, καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς. Μηδείς σου περιφρονείτω.

*2:3 ⸂ μὴ διαβόλους, μὴ … δεδουλωμένας RP f 35 TR NA27+28 NIV ¦ μὴ διαβόλους, μηδὲ … δεδουλωμένας TNT2 WH NA25 SBL

*2:4 ⸂ σωφρονίζωσιν RP f 35 ¦ σωφρονίζωσι TR WH NA NIV SBL ¦ σωφρονίζουσιν TNT2

*2:7 ⸂ ἀδιαφθορίαν RP f 35 TR ¦ ἀφθορίαν TNT2 WH NA NIV SBL

*2:7 ⸋ ἀφθαρσίαν RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*2:8 ⸂ περὶ ἡμῶν λέγειν RP f 35 ¦ περὶ ὑμῶν λέγειν TR ¦ λέγειν περὶ ἡμῶν TNT2 WH NA NIV SBL

*2:10 ⸉ πίστιν πᾶσαν RP f 35 TR ¦ πᾶσαν πίστιν TNT2 WH NA NIV SBL

*2:10 ⸆ – RP f 35 TR ¦ τὴν TNT2 WH NA NIV SBL

*2:10 ⸂ ἡμῶν RP f 35 TNT2 WH NA NIV SBL ¦ ὑμῶν TR

*2:11 ⸋ ἡ RP f 35 TR ¦ – TNT2 WH NA NIV SBL

*2:13 ⸉ Ἰησοῦ χριστοῦ RP f 35 TR NA27+28 NIV SBL ¦ χριστοῦ Ἰησοῦ TNT2 WH NA25