ΙΩΑΝΝΟΥ Α
1
Ὃ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα, καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς. Καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν, καὶ μαρτυροῦμεν, καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα, καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν. Ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν * υμιν ¦ και υμιν CTὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾽ ἡμῶν· καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ· καὶ ταῦτα γράφομεν υμιν ¦ ημεις CTὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ημων ¦ υμων BYZ ECM* SCRἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη.
Καὶ § εστιν αυτη ¦ αυτη εστιν ANT TRἔστιν αὕτη ἡ * αγγελια ¦ επαγγελια ANT STἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστι, καὶ σκοτία εν αυτω ουκ εστιν ¦ ουκ εστιν εν αυτω WHἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατωμεν ¦ περιπατουμεν PCKπεριπατῶμεν, ψευδόμεθα, καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν· ἐὰν § δε ¦ — ECM NA28δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ * χριστου 92.5% ¦ — CT 4.5%Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν, καὶ ἡ ἀλήθεια ουκ εστιν εν ημιν ¦ εν ημιν ουκ εστιν ECM*οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. Ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστι καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας, καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. 10 Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.

*1:3 υμιν ¦ και υμιν CT

1:4 υμιν ¦ ημεις CT

1:4 ημων ¦ υμων BYZ ECM* SCR

§1:5 εστιν αυτη ¦ αυτη εστιν ANT TR

*1:5 αγγελια ¦ επαγγελια ANT ST

1:5 εν αυτω ουκ εστιν ¦ ουκ εστιν εν αυτω WH

1:6 περιπατωμεν ¦ περιπατουμεν PCK

§1:7 δε ¦ — ECM† NA28

*1:7 χριστου 92.5% ¦ — CT 4.5%

1:8 ουκ εστιν εν ημιν ¦ εν ημιν ουκ εστιν ECM*