ΠΕΤΡΟΥ Α
1
Πέτρος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας, καὶ Βιθυνίας, κατὰ πρόγνωσιν Θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη.
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ * αυτου ελεος ¦ ελεος αυτου PCKαὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι᾽ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς υμας ¦ ημας STὑμᾶς, τοὺς ἐν δυνάμει Θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. Ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι, εἰ δέον εστι ¦ — SBL WHἐστί, § λυπηθεντες ¦ λυπηθεντας ECM NA28λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς, ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως * πολυ τιμιωτερον ¦ πολυτιμοτερον ANT CTπολὺ τιμιώτερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ τιμην και εις δοξαν ¦ δοξαν και τιμην CT PCK ¦ τιμην και δοξαν ANT TRτιμὴν καὶ εἰς δόξαν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ· ὃν οὐκ ειδοτες ¦ ιδοντες CT SCRεἰδότες ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες, πιστεύοντες δέ, § αγαλλιασθε ¦ αγαλλιατε WHἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ, κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως * υμων ¦ — WHὑμῶν, σωτηρίαν ψυχῶν. 10 Περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ εξηρευνησαν ¦ εξηραυνησαν CTἐξηρεύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες· 11  ερευνωντες ¦ εραυνωντες CTἐρευνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ, προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα, καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας. 12 Οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, § υμιν ¦ ημιν TRὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς * εν ¦ — SBL TH WHἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.
13 Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, νήφοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ· 14 ὡς τέκνα ὑπακοῆς, μὴ συσχηματιζομενοι ¦ συνσχηματιζομενοι WHσυσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις, 15 ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε· 16 διότι γεγραπται ¦ γεγραπται οτι NA27 SBL WHγέγραπται, Ἅγιοι § γινεσθε ¦ γενεσθε TR ¦ εσεσθε CTγίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός * ειμι ¦ — ECM NA28 SBL TH WHεἰμι.
17 Καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν απροσωποληπτως ¦ απροσωπολημπτως CTἀπροσωπολήπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε· 18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, 19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ, 20 προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ᾽ εσχατων ¦ εσχατου CTἐσχάτων τῶν χρόνων δι᾽ ὑμᾶς, 21 τοὺς δι᾽ αὐτοῦ § πιστευοντας ¦ πιστους ECM NA SBL WHπιστεύοντας εἰς Θεόν, τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς Θεόν.
22 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας * δια πνευματος 91.7% ¦ — CT 7.5%διὰ πνεύματος εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ καθαρας 99.2% ¦ — ECM* SBL WH 0.6%καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς· 23 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς, αλλα ¦ αλλ ECM NA28 PCKἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος § εις τον αιωνα 90.1% ¦ — CT 6%εἰς τὸν αἰῶνα. 24 Διότι,
 
Πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος,
καὶ πᾶσα δόξα * ανθρωπου ¦ αυτης CTἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου.
Ἐξηράνθη ὁ χόρτος,
καὶ τὸ ἄνθος αυτου ¦ — CTαὐτοῦ ἐξέπεσε·
25 τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
 
Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς.

*1:3 αυτου ελεος ¦ ελεος αυτου PCK

1:4 υμας ¦ ημας ST

1:6 εστι ¦ — SBL WH

§1:6 λυπηθεντες ¦ λυπηθεντας ECM NA28

*1:7 πολυ τιμιωτερον ¦ πολυτιμοτερον ANT CT

1:7 τιμην και εις δοξαν ¦ δοξαν και τιμην CT PCK ¦ τιμην και δοξαν ANT TR

1:8 ειδοτες ¦ ιδοντες CT SCR

§1:8 αγαλλιασθε ¦ αγαλλιατε WH

*1:9 υμων ¦ — WH

1:10 εξηρευνησαν ¦ εξηραυνησαν CT

1:11 ερευνωντες ¦ εραυνωντες CT

§1:12 υμιν ¦ ημιν TR

*1:12 εν ¦ — SBL TH WH

1:14 συσχηματιζομενοι ¦ συνσχηματιζομενοι WH

1:16 γεγραπται ¦ γεγραπται οτι NA27 SBL WH

§1:16 γινεσθε ¦ γενεσθε TR ¦ εσεσθε CT

*1:16 ειμι ¦ — ECM NA28 SBL TH WH

1:17 απροσωποληπτως ¦ απροσωπολημπτως CT

1:20 εσχατων ¦ εσχατου CT

§1:21 πιστευοντας ¦ πιστους ECM NA SBL WH

*1:22 δια πνευματος 91.7% ¦ — CT 7.5%

1:22 καθαρας 99.2% ¦ — ECM* SBL WH 0.6%

1:23 αλλα ¦ αλλ ECM NA28 PCK

§1:23 εις τον αιωνα 90.1% ¦ — CT 6%

*1:24 ανθρωπου ¦ αυτης CT

1:24 αυτου ¦ — CT