ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α
1
Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος, τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν Θεῷ πατρί, καὶ Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη * απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 84.7% ¦ — CT 7.5%ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν, μνείαν υμων ¦ — CTὑμῶν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν, ἀδιαλείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως, καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης, καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν· εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ θεου ¦ του θεου NA WHΘεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν· ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει, καὶ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, καὶ § εν ¦ — SBL WHἐν πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν * εν ¦ — WHἐν ὑμῖν δι᾽ ὑμᾶς. Καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ Κυρίου, δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς Πνεύματος Ἁγίου, ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τυπους ¦ τυπον CTτύπους πᾶσι τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ τη ¦ εν τη ANT CT ¦ — PCKτῇ Ἀχαΐᾳ. Ἀφ᾽ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ § εν τη ¦ — SBL TR WHἐν τῇ Ἀχαΐᾳ, * αλλα και ¦ αλλ CTἀλλὰ καὶ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ημας εχειν ¦ εχειν ημας CTἡμᾶς ἔχειν λαλεῖν τι. Αὐτοὶ γὰρ περὶ ημων ¦ υμων PCKἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον § εσχομεν ¦ εχομεν STἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν Θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων, δουλεύειν Θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ, 10 καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρεν ἐκ * των ¦ — TRτῶν νεκρῶν, Ἰησοῦν, τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς απο ¦ εκ CTἀπὸ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης.

*1:1 απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 84.7% ¦ — CT 7.5%

1:2 υμων ¦ — CT

1:4 θεου ¦ του θεου NA WH

§1:5 εν ¦ — SBL WH

*1:5 εν ¦ — WH

1:7 τυπους ¦ τυπον CT

1:7 τη ¦ εν τη ANT CT ¦ — PCK

§1:8 εν τη ¦ — SBL TR WH

*1:8 αλλα και ¦ αλλ CT

1:8 ημας εχειν ¦ εχειν ημας CT

1:9 ημων ¦ υμων PCK

§1:9 εσχομεν ¦ εχομεν ST

*1:10 των ¦ — TR

1:10 απο ¦ εκ CT