ΠΕΤΡΟΥ Β
1
* συμεων ¦ σιμων SCR WHΣυμεὼν Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσι πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτηρος ¦ σωτηρος ημων SCRσωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ Θεοῦ, καὶ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν· ὡς πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης, διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς δια δοξης και αρετης ¦ ιδια δοξη και αρετη ECM NA SBL THδιὰ δόξης καὶ ἀρετῆς· δι᾽ ὧν τὰ § τιμια ημιν και μεγιστα 75.8% ¦ τιμια και μεγιστα ημιν ECM NA SBL WH 5.9% ¦ μεγιστα ημιν και τιμια TR 1%τίμια ἡμῖν καὶ μέγιστα ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες τῆς ἐν * κοσμω ¦ τω κοσμω ECM NA SBL TH WHκόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς. Καὶ αὐτὸ τουτο δε ¦ δε τουτο ECM* PCKτοῦτο δέ, σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες, ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν, ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν, ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην. Ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα, οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν. ᾯ γὰρ μὴ πάρεστι ταῦτα, τυφλός ἐστι, μυωπάζων, λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ αμαρτιων ¦ αμαρτηματων ECM* SBLἁμαρτιῶν. 10 Διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε· 11 οὕτω γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.
12 Διὸ § ουκ αμελησω 95.2% ¦ μελλησω CT 2.8%οὐκ ἀμελήσω * αει υμας ¦ υμας αει TRἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνῄσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας, καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 13 Δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει· 14 εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέ μοι. 15 Σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι.
16 Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾽ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. 17 Λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν, φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος 97.6% ¦ ο υιος μου ο αγαπητος μου ουτος εστιν ECM NA SBL WH 0.4%Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα· 18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ορει τω αγιω 97.4% ¦ αγιω ορει ECM NA SBL WH 2.4%ὄρει τῷ ἁγίῳ. 19 Καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες, ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ, καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν· 20 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται. 21 Οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη § ποτε προφητεια ¦ προφητεια ποτε ECM NA SBL TH WHποτὲ προφητεία, * αλλ ¦ αλλα NA27 SBL TH WHἀλλ᾽ ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν αγιοι 83.5% ¦ απο CT 5.6% ¦ οι αγιοι ST 4.4%ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι.

*1:1 συμεων ¦ σιμων SCR WH

1:1 σωτηρος ¦ σωτηρος ημων SCR

1:3 δια δοξης και αρετης ¦ ιδια δοξη και αρετη ECM NA SBL TH

§1:4 τιμια ημιν και μεγιστα 75.8% ¦ τιμια και μεγιστα ημιν ECM† NA SBL WH 5.9% ¦ μεγιστα ημιν και τιμια TR 1%

*1:4 κοσμω ¦ τω κοσμω ECM† NA SBL TH WH

1:5 τουτο δε ¦ δε τουτο ECM* PCK

1:9 αμαρτιων ¦ αμαρτηματων ECM* SBL

§1:12 ουκ αμελησω 95.2% ¦ μελλησω CT 2.8%

*1:12 αει υμας ¦ υμας αει TR

1:17 ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος 97.6% ¦ ο υιος μου ο αγαπητος μου ουτος εστιν ECM NA SBL WH 0.4%

1:18 ορει τω αγιω 97.4% ¦ αγιω ορει ECM NA SBL WH 2.4%

§1:21 ποτε προφητεια ¦ προφητεια ποτε ECM† NA SBL TH WH

*1:21 αλλ ¦ αλλα NA27 SBL TH WH

1:21 αγιοι 83.5% ¦ απο CT 5.6% ¦ οι αγιοι ST 4.4%