ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
1
Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο * ο ¦ — WHὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν, ἄχρι ἧς ἡμέρας, ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος Ἁγίου οὓς ἐξελέξατο, ανεληφθη ¦ ανελημφθη CTἀνελήφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾽ ἡμερῶν τεσσαρακοντα ¦ τεσσερακοντα CTτεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς, καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Καὶ § συναλιζομενος ¦ συναλιζομενος μετ αυτων SCRσυναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός, Ἣν ἠκούσατέ μου· ὅτι * ιωαννης ¦ ιωανης WHἸωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθησεσθε εν πνευματι 92.1% ¦ εν πνευματι βαπτισθησεσθε CT 0.9%βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.
Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες επηρωτων ¦ ηρωτων ECM NA SBL TH WHἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; Εἶπε § δε ¦ — WHδὲ πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ. Ἀλλὰ * ληψεσθε ¦ λημψεσθε CTλήψεσθε δύναμιν, ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς· καὶ ἔσεσθέ μοι ¦ μου ECM NA SBL TH WHμοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλήμ, καὶ εν ¦ — PCKἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ § σαμαρεια ¦ σαμαρια WHΣαμαρείᾳ, καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Καὶ ταῦτα εἰπών, βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 10 Καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανόν, πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο * παρειστηκεισαν ¦ παριστηκεισαν WHπαρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν εσθητι λευκη ¦ εσθησεσι λευκαις NA SBL TH WHἐσθῆτι λευκῇ, 11 οἳ καὶ ειπον ¦ ειπαν CTεἶπον, Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε § εμβλεποντες ¦ βλεποντες SBL TH WHἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; Οὗτος * ο ¦ — PCKὁ Ἰησοῦς, ὁ αναληφθεις ¦ αναλημφθεις CTἀναληφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.
12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλήμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν. 13 Καὶ ὅτε εἰσῆλθον, ανεβησαν εις το υπερωον ¦ εις το υπερωον ανεβησαν CTἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον οὗ ἦσαν καταμένοντες, ὅ τε Πέτρος καὶ § ιακωβος και ιωαννης ¦ ιακωβος ιωαννης PCK ¦ ιωαννης και ιακωβος ECM NA SBL TH ¦ ιωανης και ιακωβος WHἸάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ * ματθαιος ¦ μαθθαιος CTΜατθαῖος, Ἰάκωβος Ἀλφαίου καὶ Σίμων ὁ Ζηλωτής, καὶ Ἰούδας Ἰακώβου. 14 Οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ και τη δεησει 95.5% ¦ — CT 3.9%καὶ τῇ δεήσει, σὺν γυναιξὶ καὶ μαρια ¦ μαριαμ CTΜαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ § συν ¦ — ECM NAσὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
15 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν * μαθητων ¦ αδελφων CTμαθητῶν εἶπεν — ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ως ¦ ωσει NAὡς ἑκατὸν εἴκοσιν — 16 Ἄνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ταυτην ¦ — CTταύτην, ἣν προεῖπε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διὰ στόματος § δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WHΔαυὶδ περὶ Ἰούδα, τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσι * τον ¦ — CTτὸν Ἰησοῦν. 17 Ὅτι κατηριθμημένος ἦν συν ¦ εν CTσὺν ἡμῖν, καὶ ἔλαχε τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης — 18 Οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισθου ¦ του μισθου TRμισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος § ελακησε ¦ ελακισε PCKἐλάκησε μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ. 19 Καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ * ιδια ¦ — WHἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν ακελδαμα ¦ ακελδαμαχ ECM NA SBL WH ¦ αχελδαμαχ THἈκελδαμά, τοῦτ᾽ ἔστι, χωρίον αἵματος — 20 Γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ Ψαλμῶν,
 
Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος,
καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ·
 
καί,
 
Τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβοι ¦ λαβετω CTλάβοι ἕτερος.
 
21 Δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ § εν ¦ — CTἐν ᾧ εἰσῆλθε καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς, 22 ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος * ιωαννου ¦ ιωανου WHἸωάννου, ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ανεληφθη ¦ ανελημφθη CTἀνελήφθη ἀφ᾽ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ γενεσθαι συν ημιν ¦ συν ημιν γενεσθαι CTγενέσθαι σὺν ἡμῖν ἕνα τούτων. 23 Καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον § βαρσαβαν ¦ βαρσαββαν ANT CTΒαρσαβᾶν, ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος, καὶ * ματθιαν ¦ μαθθιαν ECM NA SBL WHΜατθίαν. 24 Καὶ προσευξάμενοι ειπον ¦ ειπαν CTεἶπον, Σὺ Κύριε καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ον εξελεξω εκ τουτων των δυο ενα ¦ εκ τουτων των δυο ον ενα εξελεξω SCR ¦ εκ τουτων των δυο ενα ον εξελεξω STὃν ἐξελέξω, ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα 25 λαβεῖν τὸν § κληρον ¦ τοπον CTκλῆρον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, * εξ ¦ αφ ECM NA SBL TH WHἐξ ἧς παρέβη Ἰούδας, πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. 26 Καὶ ἔδωκαν κλήρους αυτων ¦ αυτοις NA SBL TH WHαὐτῶν, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ ματθιαν ¦ μαθθιαν CTΜατθίαν, καὶ § συγκατεψηφισθη ¦ συνκατεψηφισθη TH WHσυγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.

*1:1 ο ¦ — WH

1:2 ανεληφθη ¦ ανελημφθη CT

1:3 τεσσαρακοντα ¦ τεσσερακοντα CT

§1:4 συναλιζομενος ¦ συναλιζομενος μετ αυτων SCR

*1:5 ιωαννης ¦ ιωανης WH

1:5 βαπτισθησεσθε εν πνευματι 92.1% ¦ εν πνευματι βαπτισθησεσθε CT 0.9%

1:6 επηρωτων ¦ ηρωτων ECM† NA SBL TH WH

§1:7 δε ¦ — WH

*1:8 ληψεσθε ¦ λημψεσθε CT

1:8 μοι ¦ μου ECM† NA SBL TH WH

1:8 εν ¦ — PCK

§1:8 σαμαρεια ¦ σαμαρια WH

*1:10 παρειστηκεισαν ¦ παριστηκεισαν WH

1:10 εσθητι λευκη ¦ εσθησεσι λευκαις NA SBL TH WH

1:11 ειπον ¦ ειπαν CT

§1:11 εμβλεποντες ¦ βλεποντες SBL TH WH

*1:11 ο ¦ — PCK

1:11 αναληφθεις ¦ αναλημφθεις CT

1:13 ανεβησαν εις το υπερωον ¦ εις το υπερωον ανεβησαν CT

§1:13 ιακωβος και ιωαννης ¦ ιακωβος ιωαννης PCK ¦ ιωαννης και ιακωβος ECM NA SBL TH ¦ ιωανης και ιακωβος WH

*1:13 ματθαιος ¦ μαθθαιος CT

1:14 και τη δεησει 95.5% ¦ — CT 3.9%

1:14 μαρια ¦ μαριαμ CT

§1:14 συν ¦ — ECM† NA

*1:15 μαθητων ¦ αδελφων CT

1:15 ως ¦ ωσει NA

1:16 ταυτην ¦ — CT

§1:16 δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WH

*1:16 τον ¦ — CT

1:17 συν ¦ εν CT

1:18 μισθου ¦ του μισθου TR

§1:18 ελακησε ¦ ελακισε PCK

*1:19 ιδια ¦ — WH

1:19 ακελδαμα ¦ ακελδαμαχ ECM NA SBL WH ¦ αχελδαμαχ TH

1:20 λαβοι ¦ λαβετω CT

§1:21 εν ¦ — CT

*1:22 ιωαννου ¦ ιωανου WH

1:22 ανεληφθη ¦ ανελημφθη CT

1:22 γενεσθαι συν ημιν ¦ συν ημιν γενεσθαι CT

§1:23 βαρσαβαν ¦ βαρσαββαν ANT CT

*1:23 ματθιαν ¦ μαθθιαν ECM NA SBL WH

1:24 ειπον ¦ ειπαν CT

1:24 ον εξελεξω εκ τουτων των δυο ενα ¦ εκ τουτων των δυο ον ενα εξελεξω SCR ¦ εκ τουτων των δυο ενα ον εξελεξω ST

§1:25 κληρον ¦ τοπον CT

*1:25 εξ ¦ αφ ECM† NA SBL TH WH

1:26 αυτων ¦ αυτοις NA SBL TH WH

1:26 ματθιαν ¦ μαθθιαν CT

§1:26 συγκατεψηφισθη ¦ συνκατεψηφισθη TH WH