ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
1
Παῦλος ἀπόστολος * ιησου χριστου ¦ χριστου ιησου CTἸησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, τοῖς ἐν κολασσαις ¦ κολοσσαις CT PCK SCRΚολασσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν και κυριου ιησου χριστου ¦ — CTκαὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ § και ¦ — NA SBL WHκαὶ πατρὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι, ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ τὴν ἀγάπην * την 86.1% ¦ ην εχετε CT 11.4%τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου, τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ, και ¦ — CTκαὶ ἔστι καρποφορούμενον και αυξανομενον 47.4% ¦ — BYZ TR 51.3%καὶ αὐξανόμενον, καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ· καθὼς § και ¦ — CTκαὶ ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστι πιστὸς ὑπὲρ * υμων ¦ ημων SBL TH WHὑμῶν διάκονος τοῦ Χριστοῦ, ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι.
Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι, καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ, 10 περιπατῆσαι υμας ¦ — CTὑμᾶς ἀξίως τοῦ Κυρίου εἰς πᾶσαν αρεσκειαν ¦ αρεσκιαν WHἀρέσκειαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι § εις την επιγνωσιν 90.3% ¦ τη επιγνωσει CT 4.4%εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· 11 ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ, εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν μετὰ χαρᾶς· 12 εὐχαριστοῦντες τῷ * πατρι ¦ θεω και πατρι ANTπατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ημας ¦ υμας CTἡμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί, 13 ὃς ερρυσατο ¦ ερυσατο WHἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους, καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, 14 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν § απολυτρωσιν ¦ απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου BYZ PCK TRἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν· 15 ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως· 16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, * τα ¦ — CTτὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τα ¦ — CTτὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι, εἴτε κυριότητες, εἴτε ἀρχαί, εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται· 17 καὶ αὐτός ἐστι πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε. 18 Καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν αρχη ¦ η αρχη WHἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων· 19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησε πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι, 20 καὶ δι᾽ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι᾽ αὐτοῦ, εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, εἴτε τὰ § επι ¦ εν ANT CT TRἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς.
21 Καὶ ὑμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, νυνὶ δὲ * αποκατηλλαξεν ¦ αποκατηλλαγητε SBLἀποκατήλλαξεν 22 ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανατου ¦ θανατου αυτου PCKθανάτου, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ· 23 εἴγε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι, καὶ μὴ μετακινουμενοι ¦ μετακεινουμενοι THμετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ § τη ¦ — CTτῇ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος.
24  * νυν ¦ ος νυν SCRΝῦν χαίρω ἐν τοῖς παθημασιν ¦ παθημασι μου ANT PCK TRπαθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία· 25 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος, κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς, πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, 26 τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν· νυνι ¦ νυν CTνυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, 27 οἷς ἠθέλησεν ὁ Θεὸς γνωρίσαι § τι το ¦ τις ο ANT PCK TRτί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, * ος ¦ ο CTὅς ἐστι Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης· 28 ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν, νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον, καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ ιησου ¦ — CT PCKἸησοῦ· 29 εἰς ὃ καὶ κοπιῶ, ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει.

*1:1 ιησου χριστου ¦ χριστου ιησου CT

1:2 κολασσαις ¦ κολοσσαις CT PCK SCR

1:2 και κυριου ιησου χριστου ¦ — CT

§1:3 και ¦ — NA SBL WH

*1:4 την 86.1% ¦ ην εχετε CT 11.4%

1:6 και ¦ — CT

1:6 και αυξανομενον 47.4% ¦ — BYZ TR 51.3%

§1:7 και ¦ — CT

*1:7 υμων ¦ ημων SBL TH WH

1:10 υμας ¦ — CT

1:10 αρεσκειαν ¦ αρεσκιαν WH

§1:10 εις την επιγνωσιν 90.3% ¦ τη επιγνωσει CT 4.4%

*1:12 πατρι ¦ θεω και πατρι ANT

1:12 ημας ¦ υμας CT

1:13 ερρυσατο ¦ ερυσατο WH

§1:14 απολυτρωσιν ¦ απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου BYZ PCK TR

*1:16 τα ¦ — CT

1:16 τα ¦ — CT

1:18 αρχη ¦ η αρχη WH

§1:20 επι ¦ εν ANT CT TR

*1:21 αποκατηλλαξεν ¦ αποκατηλλαγητε SBL

1:22 θανατου ¦ θανατου αυτου PCK

1:23 μετακινουμενοι ¦ μετακεινουμενοι TH

§1:23 τη ¦ — CT

*1:24 νυν ¦ ος νυν SCR

1:24 παθημασιν ¦ παθημασι μου ANT PCK TR

1:26 νυνι ¦ νυν CT

§1:27 τι το ¦ τις ο ANT PCK TR

*1:27 ος ¦ ο CT

1:28 ιησου ¦ — CT PCK