ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
1
Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, ἔδοξε κἀμοί, παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.
Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου * του ¦ — CTτοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας, ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά· καὶ η γυνη αυτου ¦ γυνη αυτω CTἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς ελισαβετ ¦ ελεισαβετ WHἘλισάβετ. Ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι § ενωπιον ¦ εναντιον CTἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι. Καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι * η ελισαβετ ην ¦ ην η ελισαβετ NA SBL TH ¦ ην η ελεισαβετ WHἡ Ἐλισάβετ ἦν στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸ ἔθος τῆς ιερατειας ¦ ιερατιας WHἱερατείας, ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου. 10 Καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ην του λαου ¦ του λαου ην PCK TRἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος. 11 Ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου, ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. 12 Καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν. 13 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου § ελισαβετ ¦ ελεισαβετ WHἘλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ * ιωαννην ¦ ιωανην WHἸωάννην. 14 Καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννησει ¦ γενεσει CTγεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται. 15 Ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον του ¦ — BYZ TH WHτοῦ Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ Πνεύματος Ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ. 16 Καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν· 17 καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει § ηλιου ¦ ηλεια TH WHἨλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον. 18 Καὶ εἶπε Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; Ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης, καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 19 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε, καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα. 20 Καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι, ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.
21 Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν· καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν * αυτον εν τω ναω ¦ εν τω ναω αυτον CTαὐτὸν ἐν τῷ ναῷ. 22 Ἐξελθὼν δὲ οὐκ ηδυνατο ¦ εδυνατο CTἠδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς· καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενε κωφός. 23 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ελισαβετ ¦ ελεισαβετ WHἘλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα 25 ὅτι Οὕτω μοι πεποίηκεν § ο ¦ — CTὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν * το ¦ — CTτὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.
26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ υπο ¦ απο CTὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα ναζαρετ ¦ ναζαρεθ NA SBL SCRΝαζαρέτ, 27 πρὸς παρθένον § μεμνηστευμενην ¦ εμνηστευμενην CTμεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου * δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WHΔαυίδ· καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 28 Καὶ εἰσελθὼν ο αγγελος ¦ — CTὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε, Χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, ευλογημενη συ εν γυναιξιν ¦ — CTεὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν. 29 Ἡ δὲ § ιδουσα ¦ — CTἰδοῦσα * διεταραχθη επι τω λογω αυτου ¦ επι τω λογω διεταραχθη CTδιεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 30 Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. 31 Καὶ ἰδού, συλληψη ¦ συλλημψη CTσυλλήψῃ ἐν γαστρί, καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 32 Οὗτος ἔσται μέγας, καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται· καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WHΔαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 34 Εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς § εσται ¦ εσται μοι ANTἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ * γινωσκω ¦ γεινωσκω THγινώσκω; 35 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννωμενον ¦ γεννωμενον εκ σου SCRγεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ. 36 Καὶ ἰδού, ελισαβετ ¦ ελεισαβετ WHἘλισάβετ ἡ § συγγενης ¦ συγγενις CTσυγγενής σου, καὶ αὐτὴ * συνειληφυια ¦ συνειληφεν CTσυνειληφυῖα υἱὸν ἐν γηρει ¦ γηρα TRγήρει αὐτῆς· καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ. 37 Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τω θεω ¦ του θεου CTτῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα. 38 Εἶπε δὲ Μαριάμ, Ἰδού, ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.
39 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν § ορεινην ¦ ορινην WHὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ἰούδα, 40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου, καὶ ἠσπάσατο τὴν * ελισαβετ ¦ ελεισαβετ WHἘλισάβετ. 41 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν η ελισαβετ τον ασπασμον της μαριας ¦ τον ασπασμον της μαριας η ελισαβετ NA SBL TH ¦ τον ασπασμον της μαριας η ελεισαβετ WHἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ ελισαβετ ¦ ελεισαβετ WHἘλισάβετ, 42 καὶ ἀνεφώνησε § φωνη ¦ κραυγη CTφωνῇ μεγάλῃ, καὶ εἶπεν, Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. 43 Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός * με ¦ εμε CTμε; 44 Ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησε το βρεφος εν αγαλλιασει ¦ εν αγαλλιασει το βρεφος CT TRτὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 45 Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου.
46 Καὶ εἶπε Μαριάμ,
 
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον,
47 καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου.
48 Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.
Ἰδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.
49 Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεια ¦ μεγαλα CTμεγαλεῖα ὁ δυνατός,
καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
50 Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς § γενεων ¦ και γενεας CTγενεῶν
τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
51 Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ·
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.
52 Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων,
καὶ ὕψωσε ταπεινούς.
53 Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν,
καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.
54 Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ,
μνησθῆναι ἐλέους,
55 καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν,
τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ * εις τον αιωνα ¦ εως αιωνος PCKεἰς τὸν αἰῶνα.
 
56 Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ωσει ¦ ως CTὡσεὶ μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
57 Τῇ δὲ ελισαβετ ¦ ελεισαβετ WHἘλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. 58 Καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ. 59 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ § ογδοη ημερα ¦ ημερα τη ογδοη CTὀγδόῃ ἡμέρᾳ, * ηλθον ¦ ηλθαν WHἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον· καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. 60 Καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται ιωαννης ¦ ιωανης WHἸωάννης. 61 Καὶ ειπον ¦ ειπαν CTεἶπον πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδείς ἐστιν § εν τη συγγενεια ¦ εκ της συγγενειας CTἐν τῇ συγγενείᾳ σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ. 62 Ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ, τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι * αυτον ¦ αυτο CTαὐτόν. 63 Καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψε, λέγων, ιωαννης ¦ ιωανης WHἸωάννης εστι ¦ εσται PCKἐστὶ § το ¦ — NA SBL WHτὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 64 Ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν Θεόν. 65 Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς· καὶ ἐν ὅλῃ τῇ * ορεινη ¦ ορινη WHὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα. 66 Καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; και ¦ και γαρ CTΚαὶ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ.
67 Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου, καὶ προεφητευσε ¦ επροφητευσε CTπροεφήτευσε, λέγων,
 
68 Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ,
ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ,
69 καὶ ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν
ἐν § τω ¦ — CTτῷ οἴκῳ * δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WHΔαυὶδ του ¦ — CTτοῦ παιδὸς αὐτοῦ —
70 καθὼς ἐλάλησε διὰ στόματος τῶν ἁγίων των ¦ — CTτῶν ἀπ᾽ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ —
71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν,
καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν § μισουντων ¦ μεισουντων THμισούντων ἡμᾶς·
72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν,
καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,
73 ὅρκον ὃν ὤμοσε πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν,
τοῦ δοῦναι ἡμῖν, 74 ἀφόβως, ἐκ χειρὸς * των εχθρων ημων ¦ εχθρων CTτῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ῥυσθέντας,
λατρεύειν αὐτῷ 75 ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ
ἐνώπιον αὐτοῦ πασας τας ημερας της ζωης ¦ πασαις ταις ημεραις CTπάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν.
76 Καὶ συ ¦ συ δε CTσύ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ·
προπορεύσῃ γὰρ § προ προσωπου ¦ ενωπιον CTπρὸ προσώπου Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ·
77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ
ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν,
78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν,
ἐν οἷς * επεσκεψατο ¦ επισκεψεται CTἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους,
79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις,
τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.
 
80 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.

*1:5 του ¦ — CT

1:5 η γυνη αυτου ¦ γυνη αυτω CT

1:5 ελισαβετ ¦ ελεισαβετ WH

§1:6 ενωπιον ¦ εναντιον CT

*1:7 η ελισαβετ ην ¦ ην η ελισαβετ NA SBL TH ¦ ην η ελεισαβετ WH

1:9 ιερατειας ¦ ιερατιας WH

1:10 ην του λαου ¦ του λαου ην PCK TR

§1:13 ελισαβετ ¦ ελεισαβετ WH

*1:13 ιωαννην ¦ ιωανην WH

1:14 γεννησει ¦ γενεσει CT

1:15 του ¦ — BYZ TH WH

§1:17 ηλιου ¦ ηλεια TH WH

*1:21 αυτον εν τω ναω ¦ εν τω ναω αυτον CT

1:22 ηδυνατο ¦ εδυνατο CT

1:24 ελισαβετ ¦ ελεισαβετ WH

§1:25 ο ¦ — CT

*1:25 το ¦ — CT

1:26 υπο ¦ απο CT

1:26 ναζαρετ ¦ ναζαρεθ NA SBL SCR

§1:27 μεμνηστευμενην ¦ εμνηστευμενην CT

*1:27 δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WH

1:28 ο αγγελος ¦ — CT

1:28 ευλογημενη συ εν γυναιξιν ¦ — CT

§1:29 ιδουσα ¦ — CT

*1:29 διεταραχθη επι τω λογω αυτου ¦ επι τω λογω διεταραχθη CT

1:31 συλληψη ¦ συλλημψη CT

1:32 δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WH

§1:34 εσται ¦ εσται μοι ANT

*1:34 γινωσκω ¦ γεινωσκω TH

1:35 γεννωμενον ¦ γεννωμενον εκ σου SCR

1:36 ελισαβετ ¦ ελεισαβετ WH

§1:36 συγγενης ¦ συγγενις CT

*1:36 συνειληφυια ¦ συνειληφεν CT

1:36 γηρει ¦ γηρα TR

1:37 τω θεω ¦ του θεου CT

§1:39 ορεινην ¦ ορινην WH

*1:40 ελισαβετ ¦ ελεισαβετ WH

1:41 η ελισαβετ τον ασπασμον της μαριας ¦ τον ασπασμον της μαριας η ελισαβετ NA SBL TH ¦ τον ασπασμον της μαριας η ελεισαβετ WH

1:41 ελισαβετ ¦ ελεισαβετ WH

§1:42 φωνη ¦ κραυγη CT

*1:43 με ¦ εμε CT

1:44 το βρεφος εν αγαλλιασει ¦ εν αγαλλιασει το βρεφος CT TR

1:49 μεγαλεια ¦ μεγαλα CT

§1:50 γενεων ¦ και γενεας CT

*1:55 εις τον αιωνα ¦ εως αιωνος PCK

1:56 ωσει ¦ ως CT

1:57 ελισαβετ ¦ ελεισαβετ WH

§1:59 ογδοη ημερα ¦ ημερα τη ογδοη CT

*1:59 ηλθον ¦ ηλθαν WH

1:60 ιωαννης ¦ ιωανης WH

1:61 ειπον ¦ ειπαν CT

§1:61 εν τη συγγενεια ¦ εκ της συγγενειας CT

*1:62 αυτον ¦ αυτο CT

1:63 ιωαννης ¦ ιωανης WH

1:63 εστι ¦ εσται PCK

§1:63 το ¦ — NA SBL WH

*1:65 ορεινη ¦ ορινη WH

1:66 και ¦ και γαρ CT

1:67 προεφητευσε ¦ επροφητευσε CT

§1:69 τω ¦ — CT

*1:69 δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WH

1:69 του ¦ — CT

1:70 των ¦ — CT

§1:71 μισουντων ¦ μεισουντων TH

*1:74 των εχθρων ημων ¦ εχθρων CT

1:75 πασας τας ημερας της ζωης ¦ πασαις ταις ημεραις CT

1:76 συ ¦ συ δε CT

§1:76 προ προσωπου ¦ ενωπιον CT

*1:78 επεσκεψατο ¦ επισκεψεται CT