ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
1
Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ * δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WHΔαυίδ, υἱοῦ Ἀβραάμ.
Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ· Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ· Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ· Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ· Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν Ἑσρώμ· Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀράμ· Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀμιναδάβ· Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών· Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών· Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν βοοζ ¦ βοες CTΒοὸζ ἐκ τῆς Ῥαχάβ· βοοζ ¦ βοες CTΒοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν § ωβηδ ¦ ιωβηδ CTὨβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ· * ωβηδ ¦ ιωβηδ CTὨβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί· Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WHΔαυὶδ τὸν βασιλέα.
δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WHΔαυὶδ δὲ § ο βασιλευς ¦ — CTὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν * σολομωνα ¦ σολομωντα TRΣολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου· Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ῥοβοάμ· Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιά· Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ασα ασα ¦ ασαφ ασαφ CTἈσά· Ἀσὰ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσαφάτ· Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωράμ· Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν οζιαν οζιας ¦ οζειαν οζειας TH WHὈζίαν· Ὀζίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωάθαμ· Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν § αχαζ αχαζ ¦ αχας αχας WHἌχαζ· Ἄχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἑζεκίαν· 10 Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν * μανασση ¦ μανασσην PCKΜανασσῆ· Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν αμων αμων ¦ αμως αμως CTἈμών· Ἀμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν ιωσιαν ¦ ιωσειαν TH WHἸωσίαν· 11  § ιωσιας ¦ ιωσειας TH WHἸωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.
12 Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος, Ἰεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ· Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ· 13 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀβιούδ· Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν * ελιακειμ ελιακειμ ¦ ελιακιμ ελιακιμ NA SBLἘλιακείμ· Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἀζώρ· 14 Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ· Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν αχειμ αχειμ ¦ αχιμ αχιμ NA SBLἈχείμ· Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιούδ· 15 Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλεάζαρ· Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν ματθαν ματθαν ¦ μαθθαν μαθθαν WHΜατθάν· Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ· 16 Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς, ὁ λεγόμενος Χριστός.
17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως § δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WHΔαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες· καὶ ἀπὸ * δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WHΔαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος, γενεαὶ δεκατέσσαρες· καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ, γενεαὶ δεκατέσσαρες.
18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γεννησις ¦ γενεσις CTγέννησις οὕτως ἦν· μνηστευθείσης γαρ ¦ — CTγὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. 19 Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὤν, καὶ μὴ θέλων αὐτὴν § παραδειγματισαι ¦ δειγματισαι CTπαραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν. 20 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδού, ἄγγελος Κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ, λέγων, Ἰωσήφ, υἱὸς * δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WHΔαυίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν μαριαμ ¦ μαριαν NA SBL WHΜαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου. 21 Τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ του ¦ — CTτοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος,
 
23 Ἰδού, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν,
καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ,
 
ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, Μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός. 24  § διεγερθεις ¦ εγερθεις CTΔιεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου· καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε * τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον 98.6% ¦ υιον CT 0.5%τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον· καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

*1:1 δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WH

1:5 βοοζ ¦ βοες CT

1:5 βοοζ ¦ βοες CT

§1:5 ωβηδ ¦ ιωβηδ CT

*1:5 ωβηδ ¦ ιωβηδ CT

1:6 δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WH

1:6 δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WH

§1:6 ο βασιλευς ¦ — CT

*1:6 σολομωνα ¦ σολομωντα TR

1:7 ασα ασα ¦ ασαφ ασαφ CT

1:8 οζιαν οζιας ¦ οζειαν οζειας TH WH

§1:9 αχαζ αχαζ ¦ αχας αχας WH

*1:10 μανασση ¦ μανασσην PCK

1:10 αμων αμων ¦ αμως αμως CT

1:10 ιωσιαν ¦ ιωσειαν TH WH

§1:11 ιωσιας ¦ ιωσειας TH WH

*1:13 ελιακειμ ελιακειμ ¦ ελιακιμ ελιακιμ NA SBL

1:14 αχειμ αχειμ ¦ αχιμ αχιμ NA SBL

1:15 ματθαν ματθαν ¦ μαθθαν μαθθαν WH

§1:17 δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WH

*1:17 δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WH

1:18 γεννησις ¦ γενεσις CT

1:18 γαρ ¦ — CT

§1:19 παραδειγματισαι ¦ δειγματισαι CT

*1:20 δαυιδ ¦ δαβιδ HF TR ¦ δαυειδ TH WH

1:20 μαριαμ ¦ μαριαν NA SBL WH

1:22 του ¦ — CT

§1:24 διεγερθεις ¦ εγερθεις CT

*1:25 τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον 98.6% ¦ υιον CT 0.5%