13
Ἡφιλαδελφίαμενέτω. Τῆςφιλοξενίαςμὴἐπιλανθάνεσθε· διὰταύτηςγὰρἔλαθόντινεςξενίσαντεςἀγγέλους. Μιμνῄσκεσθετῶνδεσμίων, ὡςσυνδεδεμένοι· τῶνκακουχουμένων, ὡςκαὶαὐτοὶὄντεςἐνσώματι. Τίμιοςὁγάμοςἐν πᾶσι, καὶἡκοίτηἀμίαντος· πόρνουςδὲκαὶμοιχοὺςκρινεῖὁΘεός. Ἀφιλάργυροςὁτρόπος, ἀρκούμενοιτοῖςπαροῦσιν· αὐτὸςγὰρεἴρηκεν, Οὐμήσεἀνῶ, οὐδ᾿ οὐμήσε ἐγκαταλίπω. Ὥστεθαρροῦνταςἡμᾶςλέγειν,
 
Κύριοςἐμοὶβοηθός,
καὶοὐφοβηθήσομαιτίποιήσειμοιἄνθρωπος.
 
Μνημονεύετετῶνἡγουμένωνὑμῶν, οἵτινεςἐλάλησανὑμῖντὸνλόγοντοῦΘεοῦ· ὧνἀναθεωροῦντεςτὴνἔκβασιντῆςἀναστροφῆς, μιμεῖσθετὴνπίστιν. ἸησοῦςΧριστὸςχθὲςκαὶσήμερονὁαὐτός, καὶεἰςτοὺςαἰῶνας. Διδαχαῖςποικίλαιςκαὶξέναιςμὴ περιφέρεσθε· καλὸνγὰρχάριτιβεβαιοῦσθαιτὴνκαρδίαν, οὐβρώμασιν, ἐνοἷςοὐκὠφελήθησανοἱπεριπατήσαντες. 10 Ἔχομενθυσιαστήριον, ἐξοὗφαγεῖνοὐκἔχουσινἐξουσίανοἱτῇσκηνῇλατρεύοντες. 11 Ὧνγὰρεἰσφέρεταιζῴωντὸαἷμαπερὶἁμαρτίαςεἰςτὰἅγιαδιὰτοῦἀρχιερέως, τούτωντὰσώματακατακαίεταιἔξωτῆςπαρεμβολῆς. 12 ΔιὸκαὶἸησοῦς, ἵναἁγιάσῃδιὰτοῦἰδίουαἵματοςτὸνλαόν, ἔξωτῆςπύλης ἔπαθε. 13 Τοίνυνἐξερχώμεθαπρὸςαὐτὸνἔξωτῆςπαρεμβολῆς, τὸνὀνειδισμὸναὐτοῦφέροντες. 14 Οὐγὰρἔχομενὧδεμένουσανπόλιν, ἀλλὰτὴνμέλλουσανἐπιζητοῦμεν. 15 Δι᾿ αὐτοῦοὖνἀναφέρωμενθυσίαναἰνέσεωςδιὰπαντὸςτῷΘεῷ, τοῦτ᾿ ἔστι, καρπὸνχειλέωνὁμολογούντωντῷὀνόματιαὐτοῦ. 16 Τῆςδὲεὐποιΐαςκαὶκοινωνίαςμὴἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταιςγὰρθυσίαιςεὐαρεστεῖταιὁΘεός.
17 Πείθεσθετοῖςἡγουμένοιςὑμῶν, καὶὑπείκετε· αὐτοὶγὰρἀγρυπνοῦσινὑπὲρτῶνψυχῶνὑμῶν, ὡςλόγονἀποδώσοντες· ἵναμετὰχαρᾶςτοῦτο ποιῶσι, καὶμὴστενάζοντες· ἀλυσιτελὲςγὰρὑμῖντοῦτο.
18 Προσεύχεσθεπερὶἡμῶν· πεποίθαμενγὰρὅτικαλὴνσυνείδησινἔχομεν, ἐν πᾶσι καλῶςθέλοντεςἀναστρέφεσθαι. 19 Περισσοτέρωςδὲπαρακαλῶτοῦτοποιῆσαι, ἵνατάχιονἀποκατασταθῶὑμῖν.
20 ὉδὲΘεὸςτῆςεἰρήνης, ὁἀναγαγὼνἐκνεκρῶντὸνποιμένατῶνπροβάτωντὸνμέγανἐναἵματιδιαθήκηςαἰωνίου, τὸνΚύριονἡμῶνἸησοῦν, 21 καταρτίσαιὑμᾶςἐνπαντὶἔργῳἀγαθῷεἰςτὸποιῆσαιτὸθέλημααὐτοῦ, ποιῶνἐνὑμῖντὸεὐάρεστονἐνώπιοναὐτοῦ, διὰἸησοῦΧριστοῦ· ᾧἡδόξαεἰςτοὺςαἰῶναςτῶναἰώνων. Ἀμήν.
22 Παρακαλῶδὲὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσθετοῦλόγουτῆςπαρακλήσεως· καὶγὰρδιὰβραχέωνἐπέστειλαὑμῖν. 23 ΓινώσκετετὸνἀδελφὸνΤιμόθεονἀπολελυμένον, μεθ᾿ οὗ, ἐὰντάχιονἔρχηται, ὄψομαιὑμᾶς.
24 Ἀσπάσασθεπάνταςτοὺςἡγουμένουςὑμῶν, καὶπάνταςτοὺςἁγίους. ἈσπάζονταιὑμᾶςοἱἀπὸτῆςἸταλίας.
25 Ἡχάριςμετὰπάντωνὑμῶν. Ἀμήν.
Πρὸς Ἑβραίους ἐγράφη ἀπὸ τῆς Ἰταλίας διὰ Τιμοθέου.