2
Ἀδελφοίμου, μὴἐνπροσωποληψίαιςἔχετετὴνπίστιντοῦΚυρίουἡμῶνἸησοῦΧριστοῦτῆςδόξης. Ἐὰνγὰρεἰσέλθῃεἰςτὴνσυναγωγὴνὑμῶνἀνὴρχρυσοδακτύλιοςἐνἐσθῆτιλαμπρᾷ, εἰσέλθῃδὲκαὶπτωχὸςἐνῥυπαρᾷἐσθῆτι, καὶἐπιβλέψητεἐπὶτὸνφοροῦντατὴνἐσθῆτατὴνλαμπράν, καὶεἴπητεαὐτῷ, Σὺκάθουὧδεκαλῶς, καὶτῷπτωχῷεἴπητε, Σὺστῆθιἐκεῖ, ἢκάθουὧδεὑπὸτὸὑποπόδιόνμου· καὶοὐδιεκρίθητεἐνἑαυτοῖς, καὶἐγένεσθεκριταὶδιαλογισμῶνπονηρῶν;
Ἀκούσατε, ἀδελφοίμουἀγαπητοί. ΟὐχὁΘεὸςἐξελέξατοτοὺςπτωχοὺςτοῦκόσμουτούτουπλουσίουςἐνπίστει, καὶκληρονόμουςτῆςβασιλείαςἧςἐπηγγείλατοτοῖςἀγαπῶσιναὐτόν; Ὑμεῖςδὲἠτιμάσατετὸνπτωχόν. Οὐχοἱπλούσιοικαταδυναστεύουσινὑμῶν, καὶαὐτοὶἕλκουσινὑμᾶςεἰςκριτήρια; Οὐκαὐτοὶ βλασφημοῦσι τὸκαλὸνὄνοματὸἐπικληθὲνἐφ᾿ ὑμᾶς; Εἰμέντοινόμοντελεῖτεβασιλικόν, κατὰτὴνγραφήν, Ἀγαπήσειςτὸνπλησίονσουὡςσεαυτόν, καλῶςποιεῖτε· εἰδὲπροσωποληπτεῖτε, ἁμαρτίανἐργάζεσθε, ἐλεγχόμενοιὑπὸτοῦνόμουὡςπαραβάται. 10 Ὅστιςγὰρὅλοντὸννόμοντηρήσει, πταίσειδὲἐνἑνί, γέγονε πάντωνἔνοχος. 11 Ὁγὰρεἰπών, Μὴμοιχεύσῃς, εἶπεκαί, Μὴφονεύσῃς· εἰδὲοὐμοιχεύσεις, φονεύσειςδέ, γέγοναςπαραβάτηςνόμου. 12 Οὕτω λαλεῖτεκαὶ οὕτω ποιεῖτε, ὡςδιὰνόμουἐλευθερίαςμέλλοντεςκρίνεσθαι. 13 Ἡγὰρκρίσις ἀνίλεως τῷμὴποιήσαντιἔλεος· καὶκατακαυχᾶταιἔλεοςκρίσεως.
14 Τίτὸὄφελος, ἀδελφοίμου, ἐὰνπίστινλέγῃτιςἔχειν, ἔργαδὲμὴἔχῃ; Μὴδύναταιἡπίστιςσῶσαιαὐτόν; 15 Ἐὰνδὲἀδελφὸςἢἀδελφὴγυμνοὶ ὑπάρχωσι καὶλειπόμενοι ὦσι τῆςἐφημέρουτροφῆς, 16 εἴπῃδέτιςαὐτοῖςἐξὑμῶν, Ὑπάγετεἐνεἰρήνῃ, θερμαίνεσθεκαὶχορτάζεσθε, μὴδῶτεδὲαὐτοῖςτὰἐπιτήδειατοῦσώματος, τίτὸὄφελος; 17 Οὕτω καὶἡπίστις, ἐὰνμὴἔργαἔχῃ, νεκρά ἐστι καθ᾿ ἑαυτήν.
18 Ἀλλ᾿ ἐρεῖτις, Σὺπίστινἔχεις, κἀγὼἔργαἔχω· δεῖξόνμοιτὴνπίστινσου*ἐκ ¦ χωρὶς SCRἐκτῶνἔργωνσου, κἀγὼδείξωσοιἐκτῶνἔργωνμουτὴνπίστινμου. 19 ΣὺπιστεύειςὅτιὁΘεὸςεἷς ἐστί· καλῶςποιεῖς· καὶτὰδαιμόνια πιστεύουσι, καὶ φρίσσουσι. 20 Θέλειςδὲγνῶναι, ὦἄνθρωπεκενέ, ὅτιἡπίστιςχωρὶςτῶνἔργωννεκράἐστιν; 21 Ἀβραὰμὁπατὴρἡμῶνοὐκἐξἔργωνἐδικαιώθη, ἀνενέγκαςἸσαὰκτὸνυἱὸναὐτοῦἐπὶτὸθυσιαστήριον; 22 Βλέπειςὅτιἡπίστιςσυνήργειτοῖςἔργοιςαὐτοῦ, καὶἐκτῶνἔργωνἡπίστιςἐτελειώθη; 23 Καὶἐπληρώθηἡγραφὴἡλέγουσα, Ἐπίστευσε δὲἈβραὰμτῷΘεῷ, καὶἐλογίσθηαὐτῷεἰςδικαιοσύνην, καὶφίλοςΘεοῦἐκλήθη. 24 Ὁρᾶτετοίνυνὅτιἐξἔργωνδικαιοῦταιἄνθρωπος, καὶοὐκἐκπίστεωςμόνον; ¦ μόνον. SCRμόνον; 25 ὉμοίωςδὲκαὶῬαὰβἡπόρνηοὐκἐξἔργωνἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένητοὺςἀγγέλους, καὶἑτέρᾳὁδῷἐκβαλοῦσα; 26 Ὥσπεργὰρτὸσῶμαχωρὶςπνεύματοςνεκρόνἐστιν, οὕτω καὶἡπίστιςχωρὶςτῶνἔργωννεκρά ἐστι.

*2:18 ἐκ ¦ χωρὶς SCR

2:24 μόνον; ¦ μόνον. SCR