22
Umuzàg Tawi zegar haw uzemurywete haw
Na'e umuzàg 'aw zegar haw Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e pe a'e, ta'e Tupàn upyro Tawi Xau wi a'e xe, amogwer iàmàtyry'ymar paw wanuwi a'e xe.
— Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e wiko hepyro har romo. Nuzawy kwaw tàpuzuhu ita iapo pyrer ihewe.
Nuzawy kwaw itahu hezeàmimaw ihewe.
Ni amo nahezuka kwaw hehe we hereko mehe wà.
Hepyro u'yw wi purumimaw ài a'e.
Uzuka heàmàtyry'ymar hepyro pà. Hepyro har romo hekon.
Uzekaiw katu herehe ma'erahy wi hepyro pà.
Ahapukaz Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e pe. — Hepytywà pe nehe, a'e izupe.
Hepyro heàmàtyry'ymar wanuwi.
Pemume'u Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e ikatu haw nehe.
 
Hemàno àwàm umàmàn heywyr 'ykotokaw ài.
Hezuka àwàm uhem he'aromo 'ykotokaw ài.
Hemàno àwàm heàpixipixi kyhàhàm ài.
Hetym àwàm uzapo puruzuka haw hepyhyk pà.
Nàro kwaw hepyro haw. A'e rupi ainoz hezar Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e pe.
— Hepytywà pe nehe, a'e izupe.
Wenu heze'eg wàpuz me wiko mehe. Herenu herehapukaz mehe.
 
Na'e ywy uryryryryz tuwe a'e.
Ywytyr wapy uryryryryz tuwe a'e wà.
Ta'e wikwahy Tupàn a'e xe.
Tàtàxiner uhem ixi wi.
Tàtàpyzgwer uhem izuru wi.
Tata purapy ma'e uhem izuru wi.
10 Umuezyw kar Tupàn ywak uwezyw mehe.
Heta ywàkun ipihun ma'e ipy iwy pe tur mehe.
11 Uwewe wà kerumin ikupe pe.
Na'arewahy oho ywytu pepo rehe.
12 Uzepyk pytunaw pupe,
Ywàkun ipihunahy ma'e pupe. Ywàkun 'y pupe tynehem ma'e izywyr hin a'e.
13 Àmàn iweraw paw umunyk tàtàpyzgwer henataromo.
 
14 Na'e umuweraw kar Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e àmàn ywak rehe.
Uzenu ywate wera'u ma'e ize'eg mehe.
15 Omomor u'yw. Umuhàmuhàz kar wàmàtyry'ymar wà.
Wemiapo kwer àmàn iweraw paw pupe umuzàmuzàn kar pà.
16 Wàmàtyry'ymar pe uze'egahy mehe
wakutyr àmàn imuwerawahy kar mehe
ywy yryhu iwy pe har uzexak kar a'e.
Ywy 'y iwy pe har uzexak kar a'e no.
 
17 Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e upyho opo ywak wi hepyhyk pà,
Hepyro yryhu iwy wi.
18 Umunàn Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e heàmàtyry'ymar ihewi wà.
Umunàn herehe iakatuwawahy 'ym ma'e wà. Upaw rupi ikàg wera'u ihewi wà.
19 Hereko haw zawaiw katu mehe ur heàmàtyry'ym pà wà.
Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e hepyk wanuwi.
20 Hepyro katu 'ymaw wi,
hepyro a'e, ta'e hekatu izupe ihe xe.
 
21 Tupàn umekuzar heremiapo kwer ihewe, ta'e imunar 'ym ma'e romo aiko ihe xe.
Umur uze'egatu herehe, ta'e nazapo kwaw ikatu 'ym ma'e ihe xe.
22 Tuweharupi aruzar Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e ize'eg ihe.
Napuir pixik kwaw hezar wi.
23 Aruzar ize'eg paw,
napytu'u kwaw hemiapo putar haw heruzar ire
24 Nazawy kwaw henataromo. Ukwaw hereko haw.
Muite ikatu 'ymaw wi hepyta haw.
25 A'e rupi umekuzar heremiapo kwer ihewe ta'e hemu'em 'ym ma'e romo aiko ihe xe.
Ukwaw ikatu 'ym ma'e iapo haw herehe heta 'ymaw a'e.
 
26 Ne, Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e, nerepuir kwaw nerehe uzeruzar ma'e wanuwi, upytu'u 'ym ma'e wanuwi.
Nekatu newe ikatu ma'e iapo har wanupe no.
27 Aze naheta kwaw ikatu 'ymaw amo rehe, ikatu ma'e romo ereiko izupe nehe no.
Ereiko neàmàtyry'ymar waàmàtyry'ymar romo.
28 Erepyro hemetarer 'ym ma'e wà.
Eremuigo kar wiko wera'u ma'e hemetarer 'ym ma'e romo ne wà.
29 Ne, Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e, ereiko tatainy zàwe ihewe.
Ne, hezar, eremumaw pytunaw ihewi.
30 Hemukàg kar heàmàtyry'ymar wakutyr heho mehe.
Hemukàg kar wakàgaw wamumaw mehe.
 
31 Xo ikatuahy ma'e xo Tupàn uzapo a'e.
Uzapo wemimume'u kwer.
Nuzawy kwaw u'yw wi purupyro ma'e,
Ikàgaw hekar har wanupe.
32 Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e a'e zutyka'i wiko Zanezar romo.
A'e zutyka'i zanepyro ikatu 'ymaw wi.
33 Wiko hezeàmimaw ikàg ma'e romo.
Wyzài ywy rehe heho mehe uzekaiw katu herehe.
34 Nahemu'ar kar kwaw.
Hemonokatu ywytyr rehe.
35 Hemu'e puruàmàtyry'ymaw rehe.
Nezewe mehe akwaw ywyrapar tàtàahy ma'e pupe u'yw imomor haw.
 
36 Ne, Tupàn, ereiko purupyro haw romo ihewe.
Hepytywà awer nerehe we har hemukàg kar a'e.
37 Nahepyhyk kar kwaw heàmàtyry'ymar wanupe.
Ni pitài haw rupi na'ar kwaw ihe.
 
38 Aha heàmàtyry'ymar wanaikweromo ihe. Amumaw ihe wà.
Napytu'u kwaw waneityk 'ym mehe we.
39 Azuhazuhaw ihe wà. Nupuner kwaw upu'àm wi haw rehe wà.
Wiko heityk pyrer romo hepy huwake wà.
40 Eremur nekàgaw ihewe zeàmàtyry'ymawhu pe heho mehe.
Eremur heàmàtyry'ymar wanetykaw ihewe.
41 Eremuzàn kar heàmàtyry'ymar ihewi wà.
Amumaw herehe iakatuwawahy 'ym ma'e ihe wà.
42 Wekar upytywà àwàm oho wà, ni amo nupuner kwaw wapyro haw rehe wà.
Wenoz Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e pe wà. Nuwazar kwaw wanupe.
43 Azuhazuhaw ihe wà. Uzeapo ywy ku'i kwer romo wà.
Apyrog wanehe to'om pe rupi har zàwenugar rehe hepyrogaw ài ihe.
 
44 Hepyro pe heàmàtyry'ymar wanuwi ne, heremiruze'eg wainuromo har wanuwi ne.
Hemuigo kar teko tetea'u wanuwihaw romo.
Teko ko 'ar 'ym mehe we heremigwaw 'ym wà,
wiko ihewe uma'ereko ma'e romo wà kury.
45 Amo ae ywy rehe har uzemumew herenataromo wà.
Uzapo heremiapo putar haw heze'eg mehe wà.
46 Ukyze ihewi wà. Wakàgaw uhem wanuwi.
Uhem weko haw tawhu tàtà wi wà.
 
47 Tuwe Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e wiko teko paw wazar romo nehe.
Pemume'u hepyro har ikatu haw nehe. Tupàn wiko hepyro har romo a'e.
Pemume'u ikàgaw uhua'u haw nehe.
48 Umur heàmàtyry'ymar wanetykaw ihewe.
Weruzar kar heze'eg teko tetea'u wanupe.
49 Hepyro heàmàtyry'ymar wanuwi.
 
Ne, Tupàn, eremur heàmàtyry'ymar wanetykaw ihewe.
Hepyk pe ne, awa puruzuka ma'e wanuwi ne.
50 A'e rupi, Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e, amume'u putar nekatu haw nekàgaw teko tetea'u wanupe ihe nehe.
Azegar putar nekatu haw rehe nehe.
51 Tupàn umur tuwihawete iàmàtyry'ymar wanetykaw a'e, wemixak kwer pe a'e.
Tupàn wexak kar upuruamutar haw wemixak kwer pe a'e,
Tawi pe a'e. Wexak kar putar izuapyapyr wanupe a'e nehe no, awyzeharupi a'e nehe no.