2
Tukur wà, Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e i'ar no
Pezupy pexi'àm ywytyr Xiàw her ma'e rehe nehe.
Pehapukaz ywytyr Tupàn henaw rehe nehe. — Na'ikatuahy kwaw zanewe kury, peze nehe.
Peryryryryz pekyze pà nehe, Zuta ywy rehe har wà.
Ta'e uhem Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e 'ar wà iko a'e xe.
Ipytun putar a'e 'ar mehe nehe. Nuzawy kwaw kwarahy heta 'ymaw nehe.
Ywàkun ipihunahy putar a'e 'ar mehe wà nehe.
 
Tukur ur zauxiapekwer tetea'u ikàg ma'e wazàwe wà.
Nuzawy kwaw ywàkun ywytyr ipykaw wà.
Ko 'ar 'ym mehe we teko nuexak pixik kwaw agwer ma'e wà.
Ko 'ar henataromo nuexak pixik kwaw agwer ma'e wà nehe no.
Tukur u'u ma'e paw wà.
Tata wapy ma'e a'e. Umumaw ma'e a'e.
Tukur nuzawy kwaw tata wà. Wahem 'ym mehe we ywy ikatuahy Tupàn reko haw ài a'e.
Xe wi waho re ywy nuzawy kwaw ywyxiguhu.
Tukur umumaw ma'e paw wà.
Nuzawy kwaw kawaru wà.
Uzàn kawaru zeàmàtyry'ymaw pe har wazàwe wà.
Opoopor wà waiko ywytyr apyr wà.
Wànoànog ywyramawa zeàmàtyry'ymaw pe har wazàwe wà.
Ywyra àkàgwer uxinig ma'e opoopok tata pupe.
Nezewegatete opoopok a'e tukur ur mehe wà no.
Nuzawy kwaw zauxiapekwer tetea'u zeàmàtyry'ymaw pe uzemuàgà'ym ma'e kwer wà.
Ur waiko wà. Teko paw uryryryryz wà.
Wanuwy ukàzym wapir wi wakyze haw rehe.
Upuràmàtyry'ym zauxiapekwer ukyze 'ym ma'e wazàwe wà.
Uzàn wà. Uzeupir pàrirogaw rehe wà.
Ur wiwi waiko wà, upytu'u 'ym pà wà.
Wata zuawygatu wà.
Nuzemuàzààzàn kwaw wà.
Pitàitàigatu wata wape rupi wà.
Tuweharupi wata waiko oho haw rupi wà.
Naheta kwaw wazuka àwàm. Naheta kwaw wamupytu'u kar àwàm.
Uzàmàtyry'ym tawhu pe har wà wà.
Uzeupir pàrirogaw rehe wà.
Wixe ukenaw rupi ma'e rehe imunar ma'e ài wà.
10 Wata oho waiko upytu'u 'ym pà wà. Ywy uryryryryz iko a'e.
Ywak uryryryryz iko a'e no.
Kwarahy upytu'u uhyape katu re.
Zahy upytu'u uhyape katu re.
Zahytata upytu'u uhyape katu re wà no.
11 Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e uze'egahy wahyhaw rupi
wemiruze'eg zauxiapekwer wanupe kury.
Umume'u katu wanemiapo ràm wanupe.
Heta tetea'u zauxiapekwer wà.
Nukyze kwaw ma'e wi wà.
Iaiw tuwe Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e i'ar a'e.
Ni amo nupuner kwaw hehe wà nehe.
Tupàn uzamutar katu wemiaihu a'e wà
12 Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e uze'eg iko kury.
Pezewyr ihewe pepy'a pupe azeharomoete nehe.
Pemumaw amo 'ar pemai'u 'ym pà nehe. Pezai'o pezemumikahy pà penemiapo kwer rehe nehe.
13 Aze pepurexak kar wer pekatu 'ymaw rehe pezemumikahy haw rehe ihewe nehe, aze pepytu'u wer ikatu 'ym ma'e iapo re nehe, pemu'i zo pekamir nehe.
Pemu'i pepy'a nehe,
i'i iko Tupàn peme.
 
Pezewyr Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e Zanezar pe nehe.
Ta'e ikatuahy a'e xe. Ta'e upurupuhareko a'e xe.
Iàrew tuwe ikwahy haw. Upuruamutar katu no.
Na'izepyk wer kwaw purehe. Ipurapo wer ikatu ma'e rehe purupe.
14 Aze ru'u Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e Zanezar
nuzapo kwaw uze'eg awer nehe.
Aze ru'u omono putar uze'egatu wemiaihu wanehe nehe. Aze ru'u umur putar temi'u ipo'o àwàm ikatuahy ma'e wanupe nehe.
Nezewe mehe pepuner putar temi'u imono haw rehe izupe nehe.
Nezewe mehe pepuner putar uwà imono haw rehe izupe nehe no.
 
15 Pezupy pexi'àm Xiàw ywytyr rehe nehe.
Pemume'u amo 'ar pemai'u 'ym àwàm nehe.
Penoz teko wà nehe. Pemono'og teko Tupàn Hàpuzuhu pupe wà nehe.
16 Pemono'og teko paw pe wà nehe.
— Pezemukatu Tupàn henataromo peho pà nehe, peze wanupe nehe.
Tuwe teko paw ur wà nehe, tua'uhez ma'e wà nehe, ihya'u ma'e wà nehe no, kwarearer wà nehe, kuzàtàigwer wà nehe no, kuzà wamemyr ukamu ma'e wà no.
Tuwe uzereko romo ma'e uhem wàpuz wi wà nehe.
Tuwe a'e teko paw oho Tupàn Hàpuzuhu pe wà nehe.
17 Pe, xaxeto
Tupàn Hàpuzuhu izywyr katu haw pe ma'e Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e pe iapo har,
pezai'o nehe. Peze'eg Tupàn pe nehe.
— O Tupàn, ezepyk zo neremiaihu wanehe ne nehe.
Uremumaranugar kar zo amo teko wanenataromo nehe.
Nezewe mehe nuze'eg urywahyahy kwaw urerehe wà nehe.
— Ma'e pe hekon Tupàn pezar a'e, ni'i kwaw urewe wà nehe, peze izupe nehe.
Tupàn omono wi uze'egatu ywy rehe
18 Na'e Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e wexak kar wemiaihu a'e ywy rehe har wamutar haw a'e kury. Upuhareko wemiruze'eg wà. 19 Uwazar waze'eg wanupe kury.
Amono putar arozràn peme ihe nehe kury. Amono putar win peme nehe no, uri kawer nehe no.
Nezewe mehe pemai'u putar nehe. Penewykàtà putar nehe.
Namuze'eg urywahyahy kar pixik kwaw amo teko penehe ihe wà nehe.
20 Amono kar putar tukur muite pewi ihe wà nehe. A'e tukur kwarahy heixe haw awyze har kutyr har wi ur ma'e kwer ihe wà nehe.
Tukur amogwer wanenataromo ur ma'e ràm aityk putar Yryhu Umàno Ma'e Kwer her ma'e pupe wà nehe.
Tukur amogwer wanaikweromo ur ma'e ràm aityk putar yryhu Mezitehàn pupe wà nehe.
Tukur umàno ma'e kwer u'au'ar uzehezehe wà nehe, ywytyr iapo pà wà nehe. Inem putar wà nehe. Ipihe putar wà nehe.
Uhua'u ma'e azapo putar ihe nehe. Ta'e ihe Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e azapo ma'e uhua'u ma'e ihe xe.
21 Penurywete nehe, o ywy ka'api'i heta haw wà. Pekyze zo nehe.
Ta'e ihe Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e azapo ma'e uhua'u ma'e ihe xe.
22 Pekyze zo nehe, miar hehaite ma'e wà.
Ta'e ka'api'i ikyr katu putar a'e nehe xe.
Ma'ywa'yw i'a putar wà nehe no.
Heta putar ma'e'a pi her ma'e tetea'u nehe. Heta putar uwà tetea'u nehe no.
23 Penurywete nehe, Zeruzarez pe har wà.
Ta'e ihe Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e pezar ihe xe, azapo uhua'u ma'e ihe xe.
Amugyr kar àmàn i'ar mehe katete ihe.
Àmàn i'ar mehe amugyr kar ihe.
Àmàn tetea'u kwehe arer zàwenugar amugyr putar nehe.
24 Pepo'o putar arozràn xirik tetea'u nehe.
Heta putar win tetea'u nehe no. Heta putar uri kawer tetea'u nehe no.
25 Amuzewyr kar putar ma'e pewi ukàzym ma'e kwer paw ihe nehe.
Amur kar tukur tetea'u ywàkun zàwenugar peiwy rehe ihe.
Nuzawy kwaw zauxiapekwer tetea'u wà. Umuaiw arozràn paw uwà paw uri paw wà.
26 Pereko putar penemi'u ràm tetea'u nehe. Napepuner kwaw a'e ma'e paw i'u haw rehe nehe.
Pemume'u putar Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e pezar ikatu haw nehe.
Ta'e umur ma'e ikatuahy ma'e tetea'u peme a'e xe.
Heremiaihu na'imaranugar wi pixik kwaw wà nehe.
27 Pekwaw putar penehe we hereko haw nehe.
Pekwaw putar Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e pezar romo hereko haw nehe no.
Pekwaw putar amo ae tupàn heta 'ymaw nehe no.
Heremiaihu na'imaranugar wi pixik kwaw wà nehe,
i'i Tupàn.
Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e i'ar
28 Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e uze'eg wi wemiaihu wanupe.
A'e ma'e izeapo pawire azakook putar herekwe penehe upaw rupi ihe nehe.
Pena'yr a'e wà nehe, penazyr a'e wà nehe, umume'u putar heze'eg a'e wà nehe.
Tua'uhez ma'e upuahu putar wà nehe. Kwàkwàmo wexak putar ma'e upuahu haw pe har zàwenugar wà nehe.
29 Azakook putar herekwe uma'ereko e ma'e awa wanehe nehe.
Azakook putar herekwe uma'ereko e ma'e kuzà wanehe a'e 'ar rehe nehe no.
30 Amuzexak kar putar ma'e purumupytuhegatu kar haw ywak rehe nehe, ywy rehe nehe no.
Teko wexak putar tuwykwer wà nehe. Teko wexak putar tata wà nehe no. Teko wexak putar tàtàxin ywàkun zàwenugar wà nehe no.
31 Kwarahy upytu'u putar uhyape katu re nehe.
Zahy uzexak kar putar tuwykwer ài nehe.
A'e ma'e paw uzeapo putar nehe, Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e i'ar iaiw ma'e ihem 'ym mehe nehe,
i'i Tupàn.
32 — Hepytywà pe nehe, aze amo i'i wà nehe, Tupàn upyro putar a'e teko a'e wà nehe. Ta'e Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e umume'uahy ko ma'e a'e xe. — Teko izuka pyràm 'ym paw wiko putar ywytyr Xiàw rehe wà nehe. Apyro putar heremixamixak kwer ihe wà nehe, i'i Tupàn.