2
Tupàn uzepyk Zeruzarez pe har wanehe
Wikwahy mehe
zanezar upyk Zeruzarez ipytunahy haw pupe a'e.
Zeruzarez tawhu nuzawy kwaw ywak a'e 'ym mehe.
Na'e Tupàn uzapo a'e tawhu heityk pyrer ywytyr romo a'e.
A'e 'ym mehe Izaew izuapyapyr umume'u tawhu ikatu haw amogwer wanupe wà.
Wekwahy haw 'ar mehe
Tupàn weityk te wàpuzuhu no.
Zanezar umumaw tawhu Zuta ywy rehe har paw a'e wà,
purupuhareko 'ym pà a'e.
Wekwahy haw pupe umumaw hàpuztàtà paw rupi wà.
Weityk Zuta ywy rehe har ywy rehe ikàg 'ym ma'e romo wamuigo kar pà wà, wanuwihaw wanehe we wà.
 
Hakuahy ikwahy haw.
A'e rupi umumaw Izaew wapuner haw no.
Zaneàmàtyry'ymar wahem mehe
na'ipurupytywà wer kwaw zanerehe.
Zaneàmàtyry'ym a'e.
Nuzawy kwaw tata uzeake har paw hapy har.
 
Wagaw u'yw zanekutyr
zaneàmàtyry'ymar ài.
Ukàgaw rupi uzuka zaneànàm zaneremiamutar upuner wera'u ma'e wà.
Uzakook wekwahy haw
Zeruzarez pupe har wanehe tata ài.
 
Zanezar nuzawy kwaw zaneàmàtyry'ymar.
Umumaw Izaew wà.
Weityk wanàpuztàtà paw.
Umuaiw wanàpuzuhu paw no.
Nezewe mehe werur zemumikahy haw upaw 'ym ma'e teko Zuta ywy rehe har wanupe. Werur zai'o haw upaw 'ym ma'e wanupe no.
 
Tupàn umumew wàpuzuhu ma'etymaw ài.
Teko umuwete katu Tupàn a'e pe wà. Nezewe rehe we umumaw.
Zanemueharaz kar mynykaw wi a'e, mytu'u haw 'ar wi a'e no.
Wekwahy haw hakuahy mehe weityk tuwihawete wà, weityk xaxeto wà no.
Ikàg 'ym ma'e romo wanekon henataromo wà kury.
 
Zanezar weityk ma'ea'yr hapy haw wenataromo har a'e.
Upuir wàpuzuhu wi.
Weityk kar ywyok tàtà ma'e zaneàmàtyry'ymar wanupe no.
Uhapukaz urywete haw rehe a'e pe wà, ta'e zanereityk a'e wà xe.
A'e 'ym mehe xihapukaz a'e pe mynykaw 'ar mehe.
 
Amumew putar Zeruzarez pàrirogawtàtà ihe nehe, i'i Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e uzeupe.
Umume'u imumaw pàwàm.
Na'e umumaw tuwe.
Pàrirogawtàtà, ywyok no, uzeka a'e wà.
U'ar a'e 'ar mehe we wà.
 
U'ar ma'e kwer upyk ukenawhu wà.
Iwàpytymaw uzekazeka wà no.
Tuwihawete a'e, amo tuwihaw a'e wà no, uhàuhàz ywy nànàn uzeruzar 'ym ma'e wainuinuromo wà.
Ni amo nupurumu'e kwaw Tupàn ze'eg rehe a'e wà.
Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e nuexak kar kwaw ma'e wapuahu zàwenugar uze'eg imume'u har wanupe kury.
 
10 Zeruzarez pe har tua'u wera'u ma'e a'e wà,
wapyk ywy rehe uze'eg 'ym pà wà.
Umur ywy wàkàg rehe uzemumikahy haw hexak kar pà wà.
Umunehew ma'eryru pàn iànàm ma'e iapo pyrer ukamir romo wà.
Kuzàwaza wapyk uzemumew pà upenàràg rehe wà.
Umuhyk wàkàg ywy rehe wà no.
 
11 Hereha ikene'o ta'e azai'o tetea'u ihe xe.
Azemumikahy tuwe.
Hezemumikahy haw hemumaw a'e.
Ta'e amo umumaw heremiaihu a'e wà xe.
Aexak kwarer tawhu pupe nahu rupi ima'uhez ma'e umàno ma'e ihe wà. Aexak kwarera'i wamàno mehe ihe wà no.
 
12 Uze'eg nezewe wà.
— Màmàz, hema'uhez, màmàz, i'i wà.
— Màmàz, heiwez, màmàz, i'i wà.
U'ar nahu rupi ikutuk pyrer ài wà.
Mewe katu umàno uhy zywa rehe wà.
 
13 Zeruzarez heremiamutar, ma'e apuner newe imume'u haw rehe.
Ma'e azapo putar nemurywete kar pà nehe.
Ni amo nupuraraw pixik kwaw ma'erahy nezàwe wà.
Iaiw haw nerehe u'ar ma'e uhua'u yryhu ài a'e.
Mo upuner nepyro àwàm herur haw rehe.
 
14 Tupàn ze'eg imume'u har wexak e upuahu haw zàwenugar wà. Xo temu'emaw zo wexak wà. Nukwaw kwaw uzeapo ma'e ràm azeharomoete har wà.
Aze mo umume'u tuwe teko wanemiapo kwer ikatu 'ym ma'e wanupe wà,
ikatu ma'e uzeapo mo newe.
A'e Tupàn ze'eg imume'u har hemu'em newe wà, temu'emaw imume'u pà newe wà.
 
15 Neruwake ukwaw ma'e uze'eg urywahyahy nerehe wà.
Uzeàkàmuawawak upuka pà uzehezehe upuranu pà wà.
— Puràg eteahy haw ikatuahy ma'e, aipo teko i'i 'aw tawhu pe kwehe mehe wà.
— Ikatuahy a'e, aipo i'i teko ywy nànànar izupe wà, i'i wà.
 
16 Neàmàtyry'ymar paw uze'eg zemueteahy nerehe upuka pà wà.
Na'iakatuwawahy kwaw nerehe wà.
A'e rupi — Ximumaw Zeruzarez zane, i'i wà.
— Uhem 'ar zaneremiàro kwez kury, i'i wà.
— Xixak uzeapo ma'e kwer paw rupi zane, i'i wà.
 
17 Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e uzapo wemimume'u kwer.
— Iaiw ma'e azapo putar nehe, i'i kwehe mehe.
Uzapo ma'e uze'eg rupi katete a'e.
Zanemumaw zanepuhareko 'ym pà.
Zanereityk kar zaneàmàtyry'ymar wanupe.
Umurywete kar zanemumaw pawer rehe wà no.
 
18 O Zeruzarez, tuwe nepàrirogaw tàtà wenoz uzepyro àwàm zanezar pe nehe.
Tuwe nerehay kwer uwyryk yryhu ài nehe, 'aromo nehe, pyhaw nehe no.
Epytu'u zo nehe. Ezai'o nepytu'u 'ym pà nehe.
 
19 Epu'àm tetea'u pyhaw Tupàn pe neze'eg pà nehe.
— Hepyro pe nehe, ere izupe nehe.
Ezakook nepy'a henataromo nehe.
Nera'yr umàno waiko nahu za'akaw pe wà uma'uhez pà wà.
Epyro wamàno haw wi ne wà nehe, ere izupe nehe.
 
20 Eme'e nema'enukwaw pà nehe, o Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e.
Aipo amo 'ar mehe erereko amo teko nezewe ne wà.
Kuzà uzamutar katu umemyr wà. Aipo uzuka putar umemyr i'u pà wà nehe.
Aipo teko uzuka putar neze'eg imume'u har a'e wà nehe. Aipo uzuka putar xaxeto a'e wà nehe no, neràpuzuhu pupe a'e wà nehe.
 
21 Heta umàno ma'e kwer heityk pyrer nahu rupi wà: kwàkwàmo wà, tua'uhez ma'e wà no.
Zauxiapekwer uzuka kwàkwàmo heremiaihu takihepuku pupe a'e wà.
Uzuka kuzàwaza heremiaihu a'e wà no.
Nekwahy haw 'ar mehe erezuka kar wapuhareko 'ym pà ne wà.
 
22 Eremur kar heàmàtyry'ymar iaiw ma'e ywy nànàn ne wà.
Utupàn imuwete haw zàwenugar pe ur wà.
O Tupàn Tuweharupi Wiko Ma'e nekwahy haw 'ar mehe ni amo nuzepyro kwaw wà.
Ni amo nuikuwe kwaw wà.
Amugakwaw hera'yr wamutar katu haw rupi ihe wà.
Heàmàtyry'ymar umumaw hera'yr a'e wà.