Palajatkat Karaloukta nütüma
JUAN
1
Chi nüshajakai achiki Juan
1-2 Washajüin joolu'u jümüin nüchiki Jesucristo, chi kanüliakai “Pütchi” münüin. Niale'e aapaka kataa o'u sümüin wayuu. Eetüjü'iya nia paala sümaiwa nnojolüiwa'aya kasain eein soo'opünaa tü mmakat. Eweetüshi nia sa'akamüin wayuu süpüla nii'iratüinjatüin waa'in süpüla eeinjanain waya waneepia nümaa Maleiwa. Nia chi we'rakai süchikijee niweetüin, je watüjaain saa'u tü nukuaippakat saa'ujee nümaapü'üin waya je süka waapajapü'üin nünüiki. Nia eetüjüika'aya nümaa chi Maleiwakai sümaiwa je eweetüichipa nia wa'akamüin. Waküjakalaka joolu'u tü nüchikikat sümüin wayuu, makalaka washajüin joolu'u jümüin. Chi we'rapü'ükai, chi waapajapü'ükai anüiki, nia waküjainjachika achiki joolu'u jümüin süpüla wanaawajiraainjatüin jaa'in wamaa. Je wanaawajiraain waa'in wapüshua nümaa chi Maleiwakai oo'ulaka nümaa Jesucristo chi Nüchonkai. Washajakalaka jümüin tüü süpüla talatashaatainjatüin ma'i jaa'in wanaa wamaa.
Waraittaa süpa'apünaa nuwarala Maleiwa
Anataasü waküjüle joolu'u jümüin tü nikirajakat anain waya chi kanüliakai “Pütchi” münüin, müsü yaa: “Nukuaippa chi Maleiwakai, müsia aka saa'in suwarala ka'i saa'u shiimüin nünüiki. Je sükajee maainjalain nia, nnojotsü piyuushi cha'aya eere nia. Warattuuisü waneepia”. Alu'ujasa wayakana, müleka ayatüle sünain kaainjalaa, makateena waya sa'aka tü piyuushikat. Nnojoleetkalaka wountüin waa'inrüin tü shiimüinkat nikirajakat anain waya. Je wanaa sümaa sa'akain waya tü piyuushikat, müleka wamüle: “Wanaawajiraasü waa'in nümaa Maleiwa”, alawaa ne'e tü wamakat. Alu'ujasa müleka woo'ulaale suulia waainjala, ayateena waya nümaa Maleiwa sa'aka tü nuwaralakat. O'lojüneerü süpüshua tü waainjalakat woulia sükajee amülain nüsha Jesucristo chi Nüchonkai waa'u. Je wanaawajiraa müsia waa'in wayakana wapüshua.
Müleka “Maainjalasalii waya”, wamüle, aküjüshii waya wa'alain, ja'itairü shiimüinyaain tü wamakat saa'in wamüin. Alu'ujasa müleka waküjale süchiki tü waainjalakat nümüin Maleiwa, pansaasü nünüiki wamüin sünain nülatirüinjatüin shia woulia, je nu'lojeerü woulia tü yarüttüsü eekat sulu'u waa'in. Naa'inrapaja Maleiwa waneepia tü anasükat sümüin wayuu maa aka soonoole sümaa nünüiki. 10 Otta müleka wamüle: “¿Kasapa waainjalain?”, shia ne'e süka nnojolüin jamajatüin wamüin tü nikirajakat anain waya chi Maleiwakai. Wayouktüin ne'e tü nünüikikat, mayaasü aka saa'in alawaa ne'e wamüin.