2
Je saa'u nüchooinapain jia Maleiwa, juu'ulaa suulia kanain jaa'in wayuu, suulia aküjaa alawaa, suulia wayuuin jia piama akuaippachii, suulia achunjaa aa'in süchiirua sukuaippa wayuu, je suulia mojuin jünüiki sujuuna wayuu. Shia anaka müleka kee'ireere jaa'in tü pütchi shiimüin nüchikimaajatkat chi O'tte'erüikai, maa aka naa'in wane jo'uu sünain kee'ireein naa'in süchira nii, süpüla katsüinjatüin jaa'in sünain tü jünoulakat, süka jiyaawatüinapain naa'u chi Senyotkai sünain anamiain ma'i nia.
Na wayuu anoujakana nünain Cristo, nüpüshinapa naya Maleiwa
Sükajee jiajiraain jia anoujashiikana jüpüshua, müshii aka jia saa'in wane miichi akumajünakat nütüma chi Naa'inkai Maleiwa. Arütkaashii joolu'u jia nünainmüin chi Senyotkai Jesucristo, süka niain aapüin kataa o'u jümüin. Kojutshaatashi ma'i nia nütüma Maleiwa sümaa nüneekünüin nütüma, ja'itaichi ayouktünüin paala sütüma wayuu wainma. Müshi aka nia saa'in tü ipa ekeraajakat sünain anain ma'i süpüla akumajaa tia miichikat. Je jiakanaya, saa'u katüitpain jo'u nütüma Cristo, müshii aka jia saa'in ipa akumajia tia miichikat wanaa nümaa. Je saa'u jükatannüinapain suulia kaainjalaa nütüma chi Naa'inkai Maleiwa sünainjee tü naa'inrakat Jesucristo, juuntüin joolu'u jüsülajüin nümüin Maleiwa tü talatakat atüma naa'in, maa aka naa'in na sacerdote judíokana paala sünain no'utapü'üin saa'in mürüt süpüla nasülajüin nümüin. Shia tü ashajünakat paala sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa. Anuu tü nümakat chi Maleiwakai noo'opünaa Cristo:
“Taneeküin wane ipa, tü kojutkat ma'i tatüma,
süpüla te'itaainjatüin shia cha'aya Jerusalén
süpüla süsa'ainjatüin tü tepiakat,
tü sha'watüinjatkat atüma sümaa lotüin.
Chi wayuu eekai ni'itaain naa'in nünain,
nnojoleechi japüliwain süka tia”.
7-8 Jiakana e'itaakana jaa'in nünain Cristo, kojutshi ma'i nia jütüma. Nia chi ashajünakai achiki paala, müsü mayaa:
“Tü ipa ayouktünakat natüma na akumajüliikana miichi,
ekeraajüitpa sünain anain ma'i shia süpüla akumajaa tia miichikat”.
Alu'usa na wayuu eekai nnojoliin nanoujain nünain Cristo, nayeena japüika. Amülouleena naya süka moonooin sümaa tü nünüiki Maleiwa aküjünakat namüin. Shia tü naa'inrüinjattüjütkalia chi Maleiwakai naka. Anuu tü ashajünakat nachiki: “Ashanaajeena naya saa'ujee tü ipakat süpüla amüloulii”.
Nnojoliishii jia müin aka naya süka jiain nüneekajalain Maleiwa. Jia sacerdoteka a'yataakana nümüin Maleiwa chi aluwataashikai ma'i saa'u wayuu. Jia akatannaka nütüma süpüla nüpüshinjanain je süpüla jüküjainjatüin süchiki tü naa'inrakat jümüin sünain anashaatain ma'i shia. Neenaküin jia süpüla jujuittinnüin sa'akajee tü piyuushikat eepü'üle kaainjalain jia süpüla jikerolüinjanain nünainmüin sa'akamüin tü nuwaralakat. 10 Je paala, nnojoliipü'üshii jiain nüpüshin Maleiwa. Alu'usa joolu'u, shiimüin sünain jiain nüpüshin. Nnojotpü'üsü jiyaawatüin naa'u Maleiwa paala sünain anamiain nia. Alu'usa joolu'u, jiyaawatüitpa aa'u sükajee nümüliajüinapain jia.
Kojutüinjana atümaa na sülaülakana mma
11 Tawalayuwaa, jia aishiikana tapüla, soto jaa'in sünain kepieenain jia so'uweena wane ka'i nümaa Maleiwa. Je sükajee tia, tachuntüin jümüin süka süpüshua taa'in suulia jüle'eru'ujain süchiki kaainjalaa süpüla jüyamülüinjatüin tü mojusükot. 12 Shia anaka alu'u müleka jaa'inrüle waneepia tü kasa anasükat no'upala na manoujainsaliikana. Ja'itaina nayoujain jia joolu'u saaliijee jaa'inrüin kasa mojusü naajüin, nayaawateerü aa'u sünain shiimüin anain tü jaa'inrakat. Je so'uweena tü nükaliakat chi Maleiwakai süpüla kasalajanainjatüin sümüin saainjala wayuu nütüma, a'waajüneechi Maleiwa natüma na mojukana anüiki jümüin maa'ulu yaa.
13 Süpüla nu'waajünüinjachin chi Senyotkai sütüma wayuu wainma, anakaja müleka jüüjüüle jia namüin napüshua na wayuu sülaülakana mma. Jüüjüü jümaala nümüin chi aluwataashikai saa'u wayuu süpüshua, 14 je namüin na sülaülashiikana mma e'itaanakana nütüma süpüla süsalainjatüin natüma wayuu eekai saa'inrüin kasa mojusü je süpüla na'waajüin eekai saa'inrüin kasa anasü. 15 Nücheküin chi Maleiwakai süpüleerua jaa'inrüin waneepia tü anasükat. Müleka lotüle jukuaippa su'upala wayuu, nnojoleena antüin sünain wane kasa nayoujakat anainjee jia na perulaayuuliikana. 16 Eesüja'a süpüla jümüin tamüin: “Saa'u taashiinapain waya suulia waainjala nütüma Cristo, müleka moonooinre waya sümaa nünüiki chi sülaülashikai mma sünain aa'inraa kasa mojusü, nnojoleerü kasalajanain shia”. Tamüshii paala jia: Saa'u taashiinapain jia suulia kaainjalaa, juuntüin joolu'u ji'yataain nümüin Maleiwa süka süpüshua jaa'in. 17 Je sükajee tia, anakaja müleka kojutüle wayuu süpüshua jütüma sümaa alin jüpüla na juwalayuukana anoujashiikana wanaa jümaa. Anakaja kojutshaatale Maleiwa jütüma sümaa ju'waajüin nia waneepia. Je anakaja kojutüle chi aluwataashikai saa'u wayuu süpüshua jütümaya.
Alatiraa müliaa saaliijee aa'inraa ne'e kasa anasü
18 Otta jia piuunakana, anakaja müleka jüüjüüle jia nümüin chi jülaamainkai. Kojutu jütüma eekai jashichin jümüin maa aka eekai anamiain. 19 ¿Jameena jia müleka müliale ne'e jia saaliijee tü jaa'inrakat ja'itairü nnojolüin mojuin shia? Müleka jiyaawatüle saa'u tü müliaa ji'rakat sünain shiain nüchekalain Maleiwa, juunteerü jüchecherüin jaa'in su'utpünaa. Je nii'iyateerü Maleiwa na'anasia jümüin su'utpünaa. 20 Otta müleka jüchecherüle jaa'in su'utpünaa süsalain jia tü kasa mojusü jaa'inrakat, ¿jarai a'waajaka jia? Akaajasa müleka jüchecherüle jaa'in su'utpünaa wane müliaa eekai ji'rüin saaliijee aa'inraa ne'e kasa anasü, shiimüin a'waajüneechin pia nütüma Maleiwa sükajee tia.
21 Saa'u müliain Cristo paala jaa'ujee, eenakünüinapa jia nütüma süpüla müliainjanain wanaa nümaa. Nücheküin süpüleerua juushikajaainjanain süchiirua nukuaippa sünain alatiraa müliaa, maa aka tü müliaa nülatirakat saaliijee ne'e aa'inraa kasa anasü. Müsü tü ashajünakat:
22 “Maainjalasai Cristo
je matüjainsai aküjaa alawaa nia”.
23 Wanaa sümaa müliain nia sütüma wayuu sünain neme'erainpalain nia, nnojotsü mojuin nünüiki ne'ipajee. Wanaa sümaa müliain nia saa'u e'rüliin naya wayumüin nümüin, nnojotsü nücheküin pasalaweein nia, alu'ujasa naapajiraain nukuaippa najapulu'u Maleiwa chi kasalajanakai atüma saainjala wayuu süka tü akuaippaa lotokot. Je jiakana, anakaja juushikajaale süchiirua nukuaippa Cristo. 24 Je joolu'u, sükajee ouktüin Cristo, anaitpa wakuaippa. Müliashi nia sünain ouktüin saa'u wane kuruusa saa'ujee wayuu süpüshua süpüla nüla'ajaainjatüin saainjala suulia. Ouktüshi nia waa'ujee süpüla nnojolüinjatüin kasajatüin wamüin kaainjalaa, otta süpüla waa'inrüinjatüin tü kasa anasü nüchekakat Maleiwa wapüleerua. 25 Paala, müshii aka waya saa'in anneerü eekai sükatalaain suulia süpüshi. Otta müsia joolu'u, ouyantünüshii waya wachikua nünainmüin Cristo, chi aa'inmajakai waya maa aka wane anneetpü'ü sümaa na'anneetse.