Palajatkat Karaloukta nütüma Pablo namüin na Chajanakana
TESALÓNICA
1
Aapüshi Pablo analu'ut naa'u na anoujashii chakana Tesalónica
Tayakai Pablo, namaa na tawalayuukana Silas oo'ulaka Timoteo, tashajüin joolu'u jümüin jiakana anoujashiikana nünain chi Washikai Maleiwa otta chi Wasenyotsekai Jesucristo, jia chakana sulu'u tü outkajaaleekat cha'aya Tesalónica.
Achuntüshii waya jaa'u nümüin chi Maleiwakai süpüla nii'iyatüinjachin na'anasia waneepia jümüin je süpüla naapüinjachin anaa jümüin. 2-3 Wanaa sümaa wachuntüin jaa'u, waapüin analu'ut waneepia nümüin jaa'u jüpüshua, süka sotüin waa'in wanaa sümaa jikerolüin sünain anoujaa nünain chi Wasenyotsekai Jesucristo, je süka ji'yataain nümüin maa'ulu yaa. Saa'u alin ma'i tü wayuukolüirua jüpüla, ayatüshii jia sünain jaa'inrüin tü kasa anasükat sümüin sükajee tia. Je saa'u jütüjaain naa'u chi Wasenyotsekai Jesucristo sünain nüle'ejüinjachin, achecheraasü ma'i jaa'in su'unnaa tü müliaa ji'rakat maa'ulu yaa.
Tawalayuwaa, jia aishiikana nüpüla Maleiwa, watüjaa aa'uchii jia sünain jüneekuushin nütüma süpüla nüpüshinjanain jia. Soto jaa'in wanaa sümaa waküjapü'üin nüchiki chi O'tte'erüikai jümüin. Kapülasü jaa'in tü waküjakat jümüin, nnojotsü sükajeejatüin keme'eriain ne'e wanüiki, shia süka wakaaliijünüin nütüma chi Naa'inkai Maleiwa Pülashikai ma'i je süka watüjaain saa'u sünain shiimüin tü wekirajakat anain. Jiyaawata aa'ut sünain keisalain wakuaippa ju'upala süpüla wakaaliijüinjanain jia sünain tü jünoulakat. Je sünain jünoujain, jüshatüin wakuaippa je nukuaippa chi Senyotkai. Je mayaainje ji'rüin wainma müliaa sünainjee jünoujain tü wekirajakat anain, ayatshi'iya kapülain jaa'in tü waküjakat achiki süka naapüin chi Naa'inkai Maleiwa wane talataa aa'in jümüin.
Je naapapa jüchiki na anoujashiikana chakana sulu'u tü mmakat Macedonia je yaakana sulu'u tü mmakat Acaya, nashateein jukuaippa. Atüjaana aa'uchii jia sütüma wayuu sainküin mmakat süpüshua sünain jünoujainapain nünain Maleiwa, süka saapüin nüchiki chi Senyotkai jüküjapü'ükat cha'aya sulu'u Macedonia oo'ulaka Acaya. Nnojotsü che'ojaain wa'walakajüin jüchiki, süka nayain na anoujashiikana aküjain shia wamüin. Naküjain jüchiki wamüin sünain kamaneein jia wamüin so'u tü ka'i wantakat o'u ja'akamüin. Je naküjain jüchiki wamüin sünain juu'ulaainapain suulia tü jümaleiwaseyaasükalüirua süpüla ji'yataainjanain nümüin Maleiwa, chi matüjainkai ouktaa, chi aküjakai tü shiimüinkat waneepia. 10 Je naküjain jüchiki wamüin sünain ja'atapajüin Jesús, chi Nüchonkai Maleiwa, sünain nüle'ejüinjacheechin iipünaajee, chi oso'ire'ennakai aa'in nütüma chi Nüshikai süchikijee ouktaa, chi o'tte'erakai waya suulia kasalajanajüin wamüin waainjala so'uweena tü ka'i süsalainjatkat o'u naainjala na manoujainsaliikana.