Palajatkat Karaloukta nütüma Pablo nümüin
TIMOTEO
1
Nüsakia Pablo nümüin Timoteo
Taya, Pablo, wane chi Aluwataaushikai nütüma Jesucristo chi wa'atapajakai, otta nütüma chi Maleiwa O'tte'erüikai waya, ashajüshi joolu'u taya pümüin Timoteo, pia tachonkai sünainjee pünoujain nünain Cristo taküjapü'ükai achiki pümüin. Achuntüshi waneepia taya nümüin chi Washikai Maleiwa je nümüin chi Wasenyotsekai Jesucristo süpüla namüliajüinjachin pia, süpüla nee'iyatüinjanain na'anasia pümüin, je süpüla naapüinjanain wane anaa pümüin.
Achiajaanüshii na anoujashiikana noulia na aküjaliikana alawaa
Soto paa'in tü tamakat paala pümüin wanaa sümaa tojuittüin püma'anajee süpüla to'unüinjachin chamüin cha'aya Macedoniamüin. Tachuntüin kojuyatua pümüin shii'iree makatüinjachin pia cha'aya Éfeso. Otta müsia joolu'u, ayatüsü tacheküin püpüleerua makatüin pia cha'aya, süpüla püchiajaainjanain wane wayuuirua cha'aya süpüla noo'ulaain suulia ekirajaa sünain alawaa, je süpüla noo'ulaain suulia kapülaa aa'in aküjalaa ne'e oo'ulaka süchiki ne'iruku na natuushinuukana. A'ülüjaajiraasü wayuu wanaa sümaa süsakiraajiraain sünain kasa eekai müin aka tia. Nnojotsü kasain saamüin namüin süpüla na'yataainjanain nümüin Maleiwa süka matsüin tü nanoulakat sütüma. Taluwataain pia sünain tüü, süka tacheküin süpüleerua aijiraain napülajiraa na anoujashiikana napüshua chakana cha'aya. Nounteerü naa'inrüin tia müleka wulere naa'in, müleka natüjaale saa'u tü naa'inrakat sünain anasüin nu'upala Maleiwa, je müleka laülaale naa'in sünain anoujaa nünain Cristo. Eeshii wayuu eekai akatalaain suulia tü nanoulakat sütüma tü alawaa ekirajünakat anain. Je tü na'ülüjaajiraakat achiki, nnojotsü kasain saamüin namüin na anoujashiikana. Kee'ireesü naa'in ekirajaa sünain tü nuluwataakat anain Moisés. Otta mayaasüje na'waataain sulu'u kekiin ma'i naya naashin, nnojotsü nayaawatüin aa'u tü nekirajakat anain.
Wayaawata aa'ulu sünain anain ma'i tü nüshajakat Moisés. Acheküsü ekirajünüin shia süpüla shii'iyatüinjatüin sümüin wayuu sünain kaainjalaain tü kasa mojusü saa'inrakat. Na wayuu che'ojaakana amüin achiajaanaa suulia aa'inraa kasa mojusü, nnojoliishii nayain na wayuu anamiakana, naya na wayuu kaainjaraliikana, maa aka na e'rüliikana wayumüin nümüin Maleiwa sümaa moonooin sümaa nünüiki süka nnojolin kojutüin nia natüma, maa aka na o'utakana naa'in nashi oo'ulaka nei je na o'unaliikana wayuwa'in, 10 maa aka na wayuu a'luwajiraakana nakuaippa sümaa wayuu jierü otta wane jierü nümaa wane toolo, maa aka na tooloyuu ama'üjiraakana sümaa tooloyuu, maa aka na oikküliikana wayuu süpüla achepchiaa, maa aka na aküjüliikana alawaa, je maa aka na wayuu eekai müin aka tiairua sünain nayouktüin tü shiimüin tekirajakat anain, 11 tü nüchikikat chi O'tte'erüikai aapünakat tamüin nütüma Maleiwa chi a'waataanakai waneepia watüma saa'u anashaatain ma'i nia.
Anamia ma'i chi Maleiwakai nümüin Pablo
12 Taapüin analu'ut nümüin chi Wasenyotsekai Jesucristo süka katsüintpain taa'in nütüma süpüla ta'yataain nümüin. Nüneeküin taya paala süka nütüjaain saa'u sünain tekeraajeerüin waneepia tü kasa e'itaanüinjatkat tapüla. 13 Ni'itaain taya süpüla aküjaa nüchiki sümüin wayuu süpüshua, eereje e'rüipü'üin wayumüin taya nümüin süka tanüiki je mayaashiije teipirapü'üin na anoujashiikana. Nümüliajüin taya süka anayaain tü taa'inrakat saa'in tamüin süka manoujain taya nünain. 14 Anamiashaatale'eya ma'i chi Wasenyotsekai Jesucristo tamüin. Je joolu'u, saa'u sa'aniraaitpain takuaippa nümaa, akaaliijünüshi taya nütüma süpüla taikkale'erainjachin taa'in sünain anoujaa je süpüla alinjatüin tapüla tü tawalayuukalüirua.
15 Anuu wane pütchi shiimüin süpüla kapülainjatüin saa'in wayuu süpüshua, müsü mayaa: “Antüshi Jesucristo sa'akamüin wayuu süpüla nu'tte'erüinjatüin shia süka kaainjalain süpüshua”, müsü. Otta müshia tayakai, alana'aleepü'üshi taya sünain kaainjaralin suulia wayuu süpüshua. 16 Saa'u tamüliajünüichipain nütüma Maleiwa, mayaashije kaainjaraipü'üin ma'i taya, sütüjaajeerü aa'u tü kaainjaratkalüirua süpüshua sünain nücheküin ma'i Jesucristo süpüleerua sünoujainjatüin nünain. Mayaashije kaainjalain ma'i wane wayuu, maa aka tayakai, nuuntüin Cristo nii'iratüin naa'in süpüla eeinjachin nia nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua. 17 Sükajee tüü, anashii wa'waajüle chi Maleiwakai waneepia. Nia'aya chi aluwataashikai paala sümaiwa je süpüla ka'ikat süpüshua süka matüjain ouktaa nia. Me'rujusai nia sütüma wayuu. Nia'aya ne'e Maleiwaka nümüiwa. Kasataalejese kojutüin nia sütüma wayuu süpüla ka'ikat süpüshua. Amén.
18 Je joolu'u Timoteo, pia tachonkai, soto paa'in tü aküjünakat paala pümüin natüma na aapirüliikana süka nünüiki Maleiwa. Shia tü taluwataakat anain joolu'u pia. Müleka sotüle paa'in tü nanüikikat, ounteechi pia eejirawaa sümaa tü mojusükat, 19 sümaa laülaalain paa'in sünain anoujaa je sümaa pütüjaain saa'u tü paa'inrakat sünain anain nu'upala Maleiwa. Otta chi wayuu eekai nnojolüitpain eein naa'in sünain tü naa'inrakat, müleka anale, müleka mojule, amalajaajeerü tü nünoulakat. 20 Meechi aka nakuaippa Himeneo oo'ulaka Alejandro na mojukana anüiki nümüin Maleiwa. Ayüülajünüshii naya tatüma nüpüla Satanás süpüla nayaawatüinjatüin saa'u sünain mojuin ma'i tü naa'inrakat.