Chiiruajatkat Karaloukta nütüma Pablo namüin na Chajanakana
CORINTO
1
Taya, Pablo, Aluwataaushika nütüma Cristo Jesús. Chi Maleiwakai, nüneeküin taya süpüla nuluwatawaa, süka nücheküin taya süpüleerua. Otta joolu'u, tayakai nümaa chi wawalakai Timoteo, wasaküin jia anoujashiikana nünain Maleiwa chakana sulu'u tü outkajaaleekat cha'aya Corinto otta napüshua na wawalayuukana nüchooinkana Maleiwa sulu'u tü mmakat Acaya. Achuntüshii waya jaa'u nümüin chi Washikai Maleiwa je nümüin chi Senyotkai Jesucristo süpüla nee'iyatüin na'anasia waneepia jümüin je süpüla naapüinjanain wane anaa jümüin.
Kaalinyüü nüpüla Maleiwa su'unnaa tü müliaakat
Anashii wa'waajüle chi Maleiwakai, Nüshikai chi Wasenyotsekai Jesucristo. Nia Washika'aya, amüliajaka waya. Nia Wamaleiwaseka'aya, akaaliijaka waya. Je müleka müliale waya, akaaliijüneena waya nütüma süpüla wakaaliijainjatüin wayuu eekai müliain. Katsüinjeerü waa'in süpüla akaaliijaa wayuu, süka wakaaliijünüin palajana nütüma chi Maleiwakai. Shiimüin sünain müliain waya sünainjee waküjain nüchiki Cristo, maa aka naa'in niakai müliapü'üin paalainka. Otta su'unnaa müliain waya, akaaliijünüshii waneepia nütüma chi Maleiwakai süka nümaain waya Cristo. Akaweenia jiakana müliakana wanaa wamaa, akaaliijüneena jia sünain anoujaa süpüla jüchecherüinjatüin jaa'in su'unnaa tü müliaa ji'rakat, maa aka wayakana sünain wakaaliijünüin su'unnaa müliaa. Ja'itaina jia müliain maa aka waa'in, watüjaa aa'ulu sümaa nnojoleenain juu'ulaain suulia anoujaa, süka jükaaliijünüin nütüma chi Maleiwakai wanaa wamaa.
Tawalayuwaa, taküja achiküt paala jümüin wane müliaa miyo'u ma'i te'rakat cha'aya sulu'u tü mmakat Asia sünainjee ta'yataain nümüin chi Senyotkai. Isasü tachiki tachecherüin taa'in su'utpünaa. Ouktajachiya taya taajüin. Shiimüin saa'in tamüin sünain to'utinnüinjachin aa'in sükajee kapüleein tamüin ojuittaa suulia tü müliaakat tamüiwa. Oo'ulaka müliaakat tüü, shikirajüin taya sünain nnojolinjachin teirakaajiraain tamüin tamüiwa, niainjachi Maleiwa, chi oso'ire'etkai saa'in wayuu. 10 Nu'tte'erüin taya suulia ouktaa sa'akapünaa tü müliaakat. Je müleka müliale taya tachikua, ayateechi taya nu'tte'erüin. Tatüjaa aa'uchi nia sünain naa'inmajeechin taya waneepia suulia ouktaa. 11 Müinka jüchuntüle nümüin taa'u, wainmeerü wayuu tü aapakat analu'ut nümüin chi Maleiwakai sünainjee tü anasü naa'inreetkat tamüin shi'ipajee tü süchuntakat wayuu wainma.
Alatüsü nükalia Pablo süpüla antaa
12 Anasü saa'in tamüin ta'waataain nu'upala chi Maleiwakai sulu'u taa'inrüin waneepia tü anasükat jümüin je sümüin wayuu süpüshua. Sükajee nnojolüin piamain takuaippa, lotüsü ma'i tanüiki jümüin waneepia. Nnojoishi taya aashajaain pütchi tale'eru'ujeejatü maa aka nekirajia na manoujainsaliikana. Je tüü, nnojotsü takajatüin, nükajatü Maleiwa saa'u anamiain ma'i nia. 13-14 Ja'yasü ma'i süpüshua tü tashajapü'ükat achiki jümüin süpüla jaashaje'erüinjatüin shia sümaa jiyaawatüin saa'u. Ja'itairü nnojolüin jiyaawatüin aa'u paalainka süpüshua tü tachekakat jüpüleerua, kasataalejese jiyaawatüin saa'u maa'ulu yaa, süpüla talateerüin jaa'in tamaa, maa aka tayakai sünain talateerüin taa'in jümaa, so'u tü ka'i nüle'ejeetkat o'u chi Wasenyotsekai Jesucristo.
15-16 Saa'u jüüjüüpü'üin jia sümüin tanüiki, jülüjasü taa'in paala tanatpünaaweein jia to'unajachipa Macedoniamüin. Oo'ulaka jükaaliijüinjacheechi taya talenapa tachikua chajee süpüla o'unaa Judeamüin. Talateerü jaa'in süka ji'rüinjachin taya tachikua. 17 Otta joolu'u, süka nnojolin tale'ejüin paala jünainmüin chajee Macedoniajee, “Jo'uwee aa'inchi” müshiija eera jia tamüin saa'u “Ale'ejeechi taya” tamüin sünain male'ejüin taya. Müshija aka taya saa'in wayuu piamakai akuaippa jaajüin, eekai nnojolüin lotüin sünüiki jümüin jaajüin.
18-19 Tayakai Pablo nümaa Silas je Timoteo, shiimüin sünain lotüin wanüiki jümüin, süka lotüin nünüiki chi Maleiwakai wa'yataakai amüin. Otta Jesucristo chi Nüchonkai Maleiwa wekirajakai achiki jümüin, matüjainsai nia aküjaa alawaa. Pansaasü nünüiki jümüin waneepia. 20 Je sükajee naa'inrüin Jesucristo süpüshua tü nüküjakat achiki chi Maleiwakai paala, “Amén, anasü ma'i” müshii waya sünain wa'waajüin chi Maleiwakai saa'u pansaain nünüiki wamüin. 21-22 Nia chi akaaliijaka wayakana wapüshua sünain wachecherüin waa'in sünain anoujaa nünain Jesucristo. Nia chi aneekaka waya süpüla naapüin chi Naa'inkai wamüin, süpüla sütüjaainjanain wayuu waa'u sünain wayain nüchooin Maleiwa. Je süka eein chi Naa'inkai sulu'u waa'in, watüjaa aa'uchi nia sünain naa'inrüinjatüin waka süpüshua tü nüküjakat achiki paala.
23 Müleka alawaale tanüiki, süsaleechi taya nütüma chi Maleiwakai. Nütüjaa aa'uchi sünain jamüin male'ejüinka'a taya chajee Macedoniajee jünainmüin maa aka tamüin paala jümüin, suuliajana tachiaja'alaain jia. 24 ¿Taluwataajeena jia pejeewa sünain anoujaa? Nnojo. Alu'ujasa takaaliijeena jia süpüla talatüinjatüin jaa'in. Tü achecherajatkat jaa'in, nnojoleerü shiain tü taa'inrakat, shia jünoula nünain Cristo.