Chiiruajatkat Karaloukta nütüma Pablo namüin na Chajanakana
TESALÓNICA
1
Tayakai Pablo, namaa na tawalayuukana Silas oo'ulaka Timoteo, tashajüin joolu'u jümüin jiakana anoujashiikana nünain chi Washikai Maleiwa otta chi Wasenyotsekai Jesucristo, jia chakana sulu'u tü outkajaaleekat cha'aya Tesalónica.
Achuntüshii waya jaa'u nümüin chi Washikai Maleiwa je nümüin chi Wasenyotsekai Jesucristo süpüla nee'iyatüinjanain na'anasia waneepia jümüin je süpüla naapüinjanain anaa jümüin.
Achuntüshi Pablo naa'u na anoujashiikana
Acheküshii waapüin analu'ut nümüin chi Maleiwakai jaa'u waneepia, süka sükoo'omüinrain sütsüin tü jünoulakat je süka sükoo'omüinrain aijiraain jia jüpüla wane'ewai jukua. Wa'waajüin jia no'upala na anoujashiikana sainküin mmakat süpüshua süka jüchecherüin jaa'in su'unnaa na'ürüla na manoujainsaliikana otta tü müliaa ji'rakat.
Je sükajee tüü, kamaneejeechi chi Maleiwakai jümüin mapeena süpüla eeinjanain jia nümaa cha'aya eere nuluwataain. Soteerü naa'in jüchecherapü'üin jaa'in su'unnaa tü müliaa ji'rapü'ükat sünainjee anoujaa nünain. Je so'u ka'ikat tia, jütüjaweerü aa'ut sünain pansaain tü nümapü'ükat jümüin sünain naapüinjatüin tü anasükat jümüin saa'u tü müliaa ji'rapü'ükat. Alu'ujasa na e'rüliipü'ükana wayumüin jümüin, süsaleena naya naainjala nütüma chi Maleiwakai mapeena, süka pansaain ma'i tü nümapü'ükat sümüin wayuu süpüshua sünain kasalajanainjatüin saainjala sümüin. Otta jiakana eekai müliain, maa aka wayakana müliakana wanaa jümaa, oo'ule'enneena waya suulia tü müliaakat so'u tü ka'i nii'iyataainjachikat o'u chi Wasenyotsekai Jesucristo sümüin wayuu chajee iipünaajee namaa na aapiee pülashiikana ma'i pasanain sünain wane suwarala siki chuwatsü ma'i.
Otta na me'raajüinkana chi Maleiwakai saa'u nnojoliin kapülain naa'in nüchiki chi O'tte'erüikai chi Wasenyotsekai Jesucristo, süsaleena naya naainjala so'u ka'ikat tia. Ne'reerü müliaa süpüla ka'ikat süpüshua. Je müina naya nnojoliin antüin nüma'anamüin chi Senyotkai, chi pülashikai ma'i, chi anashaatakai akuaippa. 10 Otta so'u ka'ikat tia, anteechi chi Senyotkai süpüla kojutüinjachin nia natüma na anoujashiikana napüshuale'eya. Otta jiakana, eejeena apashii sünain ju'waajüin nia sükajee joonooin sümaa tü wekirajapü'ükat anain jia.
11 Süka jülüjüin waa'in ka'ikat tia, achuntüshii waya waneepia jaa'u nümüin chi Washikai Maleiwa süpüla jaa'inrüinjatüin tü jeenakünakat apüla nütüma. Achuntüshii waya nümüin chi Maleiwa Pülashikai ma'i süpüla juuntüin jikeraajüin nütüma tü kasa anasü jaa'inreekat sünainjee tü jünoulakat. 12 Je juunteerü jaa'inrüin süka nee'iyatüin na'anasia jümüin chi Washikai Maleiwa je chi Wasenyotsekai Jesucristo. Je sünainjee tü kasa anasü jaa'inrakat, kojuteechi chi Wasenyotsekai Jesucristo sütüma wayuu je kojuteena jiakana mapeena nütümaya.