2
Tachee, saa'u anamiaichipain pümüin Jesucristo, anakaja müleka katchinre paa'in waneepia nütüma. Je tü pütchi tekirajapü'ükat anain pia paala su'upala wayuu wainma, anakaja pi'itaale joolu'u shia napüleerua na anoujashiikana eekai ne'nnaajünüin sünain aa'inraa waneepia tü aluwataanakat anain naya je eekai tütüin süpüla ekirajaa. Anakaja pi'itaale shia napüleerua süpüla nekirajüinjatüin wayuu sünain. Anakaja müleka püchecherüle paa'in su'unnaa tü müliaa pi'rakat saaliijee pi'yataain nümüin Jesucristo, maa aka wane surulaat eekai ni'rüin müliaa saaliijee aa'inraa tü aluwataanakat anain nia. Wanaa sümaa surulaalüin nia, nnojoishi aa'inra'ain müin wane kasa naatajatü suulia tü ni'yataainkat, süka naa'inreein tü talatakat atüma naa'in chi nülaülashikai. Akaajaa wane wayuu ayoujiraai. Müleka naatajatüin nukuaippa sünain niyoujiraain, nnojoleechi awalaajünüin mayaainje nükanajüin. Akaajaa wane wayuu apünajüi, müleka ni'yataale waneepia süka süpüshua naa'in sünain tü pünajütkat, nieechi palajachika sünain aapawaa süpüshi tü a'ttieekat. Müleka jülüjale paa'in tü taküjaitpakat pümüin, akaaliijüneechi pia nütüma chi Senyotkai süpüla piyaawatüinjatüin saa'u.
Anakaja müleka sotüle paa'in nüchiki chi O'tte'erüikai tü taküjakat waneepia sümüin wayuu noo'opünaa Jesucristo sünain nüso'iraain aa'in süchikijee ouktaa, chi nuu'uliwo'ukai David chi sülaülashikai mma paala sümaiwa. Je sünainjee taküjain nüchiki Cristo, te'rashaatain ma'i tamüliala otta püreesain taya atümaa maa aka naa'in wane ka'ruwarai. Mayaainje apüreesajünüin taya, nnojoleerü oo'ulaain suulia aküjünaa nünüiki Maleiwa sainküin mmakat süpüshua. 10 Tatüjaa aa'una na tawalayuukana sainküin mmakat sünain aneekuushin naya nütüma Maleiwa süpüla o'tte'ennaa sünainjee anoujaa nünain Jesucristo süpüla eeinjanain naya nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua. Je müshijese'e taya, achecherüin taa'in su'unnaa süpüshua tü müliaa te'rakat maa'ulu yaa shii'iree nashateein tü takuaippakat süpüla sütsüin tü nanoulakat.
11 Anuu wane pütchi shiimüin, müsü mayaa:
Saa'u müin aka ouktakai waya nümaa Cristo,
ayateena waya katüin o'u nümaa.
12 Müleka wachecherüle waa'in sünain anoujaa nünain,
aluwataweena waya wanaa nümaa.
Akaajasa müleka japüire waya nüka,
japüijeechi nia waka'ya.
13 Ja'itasü nnojolüin wekeraajüin tü nüchekakat wapüleerua,
ayateerü naa'inrüin tü nüküjakat achiki paala wamüin
süka pansaain nünüiki waneepia.
Achiajaanüshi Timoteo suulia nü'ülüja'alaain
14 Anakaja müleka püso'irüle naa'in na anoujashii chakana cha'aya sünain tü taküjaitpakat pümüin. Püchiajaa naya nu'upala Maleiwa suulia na'ülüjira'alaajüin soo'opünaa pütchi ne'e, tü nnojotkat kasain saamüin namüin. Amalajaweerüle'e sünoula tü wayuu eekai saapüin nanüiki sünain a'ülüjirawaa. 15 Otta piakai, anakaja müleka ayatüle pia sünain pi'yataain nümüin Maleiwa süka süpüshua paa'in, süpüla “Anashi ma'i” nümüinjachin pümüin. Nnojoleechi pia japülin nu'upala müleka lotüle pukuaippa sünain ekirajaa tü shiimüinkat.
16 Anakaja müleka nnojorule kasajatüin pümüin tü pütchi mojusü naashajaakat achiki na wayuu mojutkana atüma Maleiwa, süka shiain no'unüin ma'i alu'u mojutüin Maleiwa natüma süka tü naashajaakat achiki. 17 Je tüü, müsü aka saa'in wane aja'ttaa ata süka sümalaje'erüin nanoula na wayuukana. Oo'ulaka na'aka na wayuu mojukana anüiki, eeshi Himeneo oo'ulaka Fileto. 18 Oo'ulaashii naya suulia ekirajaa sünain tü shiimüinkat süpüla ekirajaa sünain wane alawaa. Nekirajüin sünain süso'iraaitpain aa'in wayuu naajüin. Je na kapülakana aa'in nanüiki, amalajaasü tü nanoulakat sütüma.
19 Otta tü kapülainjatkat waa'in waya anoujashiikana wapüshua, shia tü shiimüinkat aapünakat wamüin nütüma Maleiwa. Katsüinsü tü wanoulakat süka pansaain nünüiki. Eesüsa'a wane pütchi shiimüin, müsü mayaa: “Na nüpüshikana Maleiwa, e'nnaajünüshii napüshua nütüma”. Otta wane'eya, müsü mayaa: “Chi wayuu aküjakai sümüin wayuu sünain nünoujain nünain chi Senyotkai, anashi müleka nuu'ulaale suulia kaainjalaa”.
20 Sulu'u wane miichi eekai shipiain washinnuu, eesü iita eekai kojutüin ma'i süpüla mi'iraa anasü oo'ulaka eekai jayain süpüla ekiain ne'e miichipa'a. 21 Chi wayuu eekai niyouktüin tü pütchi nekirajakat anain na ekirajüliikana sünain alawaa, meechi aka nia saa'in tü iita kojutsükat, süka nükatalaaichipain suulia kaainjalaa süpüla naa'inrüinjatüin kasa anasü sünain a'yatawaa nümüin Maleiwa.
22 Je meechi aka pia tü iita kojutsükat müleka piyouktüle tü kasa mojusü keejiakat namüin na jima'alii manoujainsaliikana. Shia anaka alu'u müleka kachiiruale paa'in tü nüchekakat püpüleerua Maleiwa, maa aka paa'inrüinjachin tü nuluwataakat anain pia, maa aka paa'inmajüinjatüin tü pünoulakat, maa aka alinjatüin wayuu püpüla, je maa aka nnojolinjachin pütkaain sümaa wayuu. Anakaja wanaawajiraale paa'in namaa na anoujashii achuntakana nümüin Maleiwa sünainjee wulein naa'in. 23 Jalia pia suulia pü'ülüjira'alaajüin sümaa wayuu eekai maa'in saa'in sünain a'ülüjaa, süka nnojolüin kasain saamüin namüin na anoujashiikana. Pütüjaa aa'ut shia sünain kalu'uin atkawaa. 24 Je saa'u nüchepchiain pia Maleiwa sümaa pütüjain süpüleerua ekirajaa wayuu, anakaja müleka kamaneere pia namüin na pikirajakana sümaa nnojolüin pütkaain namaa sünainjee natüjain pi'rüin. 25-26 Anasü müleka pime'ejüle naa'in eekai nayouktüin tü pümakat, sümaa anamiain pia namüin. Na kapülakana aa'in tü alawaakat, aa'inreena tü nüchekakat chi Yolujaakai napüleerua. Müleka pime'ejüle naa'in, eeshii süpüla nakaaliijünüinjanain nütüma Maleiwa süpüla su'wanajaainjatüin naa'in süpüla naapaainjatüin tü shiimüinkat pikirajakat anain, süpüla najuittinnüinjanain nuulia chi Yolujaakai.