Süchiki tü Naa'inrakat na
ALUWATAAUSHIKANA
1
Nüchiki chi Naa'inkai Maleiwa sünain naapünajachin
Sulu'u tü palajatkat karaloukta tashajüin pümüin, Teófilo, taküja achiküt pümüin süpüshua'a tü kasa nu'ttakat anain Jesús sünain naa'inrüin otta nikirajaa anain chejeechikü su'ttianainjee, sünainmüinre'eya tü ka'i niyalere'ennakat o'u sirumalu'umüin. Nümaichiki, süpüla nu'unüin sirumalu'umüin, aashajaashi nükajee chi Naa'inkai Maleiwa soo'opünaa tü kasa anakat süpüla naa'inrüinjatüin na Aluwataaushikana nüchipünaa, na nüneekakana paala süpüla nuluwatawaa sünain aküjaa tü nüchikükat. Süchikijee süso'iraain naa'in süchikijee ouktaa, eeshi nia yaa saa'u mmakat pienchi shikii ka'i sünain nii'iyataawalin namüin sulu'u wane nükuaippa maa aka wayuu, tü ee'iyatakat nia sünain shiimain katüin no'u nüchukua'a. Otta eeshi nia sünain naashajaain namüin süchikü tü nükuaippakat Maleiwa sünain aluwatawaa. So'uma'a yaajachinkain nia, aashajaashi nia namaa na Aluwataaushikana süpüla nnojoliinjanain nojuittüin paala suulia tü pueulo kanüliakat Jerusalén. Müshi nia namüin:
—Ja'atapa shikeraajüin tü kasa nüküjakat achikü paala chi Tashikai süka wane pütchi pansaasü, nüchikükat chi Naa'inkai naapüinjachikai jümüin, tü anuu taashajaapü'üin achikü jümüin. Shiimain sünain nuwoutisaajapü'üin Juan wayuu süka wüin, alu'ujasa'a jiakana, alateerü sünain anain jükuaippa tatüma. Süka jamüin, so'uweena palit ka'i, woutiiseena jia nüka chi Naa'inkai Maleiwa sükajee nikeroleechin sulu'u jaa'in.
Ayalere'ennüshi Jesús sirumalu'umüin
Shiasa'a so'u wane ka'i wanaa sümaa noutkajaain na Aluwataaushikana nümaa Jesús, nasakitkalaka nia:
—Senyotkalee, ¿püikkale'ereerü süchukua'a tü aluwatawaakat watüma wayakana nuu'uliwo'ukana Israel, yaa woumainru'u maa'utpünaa yaa?
Nüsouktakalaka Jesús namüin:
—Nnojotsü aapüna ekii jümüin süpüla jütüjaainjatüin saa'u joujainjatüin sülatüin tüü. Nia ne'e chi Washikai Maleiwa laülaaka saa'u süpüla ni'itaainjatüin süka'iya tü kasa naa'inrajatkat. Alu'ujasa'a nüntapeena chi Naa'inkai Maleiwa sulu'umüin jaa'in, pülashiijeena jia nütüma chi Maleiwakai. Ojuitteena jia sulu'upünaa Jerusalén, sulu'upünaa tü mmakat Judea, sulu'upünaa Samaria otta sulu'upünaa süpüshua'a mma wattapünaa ma'i sünain aküjaa süchikü tü takuaippa ji'rajakat akua. Jüküja tachikü sümüin wayuu sünain yaain taya ja'aka paala sümaa to'utünüin aa'in otta toso'iraain aa'in tachukua'a süpüla to'tte'erüinjatüin wayuu.
Sünain yootüin nia otta sünain chataain no'uirua nünainmüin, niyalere'ennakalaka Jesús iipünaamüin no'upala. Shiasa'a wane siruma sunujule'etkalaka nia noulia, nnojoishijese'e nia ne'rüin sütüma. 10 Je yaaiwa'aya chünchürünnüin no'u iipünaamüin nüchiirua Jesús sünain nananajüin tü nükuaippakat sünain o'unaa sirumalu'umüin, nee'iyata'alaa namakalaka, yaa na'ütpa'a, piamashii aapiee nüma'anajeejana Maleiwa kasuuyuu ashe'inchii. 11 Namakalaka namüin:
—Wayuuinnuaa Galileaje'ewaliikana, juu'ulaa jumata suulia ananajaa iipünaamüin. Chi Jesús yaajachinkakai jümaa, chi anii o'unüin joolu'u sirumalu'umüin, ouyanteechi nüchukua'a sulu'uya ne'e tü nükuaippa ji'rakat alu'u nia sünain o'unaa.
Matías, nii'irakalu'ushi Judas
12 Je saa'ujee tü wutaikat kanüliakat Olivos, ale'ejüshii nachukua'a Jerusalénmüin na Aluwataaushikana. Tü wutaikat, motso'o o'unüshi sünainjee tü pueulokat. 13 Nantapa pueulopa'amüin, o'otooshii naya iipünaamüin sulu'umüin tü miichi eejanale naya kepiayaain, sücho'ujee tü wane miichikat. Eejana: Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo nüchonkai Alfeo, Simón chi Celote münakai otta Judas nüchonkai Jacobo. 14 Je napüshua'a naainnua namaa na nuwalayuukana Jesús, María tü niikat otta na wane jieyuukana, outkaja'awaishii meinshi süpüla aashajawaa nümaa Maleiwakai.
15 Je so'u wane ka'i, outkajaashii na anoujashiikana nünain Jesús. Eeshii naya napüshua'a maa aka 120. Je Pedro nüsha'walaakalaka pasanain nanain süpüla aashajawaa. Müshi nia: 16-17 “Tawalayuwaa, müinjatia ne'e ekeraajüin tü nümakat chi Naa'inkai Maleiwa noo'opünaa Judas nuwaralu'upünaa David sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa. Judas nia wane wo'ulukushi otta nia eejachinka wamaa apashii sünain tü a'yatawaakat, akaisa'a nekiipü'üjanayaain nia na wayuu ata'ülakana Jesús”, nümakalaka Pedro.
18 (Süka tü neerü aapünakat nümüin Judas saa'u tü kasa mojusü naa'inrakat nümüin Jesús, ayalajüshi mma eeinjachire ouktüin nia. Sünain nujutuuin woyotüshi, süpüstakalaka tü nüle'ekat je shiwewajaakalaka tü niyüülainkat. 19 Nayasa'a napüshua'a na wayuu kepiakana Jerusalén naapapa süchikü tüü, ne'itaain sünülia tia mmakat Acéldama, “Ishama'ana” malu'ulu süka tü nanüikükat.)
20 Ayatshija'a Pedro sünain aashajawaa soo'opünaa nükuaippa Judas: “Sulu'u tü karaloukta kanüliakat Salmos, müsü nünüikü David yaa:
‘Mapa'ashiijeerü ne'e tü nipiapa'akat.
Nnojoleerü jaralüin kepiain sulu'u’.
Müsü wane nünüikü yaa:
‘Naateechi chi wayuu aapaaka tü ni'yataainkat’.
21 “Anakat süpüla waa'inrüin joolu'u, shia wachajaainjachin nüchikü chi nii'irakainjachikai. Ana'aya wayuu wa'aka eekai wamaatüjüliin süpüla ka'ikat süpüshua'a nülatitkat wamaa chi Senyotkai Jesús, 22 eekai wamaatüjüliin so'u tü ka'i nuwoutisaajünakat o'u nütüma Juan so'umüinre'eya tü ka'i niyalere'ennakat o'u sirumalu'umüin. Cho'ujaasü süpüla nikerolüinjachin wane no'uluku nayakana wanainmüin süpüla nüküjiraainjachin wanaa wamaa nüchikü Jesús sünain nüso'iraain aa'in nüchukua'a”, nümakalaka Pedro namüin.
23 Ne'itaakalaka piamashii wayuu. Wanee, nia José chi Barsabás münakai otta Justo münüshi nia'yaa. Je nuwala'atashikai, nia Matías. 24 Je naashajaakalaka nümaa chi Maleiwakai. Müsü nanüikü yaa: “Maleiwakalee, atüjaashi pia saa'u saa'in wayuu süpüshua'a. Anakaja'a pii'iyatüle wamüin sünain jaralin paapaain na'akajee na piamashiikana wayuu 25 süpüla nii'irakainjachin nia Judas sünain tü a'yatawaa aapünakat paala wamüin wayakana Aluwataaushikana. Otta Judas, nüpütüin shia sütümajee naainjala süpüla o'unaa chamüin eemüinjachire nia süsalain tü kasa mojusü naa'inrakat”.
26 Naleeyajaa namüsüja'a sulu'u wane iita piamasü ipachen nanüliamaajatü na piamashiikana. Shiakalaka ojutuuin palajana tü nünüliamaajatkat Matías. Je yaleje'ere'eya ekerotinnaleeshia Matías na'akamüin na polookana waneemüin Aluwataaushi.