Karaloukta nütüma Pablo namüin na Chajanakana
COLOSAS
1
Tü nüchuntakat Pablo naa'u na anoujashiikana
1-2 Taya, wane chi Aluwataaushikai nütüma Cristo Jesús, Pablokai anülia, aneekuushi taya nütüma chi Maleiwakai süka nücheküin taya süpüleerua nuluwatawaa sünain aküjaa nüchiki chi Nüchonkai. Ashajüshi joo taya jümüin jia nüchooinkana chi Maleiwakai chakana Colosas, jia tawalayuu a'aniraakana akuaippa nümaa Cristo, jia aa'inrakana tü nuluwataakat anain. Otta nüsaküin jia chi wawalakai Timoteo. Achuntüshii waya jaa'u nümüin chi Washikai Maleiwa süpüla nii'iyatüinjatüin na'anasia waneepia jümüin je süpüla naapüinjachin wane anaa jümüin.
3-4 Je joolu'u süka waapüin jüchiki sünain miyo'uin jünoula nünain Cristo Jesús je sünain alin jüpüla napüshua na anoujashiikana, waneepiashii waya achuntüin jaa'u nümüin Maleiwa, chi Nüshikai chi Wasenyotsekai Jesucristo, sünain waapüin analu'ut nümüin saa'u süpüshua tü naa'inrakat jümüin. Aapüshii waya analu'ut nümüin süka ayatüin jia sünain anoujaa nünain Cristo je sünain alin jüpüla wayuu. Juuntüin shia süka jüchecherüin jaa'in sünain a'atapajaa tü anasü naa'inreetkat chi Maleiwakai jümüin so'uweena wane ka'i. Jiyaawatüitpa aa'u tü nüchekakat chi Maleiwakai jüpüleerua, süka jikirajünüinapain sünain tü shiimainkat, tü nüchikikat Cristo, chi O'tte'erüikai. Jiyaawatüitpa aa'u joolu'u sünain nnojoliin ju'tte'ennüin sünainjee tü anasü jaa'inrakat, sünainjeejatü anamiain chi Maleiwakai jümüin. Je shiasa süchikijee tü ka'i jikirajünakat o'u sünain nüchiki chi O'tte'erüikai, o'ttüshii jia sünain awainmalawaa sünain anoujaa nünain. Maleesia sainküin mmakat süpüshua sünain awainmalawaa. Ekirajünüshii jia sünain nüchiki chi O'tte'erüikai nütüma chi wawalakai Epafras aishikai wapüla, chi a'yataaikai nümüin Maleiwa wanaa wamaa. Nia aa'inraka waneepia tü nüchekakat Cristo sünain ni'yataain ja'aka. Waapa achikichii jia nütüma sünain aijiraain jia jüpüla jüpüshua sükajee jükaaliijünüin nütüma chi Naa'inkai Maleiwa.
Je waapapa jüchiki, o'ttüshii waya sünain achuntaa jaa'u nümüin chi Maleiwakai. Je maa'ulu yaa, ayatshi'iya waya achuntüin süpüla kekiinjanain jia nütüma süpüla jiyaawatüinjatüin saa'u nukuaippa nükajee chi Naa'inkai süpüla jütüjaainjatüin saa'u tü nüchekakat jüpüleerua. 10 Je müleka kapürale jaa'in tü nüküjakat chi Maleiwakai jümüin, jiyaawateerü aa'u nukuaippa. Ayateena jia sünain aa'inraa süpüshua tü nüchekakat jüpüleerua süpüla talatüinjatüin naa'in jümaa. Je ayateena jia sünain aa'inraa tü anasükat sümüin wayuu je sünain koo'omüinjatüin tü jütüjaakat aa'u noo'opünaa chi Maleiwakai. 11 Je ayateena jia sünain katsüin jaa'in sünain anoujaa nükajee chi Maleiwakai Pülashikai ma'i süpüla jüchecherüinjatüin jaa'in su'unnaa tü müliaa ji'rüinjatkat sünain nnojoleerüin süshapalaain jaa'in. Talateerü jaa'in, 12 otta jaapeerü analu'ut nümüin chi Washikai Maleiwa süka nikeraajüinapain jia süpüla nümaainjanain jia cha'aya eere nuluwataain, eere warattuulin nütüma kasa süpüshua, eere nnojolüin kaainjalaa. Kettaainapa jia süpüla kamüinyüü apashii tü kasa anasü naapüinjatkat chi Maleiwakai wamüin wapüshua na nüchooinkana. 13 Waya anoujashiikana wapüshua, ayu'nnüshii nütüma chi Maleiwakai sa'akajee tü piyuushikat, eepü'üle waluwataanüin paala nütüma Satanás. Ojuittüshii waya nuulia süpüla wo'uninnüin nünainmüin Jesucristo chi Nüchonkai Maleiwa aishikai nüpüla süpüla niain aluwataain waya. 14 Taashiinapa waya joolu'u nütüma Cristo sümaa sülatinnüin waainjala woulia nütüma.
Cristo, laülaashi soo'opünaa kasakat süpüshua
15 Ja'itaichi matüjain e'nnaa chi Maleiwakai, watüjaa aa'uchi nia süka ni'nnüin paala Cristo. Süka jamüin, wanaawasü nükuaippa nümaa Maleiwa. Nia Nüchonka'aya. Nia e'itaanaka'aya süpüla laülawaa soo'opünaa kasa süpüshua, 16 süka niain aluwataanüin nütüma Maleiwa süpüla akumajaa tü kasakalüirua süpüshua chakat iipünaa je yaa mmolu'u, tü shi'rakat wayuu je tü nnojotkat shi'rüin, je süpüla e'itawaa sukuaippa laülawaa yaa mmolu'u otta cha'aya iipünaa. Akumajünüsü süpüshua nükajee Cristo süpüla kojutüinjachin nia sütüma. 17 Shiimüin sünain eetüjüli'inya nia süpülapünaa sükumajünüin kasa süpüshua'aya. Je maa'ulu yaa, ayatshia nia sünain anaataa sukuaippa kasakat süpüshua. 18 Nia laülaaka'aya saa'u tü anoujasükalüirua nünain chi Maleiwakai yaakat sainküin mmakat süpüshua. Je sünain niain wekiishin, a'aniraaitpa wakuaippa nümaa, maa aka wane wayuu sünain waneesiain. Nia kataka atüma wo'u. Je watüjaa aa'ut sünain süso'iraainjatüin waa'in so'uweena wane ka'i sükajee suso'iraaitpain naa'in. Shiimüin sünain laülaain ma'i Cristo waa'u wayakana wapüshua. 19 Wanaawashaatasü ma'i nukuaippa nümaa chi Nüshikai. Shia nüchekaka'aya chi Maleiwakai nüpüleerua. 20 Je nücheküin süpüleerua anaawainjatüin nümaa süchikua tü kasakat süpüshua nünainjee Cristo, tü yaakat mmolu'u je tü chakat iipünaa, sünainjee amülain nüsha sünain ouktüin saa'u wane kuruusa.
Nnojolüitpa pa'ünüüwain wayuu nümaa Maleiwa
21 Je paala manoujainwa'aya jia, nnojoipü'üshi kasajachin chi Maleiwakai jümüin. Pa'ünüüwapü'üshii jia nümaa, süka jülüjain jaa'in tü mojulawaakat waneepia sümaa jaa'inrüin shia. 22 Akaajasa joolu'u nünainjee Cristo, süka naapajiraain nukuaippa sünain ouktüin, nnojoliinapa jia pa'ünüüwain nümaa Maleiwa. Anajiraainapa jia nütüma sümaa jükatannüin suulia jaainjala. Je sükajee tia, juunteerü arütkawaa nünainmüin Maleiwa so'uweena wane ka'i sümaa lotüin jukuaippa nu'upala. 23 Otta süpüla jürütkaainjanain nünainmüin, anakaja joolu'u müleka jüchecherüle jaa'in sünain anoujaa süma'inru'u ja'atapajüin tia kasa anasü naa'inrüinjatkat chi Maleiwakai jümüin so'uweena wane ka'i. Nnojo juu'ulaain suulia jünoujain sünain tü shiimüin sünainjeejatkat tü nüchikikat chi O'tte'erüikai aküjünakat paala jümüin je sümüin wayuu sainküin mmakat süpüshua. Shia nüchikika'aya tü taküjakat sainküin mma, süka aneekuushin taya süpüla ta'yataainjachin nümüin Maleiwa.
Tü kee'ireekat naa'in Pablo napüleerua na anoujashiikana
24 Maa aka müliain Cristo waa'u wayakana anoujashiikana nünain chi Maleiwakai eekana sainküin mmakat süpüshua, na wayajiraakanaya maa aka sukuaippa waneesia wayuu, we'reerü mülia'aya sünain wa'yataain nümüin. Mayaainje te'rüin müliaa saaliijee takaaliijain jiakana sünain tü jünoulakat, nnojotsü mojuin taa'in sütüma tia. Alatajachia ne'e taya sa'akapünaa tü müliaa te'rakat, maa aka Cristo sünain nülatüin sa'akapünaa tü müliaa ni'rakat. 25 Nüneeküin taya chi Maleiwakai süpüla takaaliijüinjanain na anoujashiikana sainküin mmakat süpüshua. Acheküshi tekeraajüin tü ta'yataainkat nümüin Maleiwa sünain taküjainjatüin jümüin süpüshua tü nünüiki 26 süchikimaajatkat tü anasü naa'inrüinjatkat chi Maleiwakai, tü nnojotkat atüjaanüin aa'u paala kaka'iya ma'i süka nunujulüin shia suulia wayuu. Otta müsia joolu'u, aküjünüitpa wamüin wayakana na nüchooinkana. 27 Anashaataleesia ma'i tü naa'inrakat chi Maleiwakai sünain ni'itaain Cristo süpüla eeinjachin nia waneepia wamaa waya anoujashiikana nünain. Je sükajee eeichipain nia wamaa, meena aka waya naa'in sünain anain so'uweena wane ka'i. Je joolu'u, kapülasü naa'in chi Maleiwakai sünain ni'itaain taya süpüla taküjainjatüin nüchiki Cristo sainküin mmakat süpüshua sümüin tü wayuu “gentile” münakat, wayuu nnojotkat judíoin.
28-29 Je sükajee tia, ayatshia taya aküjain nüchiki Cristo sümüin wayuu süpüshua. Yalayalashi taya nütüma chi Maleiwakai süpüla tekirajüinjatüin tia wayuukolüirua sümaa taashalaain sümaa. A'yataashi ma'i taya waneepia sünain takaaliijain shia süka süpüshua taa'in, sünain kee'ireein taa'in laülaweein saa'in sünain anoujaa nünain Cristo so'uweena tü ka'i sürütkaajeetkat o'u nünainmüin Maleiwa sümaa lotüin sükuaippa nu'upala. Tountüin taa'inrüin tüü nünainjee Cristo, süka katsüin taa'in nütüma.