Karaloukta nütüma Pablo namüin na Chajanakana
ÉFESO
1
Taya, Pablo, Aluwataaushika'aya nütüma Cristo Jesús, taya aneekünaka nütüma chi Maleiwakai süka nücheküin taya süpüleerua nuluwatawaa. Tashajüin joolu'u jümüin jia nüchooinkana chi Maleiwakai chakana Éfeso, jia aa'inrakana waneepia tü nuluwataakat anain süka nümaain Cristo Jesús. Achuntüshi taya nümüin chi Washikai Maleiwa je nümüin chi Senyotkai Jesucristo süpüla nee'iyatüin na'anasia waneepia jümüin je süpüla naapüinjanain wane anaa jümüin.
Tü kasa anasü naapakat Maleiwa wamüin
Anakaja wa'waajüle chi Nüshikai, Nümaleiwasekai chi Wasenyotsekai Jesucristo. Süka nümaainapain waya Cristo, naa'inrüin chi Maleiwakai wapüleerua chajee iipünaajee kasa anashaatakat ma'i, nükaaliijakat aka waya sünain anoujaa. Otta müsia paala sümaiwa nnojolüiwa'aya kasain akumajünüin yaa soo'opünaa mmakat, nüneekatüjüli'iya waya chi Maleiwakai süpüla tü naa'inrajatkat Jesucristo wamüin. Nükatalüinjana waya suulia waainjala süpüla lotüinjatüin wakuaippa nu'upala, süka aletüjülü'inya nünüiki Maleiwakai sünain nüchooinyaainjanain waya sünainjee tü naa'inrakat Cristo. Je süka alin waya nüpüla, talatüsü naa'in sümaa tü naa'inrüinjatkat chi Nüchonkai wamüin. Wa'waajeein nia waneepia saa'u anamiashaatain nia wamüin je saa'u nnojolin na'alijiraain suulia nuluwataain wamüin chi Nüchonkai Jesucristo aishikai ma'i nüpüla. Sünainjee anamiain chi Maleiwakai wamüin, nülatirüin waainjala woulia. Taashiinapa waya suulia, süka nuwalaajüitpain Jesús süka nüsha amülakat wanaa sümaa ouktüin, süka niain amaünajüna amüin. Aishaatashii waya nüpüla chi Maleiwakai, nuluwataakalaka chi Nüchonkai wamüin. Je süka kekiin ma'i nia, nütüja aa'ut sünain shikeraajeerüin tü nüchekakat süpüleerua naa'inrüinjatüin chi Nüchonkai. Talatüsü naa'in chi Maleiwakai saa'u nii'iyatüinjatüin wamüin joolu'u nünainjee Cristo tü nnojotkat atüjaanain aa'u paala. 10 Ekettaajeerü nütüma Maleiwa so'uweena wane ka'i sünain nükotchajeerüin kasakat süpüshua tü chasükat iipünaa otta yaasükat saa'u mmakat, süpüla niainjachin Cristo chi Nüneekajalakai aluwataain saa'u, süka ni'itaatüjülü'inya tü sükaliakat paala.
11 Aneekünüshii wayakana judíokana nütüma chi Maleiwakai süpüla nüchooinjanain waya sümaa wakatannüin nütüma süpüla nümaainjanain Cristo, maa aka süpüshua tü naa'inreekat paala, 12 süka wayain palajanain sünain a'atapaa Cristo jüpüleerua jiakana “gentilekana”. Nücheküin wapüleerua waa'inreein waneepia tü nüchekakat je wa'waajeein nia saa'u anashaatain ma'i wamüin. 13 Otta jiakana gentilekana, nüchooinyaainapa jia Maleiwa saa'u jünoujaitpain sünain tü shiimainkat, tü nüchikikat Cristo, chi O'tte'erüikai. Nümaashii joolu'u jia Cristo je aapünüshi jümüin chi Naa'inkai Maleiwa, chi nüküjakai achiki paala, chi wayaawaseinjachikai, maa aka sukuaippa wane jeerü. 14 Maa aka naapüichipain chi Naa'inkai Maleiwa wamüin waya nüpüshikana, meeria nütüma süpüshua tü naapajatkat wamüin mapeena. Wa'waajeechi chi Maleiwakai saa'u taashireejeenain waya nütüma suulia süpüshua waainjala so'uweena tia ka'ikat.
Achuntüshi Pablo naa'u na anoujashiikana
15-16 Wanaa sümaa taapüin jüchiki sünain miyo'uin jünoula nünain chi Senyotkai Jesús je süchiki naalin napüshua na anoujashiikana jüpüla, waneepiashi taya achuntüin nümüin chi Maleiwakai jaa'u sünain taapüin analu'ut nümüin saa'u süpüshua tü naa'inrakat jümüin. 17 Tachuntüin waneepia nümüin chi Nümaleiwasekai chi Wasenyotsekai Jesucristo, chi Washikai Maleiwa anashaataleekai ma'i, süpüla jiyaawatüinjachin naa'u nükajee chi Naa'inkai. Müleka jülüjüle jaa'in tü nii'iyateetkat chi Naa'inkai jümüin, kekiijeena jia nütüma süpüla jütüjaainjatüin saa'u tü nüchekakat chi Maleiwakai jüpüleerua. 18 Tachuntüin nümüin jaa'u süpüla nükaaliijainjanain jia chi Naa'inkai Maleiwa süpüla jütüjaainjatüin saa'u tü kasa anasü eenakünakat apüla jia nütüma Maleiwa, tü kasa anasü naa'inrüinjatkat namüin napüshua na anoujashiikana achechetkana naa'in sünain a'atapaa. 19-20 Tachuntüin jaa'u nümüin chi Maleiwakai süpüla jiyaawatüinjachin naa'u sünain pülashin ma'i nia süpüla nükaaliijain na anoujashiikana nünain. Nnojotsü kasain isain nüchiki, müshijese'e nüso'ire'erüin naa'in Cristo süchikijee ouktüin süpüla nüikkale'erüin chamüin nikialu'ujee süpüla aluwatawaa wanaa nümaa chaa iipünaa eere nuluwataain. 21 Otta Cristo, kojutshi ma'i nütüma chi Maleiwakai suuliale'eya tü aapieekalüirua süpüshua nümaajatkat chaa iipünaa sirumalu'u, je suuliale'eya tü yolujaakalüirua süpüshua, je nouliale'eya na laülaayuukana napüshua yaa mmolu'u, nouliale'eya naya napüshua, na eekai naluwataain maa'ulu yaa je na eekai naluwataajeenain mapeena. 22 E'itaanüshi nia nütüma süpüla nuluwataainjatüin wayuu süpüshua je süpüla kojutüinjachin sütüma suuliale'eya tü kasakat süpüshua. Je aneekünüshi nia nütüma chi Maleiwakai süpüla sülaülainjachin tü anoujasükalüirua sainküin mmakat süpüshua sünain süpüshua tü kasa saa'inrakat. 23 Wayakana anoujashiikana, süka niain Cristo wekiipü'üin joolu'u, wayajiraainapa, maa aka sukuaippa wane wayuu waneesia. Akaajaa müleka nnojolin niain Cristo wekiipü'üin, katata'aweena waya.