Karaloukta nütüma Pablo namüin na Chajanakana
GALACIA
1
Ashajüshi Pablo namüin na anoujashii chakana Galacia
1-2 Taya, wane chi Aluwataaushikai nütüma Cristo Jesús, Pablokai anülia, namaa na tawalayuu yaakana tamaa, wasaküin jia anoujashiikana nünain Jesucristo chakana sulu'u tü outkajaaleekalüirua chakat Galacia. Nnojoishi ajütüüshin taya sünain tü a'yatawaakat sütüma wayuu. Na kounejalakana taya nia Jesucristo oo'ulaka chi Washikai Maleiwa oso'ire'etkai naa'in süchikijee ouktaa. Achuntüshii waya nümüin chi Washikai Maleiwa je nümüin chi Senyotkai Jesucristo süpüla nee'iyatüin na'anasia waneepia jümüin je süpüla naapüinjanain wane anaa jümüin. Saa'u naa'inreein Cristo tü nüchekakat chi Washikai Maleiwa nüpüleerua, naapajiraain nikii süpüla ouktaa saa'u waainjala süpüla taashinjanain waya suulia müin aka waya naa'in wainma wayuu maa'ulu yaa sünain süchepchiain saainjala. Anakaja wa'waajüle chi Maleiwakai waneepia süpüla ka'ikat süpüshua sükajee tia. Amén.
A'wanajaasü süküjia tü nüchikikat chi O'tte'erüikai natüma na ekirajüliikana sünain alawaa
Oponojooshi ma'i taya sükajee ju'ttüinapain sünain oo'ulawaa nuulia Maleiwa chi eenakakai jia sünainjee na'anasia Cristo. Süka jamüin, kapülasü joolu'u jaa'in wane nüchiki chi O'tte'erüikai sulu'u naatain sukuaippa, wane sümüin suulia tü nüchikikat Cristo chi O'tte'erüikai shiimüinsü taküjapü'ükat jümüin. Eesüja'a süpüla süntüitpain ja'akamüin tia ekirajünnüükat sünain alawaa. Nnojolüitpa jütüjaayaain aa'u ne'e tü shiimüinkat natüma. Je su'wanajaanüitpain nüchiki chi O'tte'erüikai natüma. Chi eekai nikirajüin wayuu sünain wane nüchiki chi O'tte'erüikai naata suulia tü waküjapü'ükat paala jümüin, ja'itaichi tayain, ja'itaichi niain wane aapiee chajee iipünaajee, e'itaaneechi nia süpüla süsalaa tüü sümaa nükatannüin nuulia Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua. Shia tü waküjakat achiki jümüin paala wanaa sümaa eepü'üin waya ja'aka, sünain müin wanüiki: Müleka eere wane wayuu eekai nikirajüin jia sünain wane nüchiki chi O'tte'erüikai wane sümüin suulia tü jünoujakat anain, e'itaaneechi nia süpüla süsalaa tüü sümaa nükatannüin nuulia Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua.
10 Saa'u tashajüitpain jümüin süchiki kasalajanainjatüin namüin naainjala na ekirajüliikana sünain alawaa, jiyaawatüinapa taa'u sünain nnojolüin tachajaain süchiki talateein saa'in wayuu tamaa. Müleka shiimüinreje sünain tachajaain a'waajünaa sütüma wayuu, nnojoishije nüchepchiain taya Cristo. Shia kee'ireeka taa'in talateein naa'in Maleiwa sümaa tü ta'yataainkat nümüin.
Ounekuushi Pablo süpüla ekirajaa na “gentilekana”
11 Tawalayuwaa, anashii müleka jütüjaale saa'u tü nüchikikat Cristo, chi O'tte'erüikai, taküjakat sümüin wayuu sünain nnojolüin süle'eru'ujeejatüin shia wayuu. 12 Chi ekirajakai taya sünain, nnojoishi wayuuin nia, nia Jesucristo. Nia'a ne'e nümüiwa ee'iyatakai shia tamüin.
13 Jaapa achikit tü taa'inrapü'ükat wanaa sümaa toushikajaain süchiirua nakuaippa na judíokana, sünain tolojüin nachiirua na anoujashiikana nünain Jesús sainküin tü outkajaaleekalüirua shii'iree taja'laje'erüinjatüin tü anoujasükalüirua süpüshua. 14 Alana'aleeshia ma'i sünain kachiiruain ma'i taa'in sünain tashatüin nakuaippa na tatuushi judíokana noulia wainma na tapüshi wanaawakana amaa touyase. 15-16 Otta müshia chi Maleiwakai, nüneeküin taya süpülapünaa jemein süpüla to'tte'ennüinjachin nütüma Cristo. Je miyo'upa taya, saa'u anamiain ma'i nia, neenaküin taya süpüla a'yatawaa nümüin. Anasü saa'in nümüin nii'iyatüin chi Nüchonkai tamüin süpüla te'raajüinjachin nia je süpüla taküjainjatüin nüchiki sümüin wayuu nnojotkot judíoin, tü “gentilekalüirua” münakat. Je wanaa sümaa tia, nnojoishi yootüin taya sümaa wayuu süchiki tü alatakat tamüin. 17 Je nnojoishi taya o'unüin Jerusalénmüin süpüla taashajaain namaa na Aluwataaushikana e'itaanakana tapülapünaa. O'unüshi taya yaawala sulu'umüin tü mmakat Arabia. Je mapa süchikijee, ale'ejüshi taya Damascomüin.
18 Je sülatapa apünüin juya, o'unüshi taya Jerusalénmüin süpüla aashajawaa nümaa Pedro. Ni'iyoushi taya maa aka piama semaana cha'aya. 19 Otta Santiago, nuwalakai chi Wasenyotsekai, aashajaashi taya nüma'aya. Otta na waneeirua Aluwataaushikana, nnojoliishii tapüla. 20 (Nütüjaa aa'uchi taya Maleiwa sünain nnojolüin tashajüin joolu'u alawaa jümüin.) 21 Je süchikijee tia, o'unüshi taya cha'aya sulu'umüin tü mmakat Siria oo'ulaka tü mmakat Cilicia. 22 Otta na anoujashiikana nünain Cristo sulu'u tü outkajaaleekalüirua sainküin tü mmakat Judea, ja'itaichi nnojolin taya ne'raajüin, 23-24 na'waajüin Maleiwa sükajee naapüin tachiki, sünain müin sünüiki wayuu: “Olojünapü'üshii waya nütüma chira wayuukai saaliijee tü wanoulakat nünain Cristo. Otta müsia joolu'u, aküjüshi tü nüchikikat Cristo, chi O'tte'erüikai, sainküin mmakat süpüshua”.