Karaloukta nütüma
SANTIAGO
1
Tayakai Santiago, wane suwala'ata tanülia Jacobo. Taya chi nüchepchiakai Maleiwa otta chi Senyotkai Jesucristo. Tashajüin joolu'u jümüin jiakana anoujashiikana nünain Cristo walakatakana sainküin mmakat süpüshua sa'akajee tü poloosükot piammüin e'irukuu, na nuu'uliwo'ukana Israel.
Jamüinjatü wakuaippa su'unnaa tü müliaa we'rüinjatkat
Tawalayuwaa, müleka ji'rüle müliaa sütümajee kasa wainma, anakaja müleka talatüle jaa'in su'unnaa tia. Antüsü tü müliaakat jünainmüin süpüla jütüjaanüinjanain aa'u sütüma wayuu sünain lotüin jia sünain anoujaa nünain Jesucristo. Müleka jülatirüle tia müliaakat sünain jüchecherüin jaa'in sünain anoujaa, katsüinjeerü ma'i jaa'in süchikijee. Je müleka katsüinre jaa'in, nnojoleena jia jo'uweein aa'in sünain anoujaa. Laülaweerü jaa'in.
Je müleka eere ja'aka eekai che'ojaain nümüin kekiinjachin nia wanaa sümaa süntüin tü müliaakat nünainmüin, anakaja müleka nüchuntüle nümüin Maleiwa soo'opünaa tia. Naapeerü nümüin, nnojoleerü na'alijirüin shia nuulia, süka naapeein ma'i shia. Nnojoleechi niyoujain nia sünainjee achuntaa. Otta wanaa sümaa nüchuntüin, anakaja nünoujale süka süpüshua naa'in sünain naapeerüin Maleiwa nünüiki je sünain naapeerüin nümüin tü nüchuntakat aa'u. Müleka matsüinre naa'in sünain anoujaa wanaa sümaa nüchuntüin, meechi aka nia saa'in sukuaippa süshi palaa sünain nnojolüin jimatüin. 7-8 Mayaasüje saapüneerüin nümüin nütüma Maleiwa tü nüchuntakat, saa'in nümüin, nnojoleerü aapünüin nümüin süka keiwa'alain naa'in chi wayuukai je süka jo'uweein naa'in sünain süpüshua tü naa'inrakat.
Je wane juwala eekai mojuin, anakaja müleka talatüle naa'in süka nüpüshin nia Maleiwa. 10-11 Aka'aya chi juwala eekai washirüin, anakaja müleka talatüle naa'in süka nia'inya wane nüpüshin chi Maleiwakai. Otta nnojoishi nüpüshin sünainjee tü nuwashirüinkat, shia sünainjee tü nünoulakat. Anakaja müleka nnojorule motüin naa'in chi washitkai sünain saja'lajaweerüin tü nuwashirüinkat so'uweena wane ka'i. Maa aka sujutuuin süsii wunu'u ja'ipa ka'i, akaweeria tü nuwashirüinkat sünain saja'lajaain maalü.
12 Tamüshii paala jia tachikua: Chi eekai nülatirüin tü müliaakat sümaa nüchecherüin naa'in, alana'aleejeechia sünain talataa aa'in. Je chi Maleiwakai, nuwalaajeechi nia süka pansaain nünüiki paala sünain naapeerüin wane kataa o'u namüin napüshua na eekai alin apüla nia.
13 Chi wayuu eekai naa'inreein kasa mojusü, nnojotsü anain müleka “Nia Maleiwa kaainjalaka atüma taya” nümüle. Watüjaa aa'uchi chi Maleiwakai sünain nnojolin kaainjaleein je sünain nnojolüin naa'inrireein wayuu kasa mojusü. 14 ¿Kasa kaainjaleeka atüma wane wayuu? Kaainjaleeshi nia süka noonooin sümaa tü kasa mojusü kee'ireekat naa'in. 15 Müleka naa'inrüle tü mojusükat kee'ireekat naa'in, kaainjalaa tia. Je müleka nnojoire nuu'ulaain suulia kaainjalaa, oukteechi nia.
16 Tawalayuwaa, jia aishiikana tapüla, nnojo jünoujain tü alawaakat sünain kaainjaleein jia nütüma Maleiwa jaajüin. 17 Süka jamüin, anasü süpüshua tü nüsülajakat chi Maleiwa kakumalakai tü kasa warattuuitkat chakat iipünaa. Je müichia nnojolüin aapüin nia wamüin kasa mojusü süka matüjüin a'wanajawaa nukuaippa. 18 Je aneekünüshii waya nütüma süpüla shii'iranajaainjatüin waa'in sütüma tü shiimüin nüchikikat chi O'tte'erüikai süpüla nii'iyatüinjachin wanainjee sünain anashaatain ma'i süpüshua tü nukumalakat.
Tü akuaippaa talatakat atüma naa'in Maleiwa
19 Tawalayuwaa, jia aishiikana tapüla, jülüja jaa'in tü taküjüinjatkat jümüin joolu'u: Anakaja müleka eere jaa'in sünain tü nüküjakat wane juwala jümüin sümaa nnojolüin jüsouktüin pejeewa sünainmüin tü nümakat. Nnojo jaashichijaain nümüin. 20 Chi eekai jashichin nümüin chi nuwalakai, iseerü nüchiki aa'inraa tü kasa anasü nüchekakat chi Maleiwakai nüpüleerua. 21 Juu'ulaa jümata suulia jaa'inrüin tü yarüttakat atüma jaa'in je suulia jaa'inrüin kasa mojusü, maa aka tü saa'inrakat wayuu sainküin mmakat süpüshua. Shia anaka alu'u müleka joonoole sümaa tü pütchi nünüikikat chi Maleiwakai ni'itaakat sulu'u jaa'in, tü aa'inmajakat jia suulia kaainjalaa.
22 Joonoo jümata sümaa nünüiki Maleiwa sünain jaa'inrüin süpüshua tü sümakat. Nnojo müin aka jia naa'in chi eekai talatüin naa'in saa'u aapajülin ne'e nünüiki sünain nnojolin naa'inrüin tü suluwataakat anain. 23-24 Chia wayuukai moonoolosai, müshi aka naa'in eekai ni'raain nu'upünaa paala süka rouya sünain motüin naa'in shia süchikijee. 25 Otta chi eekai jülüjüin naa'in nünüiki Maleiwa süpüla naa'inrüinjatüin waneepia tü suluwataakat anain, sümaa nnojolüin motüin naa'in shia, alana'aleejeeria ma'i sünain talatüin naa'in sünain süpüshua tü naa'inrakat, süka shiain nünüiki Maleiwa taashika atüma wayuu suulia kaainjalaa.
26 Wane wayuu eekai talatüin Maleiwa nümaa naajüin, müleka nnojorule nülaüle'erüin naa'in süka nünüiki, mayaashije nu'waataain sulu'u tü nünoulakat, nnojotsü kasain saamüin nümüin tia no'ulu'u Maleiwa. 27 ¿Kasa talataka atüma naa'in chi Washikai Maleiwa? Talatüsü naa'in müleka waa'inmajüle na wayuukana eekai mapüshin, maa aka na tepichi moo'utshiikana oo'ulaka na jieyuu oukta a'wayuusechiikana. Je nücheküin chi Maleiwakai nnojorule waa'inrüin tü yarüttakat atüma waa'in, maa aka tü naa'inrakat na wayuu manoujainsaliikana.