4
Yootüshi Jesús sümaa wane jierü Samariaje'ewat
1-2 Je na fariseokana, naapüin nüchiki Jesús sünain koo'omüin ma'i na nümaajanakana je sünain nawoutisaajünüin natüma na nikirajüinkana. Wainma noulia na nümaajanakana Juan. Shiasa nütüjaapa Jesús naa'u na fariseokana sümaa naashajaain nüchiki, nujuittaakalaka noulia sulu'ujee tü mmakat Judea süpüla ale'ejaa nüchikua Galileamüin.
Anakalaka saa'in nümüin Jesús nülatüinjachin sulu'upünaa tü mmakat Samaria. Je nülatakalaka sü'ütpünaa wane pueulo kanüliasü Sicar cha'aya eepünaa wane mma e'ipünaalaa sümaleiwa'aya nütüma Jacob, chi natuushikai na judíokana, nüpüla José, chi nüchonkai. Je saa'u nüntüin Jesús maa aka kale'o ka'ikat, neemeraapünaakalaka sotpa'a wane ishi nüsüle Jacob sümaiwa paala.
7-8 No'unataalakalaka na nikirajüinkana Jesús sünain apalaalajaa pueulopa'amüin. Shiasa nachikiru'u, süntakalaka joo wane wayuu aja'itüsü sünainmüin tü ishikat. Wayuu yalajatia ne'e Samaria.
—Nii waa'iraa, tasa maa wüin —nümakalaka Jesús sümüin tü wayuukot.
Saa'u nnojolüin anaawain tü Samariajatkalüirua namaa na judíokana, sümakalaka tü jietkat:
—Atak, sünain wayuuin judío pia, ¿jamüshi püchuntaka'a asa'iree wüin tamüin tayakat Samariajatkat? —sümakalaka nümüin.
10 Asouktüshi Jesús:
—Müleka piyaawatüle saa'u tü kasa anasü nüsülajeekat chi Maleiwakai sümüin wayuu süpüshua, je müleka pütüjaale naa'u jaralin chi achuntakai wüin pümüin, achuntüsüje pia nümüin wane wüin katajatkat atüma so'u wayuu je naapeerüje shia pümüin —nümakalaka sümüin.
11 Sümakalaka joo nümüin:
—O'ttüsü tü ishikat. ¿Jalasü sho'olo paja'itajatkat aka tü wüinkat tamüin, tü katajatkat atüma so'u wayuu? 12 ¿Piataale alanaain ma'i nuulia chi watuushikai Jacob chi ke'ipünaajalakai tü ishikat wapüla? Shia nüsapü'üka niakai otta na nüchooinkana oo'ulaka nümü'ünüin —sümakalaka nümüin Jesús.
13 Asouktüshi Jesús:
—Chi eekai nüsüin tü wüin sulu'ukat ishikat tüü, miyaaseechi nüchikua. 14 Otta chi eekai nüseechin tü wüin taapakat, müichia nnojolin miyaasüin nüchikua. Meerü aka saa'in wane wüin aparatkat mmaapüjee, süka shii'iranajaweerüin naa'in sütüma —nümakalaka Jesús sümüin.
15 Müsü joolu'u tü jietkat:
—Püsülaja tamüin türa wüin paashajaakat achiki suulia miyaasajain taya tachikua je suulia taja'inajüin waneepia —sümakalaka nümüin Jesús.
16 —Pu'una püsaajaiwa chi pu'wayuusekai yaamüin yaa —nümakalaka Jesús sümüin.
17 Süsouktakalaka nümüin:
—Ma'wayuusesat taya.
Nümakalaka Jesús sümüin:
—Lotüsü tü pümakat tamüin sünain ma'wayuusein pia paajüin. 18 Ja'raituairü ma'i pia oo'ulaain pu'wayuuse. Je chi pümaakai maa'ulu yaa, nnojoishi pu'wayuusein. Shiimüinkalaka tü pümakat tamüin —nümakalaka sümüin.
19 —Eekaja'a eera pia saa'in tamüin nünüikimaajachi Maleiwa. 20 Na watuushinuu Samariajanakana, na'waajüin Maleiwa yaa saa'u tü uuchikat. Akaajasa jaajüin jiakana judíokana, chainjachi a'waajünüin Jerusalén —sümakalaka.
21 Nu'ttakalaka joolu'u Jesús sünain nikirajüin tü wayuukot sünain maa sümüin:
—Nii waa'iraa, anakaja kapürale paa'in tü tamüinjatkat joolu'u pümüin: So'uweena wane ka'i, tü a'waajüleekat Maleiwa, nnojoleerü yaain saa'u tü uuchikat, nnojoleerü shia chain Jerusalénya. 22 Jia Samariajanakana, me'raajüinsalii jia chi Maleiwa ju'waajakai. Waya e'raajaka waya judíokana sükajee we'itaanüin nütüma süpüla aküjaa sümüin wayuu jamüinjatüin sukuaippa süpüla su'ttaainjatüin suulia saainjala. 23 Otta jiakana joolu'u wanaa sümaa ju'waajüin Maleiwa, anakaja müleka jüchuntüle nümüin chi Naa'inkai süpüla nii'iyatüin jümüin tü shiimüinkat. Shiainjatü jukuaippaka joolu'u sünain a'waajaa chi Washikai Maleiwa. Shia nüchekaka Maleiwa süpüla saa'inraa wayuu süpüshua. 24 Chi Maleiwakai, me'rujusai sütüma wayuu. E'nnaajünüshi ne'e nia sünainjee tü shiimüin ee'iyatünakat wamüin nütüma chi Naa'inkai. Sükajee tia, chi eekai nu'waajeein Maleiwa, anashi müleka nüchuntüle akaaliijünaa nümüin chi Naa'inkai —nümakalaka Jesús sümüin tü wayuukot.
25 —Tatüjaa aa'uchi chi Cristokai anülia Nüneekajalakai Maleiwa sünain nünteechin. Je nikirajeena waya sünain kasa süpüshua nüntapa —sümakalaka nümüin.
26 —Chi paashajaakai achiki, taya'aya ne'e, chi yootokai pümaa —nümakalaka Jesús sümüin.
Aashajaashi Jesús soo'opünaa tü a'yatawaakat nümüin Maleiwa
27 Wanaa sümaa naashajaain Jesús sümaa tü wayuukot, ale'ejüshii na nikirajüinkana pueulopa'ajee. Mayaainje sainkuuin naa'in sütüma yootüin Jesús sümaa wane wayuu Samariajatü, nnojoishi nasakirüin sünain kasain nüchuntüin sümüin je sünain kasain naashajaain achiki sümaa.
28 Otta joo tü aja'itüsükat, süpütakalaka tü sümüchikat sünain süle'ejaain pueulopa'amüin sümaa sümüin sümüin tü wayuukolüirua cha'aya:
29 —Tanta anainchi wane wayuu je nüküjain tamüin süpüshua tü kasa taa'inrapü'ükat. Joo'uya ji'raiwa müleka niale chi Cristokai anülia Nüneekajalakai Maleiwa —müsü namüin.
30 Ojuittüshii na wayuukana yaawalaja sulu'ujee tü pueulokat süpüla o'unaa eemüin Jesús. 31 Otta na nikirajüinkana Jesús süchikiru'u tü jietkat, namüshi Jesús kojuyatua:
—Ekirajüikalee, anashi müleka piküle süpüshi tü eküütkat —namakalaka nümüin.
32 Asouktüshi nia namüin:
—Eesü wane eküülü tama'ana nnojotsü ji'raajüin —müshi.
33 —Ekinnüshi eera sütüma wayuu —namajirawa'ain namakalaka.
34 Nümakalaka Jesús namüin:
—Maa aka wane wayuu eekai talatüin naa'in emirapa, akaajaa tayakai talateerü ma'i taa'in müleka taa'inrüle tü ajütünakat apüla taya nütüma Maleiwa, süka kee'ireein ma'i taa'in tekeraajeein tü nüchekakat tapüleerua.
35 Je ni'rapa Jesús na wayuu antakana nünainmüin pueulopa'ajee sümaa tü aja'itüsükat, müshi nia namüin na nikirajüinkana: “Nnojotsü anain müleka jümüle tamüin: ‘Isayülia pienchi kashi süpüla jakütüin tü a'ttieekat süpüla asü'üjünaa’, müleka jümüle. Jiirakaa namüin na wayuu antakana joolu'u. Müshii aka naya saa'in wane a'ttiee eekai yapain süpüla asü'üjünaa. Kettaashii naya joolu'u süpüla akotchajünaa süpüla anoujaa tanain 36 süpüla eeinjanain naya nümaa Maleiwa süpüla ka'ikat süpüshua. Chi eekai nüpünajüin oo'ulaka chi eekai nükotchajüin, talateena naya wanaawa. 37 Shiimüin sümakat tü ashajünakat soo'opünaa tü a'yatawaakat nümüin Maleiwa, müsü mayaa: ‘Apünajüshi wane, oo'ulaka wane, asü'üjashi’. 38 Tajütüinjana jia joolu'u eepünaale nnojolüin ji'yatawaajüin paala süpüla jükotchajüinjanain na eekai kettaain süpüla anoujaa tanain. Talateena jia sünainjee naata ka'yataainshi”, nümakalaka Jesús namüin na nikirajüinkana.
Anoujashii wainma na wayuu Samariajanakana
39 Otta wainma na wayuu Samariajanakana antakana nünainmüin Jesús sulu'ujee tü pueulokat, anoujashii naya nünain sütümajee tü sümakat tü aja'itüsükat namüin wanaa sümaa sümüin namüin: “Nüküjain tamüin süpüshua tü kasa taa'inrapü'ükat”. 40 Je nantapa nünainmüin Jesús, na'alijirüin nia shii'iree makatüin namaa. Je makatakalaka nia oo'ulaka na nikirajüinkana nümaa cha'aya nama'ana so'u piama ka'i. 41 So'u tü piamakat ka'i, wainma na anoujakana nünain Jesús sütüma tü nümakat namüin noulia na anoujakana paala sütüma tü sümakat tü jietkat namüin. 42 Müshii joo na wayuukana sümüin tü jietkat:
—Anoujashii paala waya nünain sütüma tü pümakat ne'e. Alu'ujasa joolu'u, anoujaleeinapa waya nünain süka waapaleeitpa'inya nünüiki. Wayaawatüichipa aa'u nia sünain shiimüin niain chi o'ttaainjachikai atüma wayuu sainküin mmakat süpüshua.
Niiyajüin Jesús nüchon wane sülaülashi mma
43 Süchikijee tü piamakat ka'i, nu'unakalaka Jesús chamüin nuumainpa'amüin Galileamüin eejeewa'ire nia antüin. 44-45 Shiasa nüntapa Galileamüin, kamaneeshii na wayuukana nümüin, süka ne'rüin paala tü kasa anasü naa'inrakat cha'aya Jerusalén su'utpünaa tü mi'iraakat kanüliakat “Pascua”. Otta müshia Jesús, nnojoishi ma'i ataralaain namaa na wayuukana saa'u nikirajüin paala sünain mojutüin wane nünüikimaajachi Maleiwa sulu'u nuumain.
46-47 Nüntakalaka Jesús nüchikua sulu'umüin tü pueulo kanüliakat Caná eejechire paala nii'iratüin tü wüinkat sünain wiinoin. Otta yala, nüntakalaka nünainmüin Jesús wane wayuu sülaüla mma kepiashi sulu'u tü pueulo kanüliakat Capernaum chaa ka'yata sünain Caná. Chi wayuukai, ayuuishi nüchon cha'aya nipialu'u. Mayeinshi ma'i. Naapapa nüchiki Jesús sünain nüntüin chajee Judeajee yaamüin Galileamüin, o'unüshijese'e nia nünainmüin Jesús süpüla nüchuntüinjachin ma'i nümüin süpüla nu'unajachin nümaa Capernaummüin süpüla niiyajüinjachin chi nüchonkai. 48 Nümataalakalaka Jesús nümüin:
—Jiakana wayuukana, müleka nnojorule ji'rüin taa'inrüin ju'upala wane kasa anashaatasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, nnojoleena jia anoujain tanain.
49 —Ekirajüikalee, anashi müleka pu'unamaatüle tamaa. Ouktaawashi taa chi tachonkai —nümakalaka nüshi chi ayuuishikai nümüin Jesús.
50 —Pu'una maala püchikua pipialu'umüin. Anaichipa chi püchonkai, nnojoleechi ouktüin —nümakalaka Jesús nümüin.
Sünain nünoujain chi wayuukai tü nümakat Jesús, o'unüshi nipialu'umüin. 51 Nüpanapajakalaka chi wayuukai wane nüchepchiairua wopulu'u. Naküjakalaka nümüin sünain anaichipain chi nüchonkai.
52 —¿Jalapshijachi aawalaain nia? —nümakalaka namüin.
—Aawalaasü tü tuttaakat nuulia kale'oinka maa aka süpu'uleematüin ka'ikat —namakalaka nümüin.
53 Niyaawanajaakalaka saa'u joolu'u chi nüshikai sünain niiyajünüin chi nüchonkai wanaa ma'i sümaa “Anaichipa chi püchonkai, nnojoleechi ouktüin” nümüin paala Jesús. Ni'itaakalaka naa'in niakai je napüshua na kepiakana nümaa sünain anoujaa nünain Jesús sükajee tia.
54 Piantuairü joo naa'inrüin Jesús cha'aya Galilea tü kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. Naa'inrüin shia süchikijee nüle'ejüin Judeajee süpüla nii'iyatüinjatüin nukuaippa sümüin wayuu sünain nüjünalain nia Maleiwa.