7
O'unüshi Jesús sünainmüin wane mi'iraa cha'aya Jerusalén
Shiasa süchikijee tia, makatüshi Jesús sulu'u tü mmakat Galilea sünain waraittaa sulu'upünaa tü pueulokalüirua. Nnojoishi ale'ejeein chamüin Judeamüin, süka nu'utüneein aa'in natüma na laülaayuu judío chakana cha'aya. Otta sülü'ülapa tü mi'iraa kanüliakat “Tü Lumakalüirua” cha'aya Jerusalén natüma na judíokana, namakalaka na nimüliayuukana Jesús nümüin sünain neme'erainpalain nia:
—Anakaja pu'unüle yaajee yaa chamüin cha'aya Judeamüin sünainmüin tü mi'iraakat süpüla ne'rüinjanain na pikirajüinkana tü kasa paa'inrakat. Müleka shiimüinre sünain paa'inrüin tü kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, pii'iyata shia sümüin wayuu süpüshua. Nnojoleechi e'nnaajünüin pia sütüma wayuu wainma müleka punujulajüi tü paa'inrakat suulia —namakalaka nümüin. Mayaainje nuwalayuuin naya, nnojoishii anoujain nünain.
Nüsouktakalaka Jesús namüin:
—Nnojoyülia antüin tü takaliakat süpüla o'unaa chamüin. Otta jiakana, eeshii süpüla ju'unüin so'u ka'i eekai eein ne'e. Nnojotsü kasain maalinjatüin anainjee jia süpüla tü wayuukolüirua sainküin mma. Otta tayakai, kanainshi naa'in saaliijee taküjüin namüin sünain kaainjalain tü naa'inrakat. Ju'una jumata sünainmüin tü mi'iraakat cha'aya Judeamüin. Nnojoishi taya o'unajachin joolu'u, süka nnojoliyülüin kettaain takalia süpüla o'unaa —nümataalakalaka Jesús namüin.
Makatakalaka joo Jesús kojuya ka'i soo'omüin yaa sulu'u tü mmakat Galilea.
10 Süchikijee no'unüin na nimüliayuukana Jerusalénmüin sünainmüin tü mi'iraakat, o'unüshi Jesúsya. Nüntakalaka chamüin sujuunajee wayuu süpüla nnojolinjachin ni'nnüin sütüma. 11 Je na laülaayuu judíokana cha'aya Judea, nasukajaa achikichi Jesús sünain tü mi'iraakat sünain:
—¿Jalashi cheje eera nia? —sünain namüin.
12 Ejejeraasü nüchiki Jesús wainma tü e'rajüsükalüirua sukua tü mi'iraakat. “Analeeshi chi wayuukai”, müshii waneeirua. Je tü waneeirua, “Nnojoishi nia anamiain. Aküjüshi na'alain sümüin wayuu”, müshii. 13 Nnojoishi naashajaain achiki Jesús no'upala na laülaayuu judíokana süka mmolüin naya neema.
Nikirajüin Jesús na e'rajüshiikana sukua tü mi'iraakat
14 Maa aka shiatapünaa tü mi'iraakat, nikerolokoloko Jesús sulu'umüin süpaatiase tü a'waajüleekat Maleiwa süpüla ekirajaa tü wayuu e'rajüsükalüirua sukua tü mi'iraakat. 15 Otta na laülaayuu judíokana, ponusü ma'i naa'in tü nümakat Jesús namüin na wayuukana.
—¿Jamüshi cheje eera nütüjaaka saa'u kasa wainma sümaa nnojolin ekirajuushin nia maa aka waya? —namakalaka.
16 Nümakalaka Jesús namüin:
—Tü tekirajakat anain, nnojotsü pütchin tale'eru'ujeejatü ne'e, naapajala tamüin chi kajünalakai taya. 17 Chi wayuu eekai naa'inreein tü nüchekakat Maleiwa nüpüleerua, nütüjaweerü aa'u tü tekirajakat anain müleka nüma'anajeejatüle Maleiwa oo'ulaka pütchire ne'e tale'eru'ujeejatü. 18 Chi wayuu eekai nikirajüin shii'iree kojuteein nia sütüma wayuu, ekirajüshi süka pütchi nüle'eru'ujeejatü ne'e. Otta tayakai, ekirajüshi süpüla niainjachin kojutüin chi kajünalakai taya. Je sükajee tia, jütüjaweechi aa'u taya sünain shiimüin tanüiki waneepia. Müichia taya nnojolüin aküjain alawaa. 19 Ju'utee aa'inchi taya süka nnojolin toonooin sümaa nünüiki Moisés saa'in jümüin. Otta jiakana, mayaainje jiain aapünüin amüin tü nuluwataakat anain Moisés, nnojotsü waneesüyaakaije ja'aka eekai soonooin sümaa tü nümakat jümüin —nümakalaka Jesús namüin na laülaayuu judíokana.
20 Nasouktakalaka na wayuukana napüshua sümaa patatüin naya sütüma tü nümakat namüin:
—Mamainnataashi pia sütüma kale'eru'uin yolujaa. ¿Jarai chi o'uteeka paa'in?
21 Nümakalaka Jesús namüin na wayuukana:
—Süka taa'inrüin wane kasa anasü ju'upala, tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa, mojushiisü jümüin süka taa'inrüin shia so'u sükalia eemerawaa süka a'yatawaain shia saa'in jümüin. 22 Otta jiakana, a'yataapü'üshii jia so'u sükalia eemerawaa sünain ji'yotooin nüta chi jüchonkai süpüla joonooin sümaa tü nuluwataakat anain Moisés. (Otta na aluwataakana sünain, naya na jikiishiikana nüpülapünaa Moisés.) 23 Saa'u ji'yotooin nata na jüchooinkana so'u sükalia eemerawaa süpüla keraainjatüin jütüma tü nuluwataakat anain Moisés, ¿jamaka'a jia jashichika'a tamüin saa'u teiyajüin wane ayuuishi so'u sükalia eemerawaa süpüla anainjachin nia? 24 Müleka jülüjüle jaa'in tü taa'inrakat so'u ka'ikat tia, jiyaawateechi aa'u taya sünain lotüin takuaippa je nnojoleena jia ayatüin sünain ayoujoo taya —nümakalaka Jesús namüin.
Aküjüshi Jesús sünain ajütüüshin nia nütüma Maleiwa
25 Naashajaajiraakalaka noo'opünaa Jesús waneeirua wayuu kepiashii Jerusalén sünain namüin mayaa:
—Atak, shiimüin sünain niain chi no'uteekai aa'in na laülaayuukana. 26 ¿Jamüshii ko'utaka'a naya joolu'u wanaa sümaa naashajaain su'upala tü wayuukolüirua? ¿Nayaawatataaichipale aa'u sünain niain chi Cristokai anülia, chi Nüneekajalakai Maleiwa? 27 Otta saa'in wamüin, nüntapa Cristo, nnojoleerü atüjaanüin aa'u sünain jalaje'ewalin nia. Otta chii, watüjaa aa'ut sünain jalaje'ewalin —müsü tü wayuukolüirua.
28 Otta müshia Jesús, wanaa sümaa nikirajüin tü wayuukolüirua yaa sulu'u tü süpaatiasekat tü a'waajüleekat Maleiwa, nuwoottaakalaka sünain maa:
—Ji'raajayaain taya jaa'inru'u, jütüjaayaa aa'uchi taya jaa'inru'u sümaa jalaje'ewalin taya. Otta antüshiwalain taya süka taa'in ne'e tamüiwa. Ajütüüshi taya nütüma Maleiwa chi nnojoikai ji'raajüin. Je pansaasü nünüiki waneepia. 29 Te'raajüin nia süka chajeejachin taya nüma'anajee je süka nuluwanaajalain taya —nümakalaka Jesús sümüin tü wayuukolüirua.
30 Narütkaakalaka joolu'u wane laülaayuu judíokana nünainmüin Jesús süpüla nata'ülüinjachin nia saaliijee tü nümakat sünain chajeejachin nüma'anajee Maleiwa. Mayaashiije nata'üleein nia, nnojoishi nountüin ne'itaain najapü nünain. Süka jamüin, nnojoliyülia kettaain nükalia Jesús süpüla ata'ünnaa. 31 Otta sa'aka tü wayuukolüirua, eesü wayuu wainma eekai sünoujain nünain Jesús sünain niain Cristoin, chi Nüneekajalakai Maleiwa. Aashajaajiraashii naya sünain müin mayaa:
—Je saashin tü ekirajünapü'ükat anain waya nüchiki chi Nüneekajalakai Maleiwa, naa'inreerü wainma kasa anasü nüntapa, tü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa. Je joolu'u, süka we'rüin Jesús sünain naa'inrüin tia, wanoujaitpa sünain niain Cristoin —namakalaka.
32 Naapakalaka na fariseokana sünüiki tü wayuukolüirua sünain nejejeraain nüchiki Jesús. Na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na fariseokana, najütakalaka nünainmüin Jesús waneeirua susurulaatseirua tü a'waajüleekat Maleiwa süpüla nata'ülüinjachin nia. 33 Je nantapa nünainmüin Jesús, naapüin nünüiki sünain nikirajüin tü wayuukolüirua sünain maa sümüin:
—Yaajeechi taya jümaa so'u palit ka'i ne'e. Je süchikijee, o'uneechi taya eemüin chi kajünalakai taya. 34 Jüchajaweechi achiki taya, otta nnojoleechi jüntüin anain taya. Nnojoleerü juuntüin o'unaa chamüin eemüinjachire taya.
35 Aashajaajiraashii joolu'u na laülaayuu judíokana sünain maa:
—¿Jalawai cheje o'unüin joolu'u chii, nnojolinjachika'a wantüin nünain naashin? ¿Chainjaittaale eera na'akamüin na wapüshi kepiakana sa'aka tü wayuukolüirua griegokat anülia, süpüla nikirajüinjanain na griegokana? 36 ¿Jamalu'ut cheje eera nünüiki nümakalaka wamüin: “Jüchajaweechi achiki taya, otta nnojoleechi jüntüin anain taya”? ¿Je jamalu'ut nütüma tü “Nnojoliiyülia juuntüin o'unaa chamüin eejeechire taya” nümakat?
Aashajaashi Jesús süchiki wane wüin kata atümat so'u wayuu
37 Je so'u tü ka'i saja'lajaakat o'u tü mi'iraakat, tü ka'i alana'aleekat sünain anain, nüsha'walaakalaka Jesús sünain maa sümüin tü wayuukolüirua emetut:
—Chi eekai münyaasüin, anashi nüntüle tanainmüin nüsaiwa, 38 maa aka tü ashajünakat sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa makat: “Chi eekai nünoujain tanain, meerü aka süparalakai wüin sulu'u naa'in, tü katakat atüma so'u wayuu” —nümakalaka Jesús.
39 Tü wüin nümakat Jesús, nia chi Naa'inkai Maleiwa aapüneechikai namüin na eekai nanoujain nünain. Maapujuyülia nia süka nnojoliyülin ayalennüin Jesús iipünaamüin nünainmüin chi Maleiwakai.
40 Shiasa su'uluku tü e'rajüsükat sükua tü mi'iraakat saapapa nünüiki Jesús, müshii yaa: “Shiimain sümaa niain chi Nünüikimaajachikai Maleiwa ajütünajachikai so'uweena wane ka'i sa'akamüin wayuu”.
41 Otta sünüiki waneeirua:
—Nia chi Cristokai anülia, chi Nüneekajalakai Maleiwa —müshii.
Otta waneeirua:
—¿Chaje'ewalinjachika joo chi Cristokai Galileajee? Nnojottaa. 42 Saashin tü nüchikimaajatkat Maleiwa, niainjachi wane nuu'uliwo'u David, je chaje'ewalinjachi Belénjee eejechinkale kepiain David —sümakalaka.
43 Nnojotkalaka wanaawain saa'in tü wayuukolüirua noo'opünaa Jesús. 44 Mayaainje nata'üleein nia waneeirua, nnojotsü nountüin ne'itaain najapü nünain.
Mee'erapalashii na eekai kapülain naa'in tü nümakat Jesús
45 Nale'ejakalaka joo na susurulaatsekana tü a'waajüleekat Maleiwa eemüin na laülaayuushiikana na'akajee na sacerdote judíokana oo'ulaka na fariseokana. Nasakinnakalaka natüma:
—¿Jamüshi nnojoika'a jüntirüin nia yaamüin?
46 Nasouktakalaka na surulaatkana namüin:
—Saa'in wamüin, nnojotsü wayuu eekai keme'eriain ma'i sünüiki maa aka niakai.
47 Namakalaka joo na laülaashii judíokana namüin sünain neme'erainpalain naya:
—¿Kapülaitpa jaa'in jiakanaya joo tü alawaa aküjünakat nütüma? 48-49 Otta wa'aka wayakana na laülaayuushii judíokana oo'ulaka na fariseokana, nnojotsü eein eekai sünoujain nünain. Je müleka sünoujüle nünain tü wattakat saalii wayuu, nnojotsü jamajatüin wamüin. Matüjaainsalii naya saa'u tü nuluwataakat anain Moisés —namakalaka.
50 Wanaa sümaa naashajaajiraain na laülaashiikana, nüsouktakalaka joo waneeshia fariseo chi kanüliakai Nicodemo, chi antakai paala nünainmüin Jesús:
51 —Saashin tü nuluwataakat anain waya Moisés, nnojotsü anain müleka we'itaale wane wayuu süpüla süsalainjachin naainjala süpülapünaa saapünüin nünüiki naa'ujiraa —nümakalaka Nicodemo namüin na nüpüshikana.
52 Nasouktakalaka nümüin:
—¿Galileaje'ewaija'a joolu'u pia? Müleka paashaje'erüle tü nüchikimaajatkat Maleiwa, piyaawateerü aa'u sünain nnojolin Galileaje'ewalinjachin wane nünüikimaajachi Maleiwa —namakalaka nümüin.
53 Süchikijee tia, no'unakalaka napüshua nepialu'umüin.