9
Anashi wane wayuu mo'usai nütüma Jesús
Süchikijee nujuittüin Jesús sulu'ujee tü a'waajüleekat Maleiwa, awaralijaashi nia namaa na nikirajüinkana. Ni'rakalaka wane wayuu mo'usai, jemeishitüjü'iya sümaa mo'uin. Nasakirakalaka na nikirajüinkana:
—Ekirajüikalee, ¿jamüshi jemeika'a nia sümaa mo'uin? ¿Saaliijeejachi naainjala, nayataapa kaainjalo'uin na kachoinkana? —namakalaka.
Nüsouktakalaka Jesús namüin:
—Nnojoishi saaliijeejachin naainjala je saaliijeejachin naainjala na kachoinkana. Shia ne'e süpüla shi'rüinjatüin wayuu wainma tü kasa anasü naa'inreekat Maleiwa nüka. Je süma'inru'u katüin wo'u, anakaja müleka wa'yataale nümüin chi Maleiwakai kajünalakai taya. Ouktapa waya, ¿jamataaleena süpüla wa'yataainjanain nümüin? Sükajee tüü, süma'inru'u yaain taya sa'aka wayuu, müshi aka taya saa'in wane anakia, süka shiyaawatüinjatüin tatüma wayuu saa'u tü shiimüinkat —nümakalaka namüin.
Kettaapa nünüiki Jesús namüin na nikirajüinkana, nejetakalaka mmolu'u süpüla naainjain wane pootshi. Nushulerakalaka shia saa'u no'u chi mo'usaikai sümaa nümüin nümüin:
—Pu'una eemüin tü anua o'oojüleekat Siloékat sünülia pu'lojooiwa tü po'ukot chamüin —müshi nümüin.
Je chi mo'usaikai, nu'unakalaka chamüin cha'aya süpüla nu'lojooinjatüin tü no'ukot. Nüle'ejakalaka nipialu'umüin sümaa ko'uin nia. (Otta tü pütchi “Siloé” makat, “Ajütüüshi” malu'ut.)
Je shiasa sümakalaka tü wayuukolüirua eekai kepiain nü'ütpünaa je eekai shi'rapü'üin nia sünain ajulijaa:
—Atak, ¿nnojoishi niain chi mo'usai joyotopü'ükai sünain ajulijaa sulu'u wopu chira?
—Aanee, nia'aya chira —mataalasü waneeirua.
Otta waneeirua:
—Nnojoittaashi niain, mataashi aka naa'in ne'e —müshii.
Otta chi mo'upü'ükai:
—Tayaichija'aya chi ajulijapü'ükai, chi ji'rapü'ükai paalainka —müshi nia namüin.
10 Nasakirakalaka nia na wayuukana:
—¿Jamüsü pukuaippa süpüla ko'uinjachin pia?
11 Nüsouktakalaka namüin:
—Chi wayuu Jesúskai anülia, naainjüin wane pootshi je nushuletkalaka shia saa'u tü to'ukot. Nüjütakalaka taya eemüin tü anua kanüliakat Siloé süpüla to'lojüinjatüin tü to'ukot cha'aya. O'una müshia taya sütüma nünüiki. Je süchikijee to'lojüin to'u, e'ralaa müshi taya —nümakalaka namüin na wayuukana.
12 Nasakirakalaka nia:
—¿Jalaka'a joo chi wayuukai?
—¿Müinja? Nnojoishi tatüjaain aa'u —nümakalaka namüin.
Asakiijünüshi chi mo'upü'ükai natüma na laülaayuu judíokana
13 Nümaanakalaka chi mo'upü'ükai natüma na wayuukana nanainmüin na fariseokana eejanale naya jutkatüin sulu'u tü ekirajüleekat na judíokana. 14 Süka sükalio'ujatüin eemerawaa naainjüin Jesús tü pootshi anainjachikat atüma chi mo'usaikai, 15 nüsakiijünakalaka chi wayuukai natüma na fariseokana sünain jamakuaippalin nia ko'uka'a. Nüsouktakalaka chi wayuukai namüin:
—Nushulejaain wane pootshi saa'u tü to'ukot je nüjütüin taya süpüla to'lojooinjachin tü to'ukot. Ko'u müshia taya süchikijee tia —nümataalakalaka namüin na fariseokana.
16 Namakalaka joo waneeirua fariseo:
—Watüjaaichipa aa'u chia wayuukai sünain nnojolin nüma'anajeejachin Maleiwa, süka nnojolüin noonooin sümaa tü nuluwataakat anain Moisés süpüla nnojoliin wa'yataain sükalio'u eemerawaa. A'yataashi nia su'unnaa tia sünain niiyajüin chi wayuukai —müshii naya.
Je nanüiki waneeirua na fariseokana:
—Nnojotsü nuuntüin naa'inrüin wane kaainjarai tü kasa anasü nütüjakat apüleerua Maleiwa nümüiwa —müshii naya.
Süka nnojolüin paa'inwajiraain naya, 17 nasakirakalaka chi mo'upü'ükai nüchikua'aya:
—Piakai ko'ushikai nütüma, ¿jarai naa'in pümüin? —namakalaka nümüin.
Nüsouktakalaka chi wayuukai namüin:
—Wane nünüikimaajachi Maleiwa naa'in tamüin —nümakalaka namüin.
18 Nnojotkalaka nanoujain na laülaayuu judíokana sünain mo'upü'üin chi wayuukai. Neenajitkalaka na kachoinshiikana nia süpüla nasakinnüinjanain nünain.
19 —¿Jüchon chii? ¿Jemeishijasa'aya sümaa mo'uin? ¿Jamataalaka'a joo nia ko'uka'a joolu'u? —müshii namüin.
20 —Aa, wacho'onya, shiimüin sünain jemeishin nia sümaa mo'uin. 21 Shia nnojotka watüjaain aa'u jamakuaippalin ko'uka'a nia joolu'u otta jaralin anain atüma. Naaja nünüiki, niale jüsakirüin. Nüküjeerü süchiki jümüin, jo'uule joo nia —namakalaka namüin na fariseokana.
22 Müsü nanüiki sütüma mmolüin naya seema tü namakat paala na laülaayuu judíokana, tü makat: “Chi eekai kapülain naa'in nünüiki Jesús sünain niain Cristoin chi Nüneekajalakai Maleiwa, müichia mekerolüin nüchikua sulu'umüin tü ekirajüleekat”. 23 Je “nüküjeerü süchiki jümüin, jo'uule joo nia”, namaka'a na kachoinshiikana chi mo'upü'ükai, sükajana mmolüin neema na laülaayuukana.
24 Je na fariseokana, neenajakalaka nüchikua chi mo'upü'ükai sünain namüin nümüin:
—Watüjaa aa'uchi chi eiyajakai pia sünain wayuuin kaainjarai nia. Anakaja püküjüle wamüin joolu'u tü shiimüinkat noo'opünaa nu'upala Maleiwa —namakalaka nümüin.
25 Nümakalaka namüin:
—Nnojoishi tatüjaain aa'u müleka kaainjaraire nia. Shia'ala ne'e tatüjaaka aa'u, mo'upü'üin taya tamaiwa, otta müsia joolu'u, ko'uichipa taya —nümataalakalaka.
26 Nasakirakalaka nia nüchikua:
—¿Jamüsü pukuaippa nütüma? ¿Kasa niiyajaka aka tü po'ukot? —namakalaka nümüin.
27 —Taküjüitpa'asa jümüin, otta nnojotsü kachipünaain jaa'in tanüiki. ¿Jamataalaka'a joo jaapajeeka'a shia süchikua? ¿Ekirajüneeshii jia nütüma? —nümakalaka namüin.
28 Na'ülüjakalaka na fariseokana nümüin chi wayuukai sünain mojulu'ulüin nanüiki nümüin:
—Piayaainje ne'e shikirajüin wayuwa'atakat tia. Eitüshi'ireein joo waya nikirajanain Moisés. 29 Watüjaa aa'ut sünain niain Moisés naashajaapü'üin amaa Maleiwa. Akaajasa chia, ¿jara atüjaaka saa'u jalaje'ewalin? —namakalaka nümüin.
30 Nümakalaka chi mo'upü'ükai namüin na laülaayuu judíokana:
—Atak, nia anaka atüma taya su'upala wayuu süpüshua. ¿Jamüsü nnojotka'a jütüjaain aa'u jalaje'ewalin wayuu eekai müin aka chia? 31 Jütüjaa aa'uchi chi Maleiwakai sünain nnojolüin kapülain naa'in sünüiki wayuu eekai kaainjaralüin, alu'ujasa chi eekai keisalain sümüin nukuaippa nu'upala sünain noonooin sümaa nünüiki. 32 Nnojotsü waapüirüin achiki wane wayuu eekai sütüjüin süpüleerua ko'uin wayuu sütüma, eekai jemein sümaa mo'uin maa aka takuaippa. 33 Müleka nnojoireje aluwataaushin nütüma Maleiwa, nnojotsüje nuuntüin naa'inrüin kasa eekai müin aka tüü —nümakalaka namüin.
34 Namakalaka nayakana nümüin:
—Pia jemeikai sümaa kaainjalain, e'rüiyaakai aa'in wayumüin, ekirajeekai waya, pu'una yaajee —namakalaka nümüin sünain najünajaain sulu'ujee tü ekirajüleekat.
Achiajaanüshii na laülaayuu judíokana nütüma Jesús saaliijee nayouktüin nünüiki
35 Otta müshia Jesús naapapa nüchiki chi mo'upü'ükai sümaa nüjünajaanüin sulu'ujee tü ekirajüleekat na judíokana, nüchajaakalaka nüchiki. Shiasa nüntapa nünain, nüsakirakalaka nia:
—¿Anoujashi pia nünain chi Shipayakai Wayuu? —müshi nümüin.
36 —Ekirajüikalee, ¿jarai nian? Püküja tamüin nüchiki tanoujaiwa nünain —nümakalaka chi mo'upü'ükai nümüin Jesús.
37 —Nia chi pi'rakai joolu'u, chi yootokai pümaa —nümakalaka Jesús nümüin.
38 —Senyotkalee, anoujashi taya pünain joolu'u —nümakalaka sünain nu'waajüin Jesús.
39 Nümakalaka Jesús nümüin:
—Antüshi taya yaa mmolu'umüin sa'akamüin wayuu süpüla tee'iyatüinjatüin sümüin sünain kaainjaralüin süpüshua. Chi eekai kapülain naa'in tanüiki, niyaawateerü aa'u tü shiimüinkat, maa aka joo piakai ko'uichipain. Otta chi eekai niyouktüin tanüiki, maa aka naa'in nala fariseokana, müichia mayaawatüin saa'u tü shiimüinkat. Meena aka mo'ukai —nümakalaka Jesús.
40 Eejanakalaka waneeirua fariseo yaa peje sünain eejachire yootüin. Naapajakalaka tü nümakat. Namataalakalaka nümüin Jesús:
—¿Mo'usaliijasa'a joo waya paa'inru'u?
41 Nüsouktakalaka Jesús namüin:
—Sükajee jiyouktüin tanüiki sünain ju'waataain sulu'u jütüjaain saa'u jaashin tü shiimüinkat, kasalajaneerü jümüin jaainjala. Otta chi wayuu eekai kapülain naa'in tü tekirajakat anain, maa aka chi mo'upü'ükai, nnojoleerü kasalajanain nümüin naainjala —nümakalaka namüin.