19
O'uninnüshi Jesús nütüma Pilato süpüla o'utinnaa aa'in
Nüjütünakalaka Jesús nütüma Pilato süpüla ni'yaajünüin sütüma tü surulaatkalüirua nünainru'upünaa wainmatua süka wane jiiku maniirase. Shi'itaakalaka tü surulaatkalüirua wane kotse keimsesü saa'u nikii Jesús. Na'atakalaka wane ashe'inyüü anasü nünain, jepisiiyaa, maa aka saa'in nüshe'in wane aluwataai saa'u mma. Narütkajaakalaka naya sümaa neme'erainpalain nia wainmatua sünain maa nümüin:
—Pia Aluwataashikai saa'u tü wayuu judíokolüirua —müshii naya nümüin.
Je nashe'ejakalaka nia sünain nu'upünaa.
Nujuittaakalaka Pilato anooipa'amüin nüchikua sünain nümüin namüin na judíokana:
—Anii tojuittirüin joo nia jünainmüin süpüla taapirüin jia sünain nnojolüin tantüin anain wane aainjalaa nünain süpüla süsalainjachin nia tatüma —nümakalaka Pilato namüin.
Je nujuittapa Jesús anooipa'amüin sünain eein tü kotse keimsesükat sünain nikii oo'ulaka tü ashe'inyüü jepisiiyaa nünainjatkat, nümakalaka Pilato namüin na judíokana:
—Anii chi wayuukai.
Otta na laülaashiikana na'akajee na sacerdotekana je na nawaariasekana, na'waatakalaka ne'rapa Jesús:
—Anashi nüchitinnüle sünain kuruusa süpüla ouktaa. Püchitira pümaala nia —namakalaka.
Niasa Pilato, nüsouktakalaka namüin:
—Anakaja jiale jiakana achitüin nia. Alu'ujasa tayakai, nnojotsü tantüin anain wane aainjalaa nünain süpüla süsalainjachin nia tatüma —nümakalaka namüin.
Masütaajusalii na laülaashii judíokana sünain na'waatüin sünain maa:
—Saashin tü pütchi e'itaaushikat namüin na watuushiyuukana, acheküshi o'utinnaa aa'in nia saaliijee “Nüchon Maleiwa taya” nümüin —namakalaka.
Naapapa Pilato tüü, eimolojooleesia ma'i naa'in. Nikerotkoloko joo sulu'umüin tü laülaapiakat süpüla naashajaain nüchikua nümaa Jesús:
—¿Jaleje'ewai ma'i pia? —nümakalaka nümüin.
Niasa Jesús, ko'uu müshi nuulia.
10 —¿Jamüshi ko'utaka'a pia toulia? ¿Nnojotsü pütüjaain aa'u sünain laülaain taya süpüla tajütüinjachin pia je süpüla tachitirüinjachin pia sünain kuruusa süpüla ouktaa? —nümakalaka Pilato nümüin.
11 Nüsouktakalaka Jesús ni'ipajee:
—Müleka nnojorule kaawain pünüiki nütüma Maleiwa, nnojoishije pia laülaain toulia. Je sükajee tia, chi alana'aleekai sünain kaainjalain, nia chi aapakai tekii pümüin —nümakalaka Jesús.
12 Je süchikijee tia, o'unüshi Pilato anooipa'amüin nüchikua süpüla naashajaain namaa na judíokana shii'iree nüjütüin Jesús. Otta nayakana, masütaajusalii sünain na'waatüin sünain namüin nümüin:
—Müleka püjütüle chi wayuukai, nnojoishija na'aleewain pia César. Süka jamüin, chi wayuu “Aluwataashi taya saa'u wayuu” makai, nia nü'ünüüka César —namakalaka nümüin Pilato.
13 Shiasa naapapa Pilato tü namakat nümüin, nojoyolookoloko eere naikkalaapü'üin na sülaülashiikana mma süpüla kasalajanainjatüin sümüin wayuu saainjala natüma. Je sünülia tü aikkajüleekat, “Ipakat” münüsü. (Je sünülia süka pütchi hebreo, “Gabata”.) Nüntirakalaka joo Jesús anooipa'amüin. 14 Je wanaa sümaa tia, kale'ojatü. Che'ojaasü wane ka'i süpülapünaa süka'iya tü eemerawaakat sünain tü mi'iraa Pascua münakat. Nümakalaka joo Pilato namüin na judíokana:
—Anii chi Aluwataashikai jaa'u.
15 Otta müshi'iya na wayuukana, masütaajusalii sümaa nekiisa sünain maa nümüin:
—Pi'ikaje'era maala nia yaajee pükacheriraiwan nia sünain kuruusa süpüla ouktaa —namakalaka.
—¿Shiimüin sünain jücheküin sünain takacherirüin jümüin chi Aluwataashikai jaa'u? —nümakalaka Pilato namüin.
Otta na laülaashiikana na'akajee na sacerdotekana, nasouktakalaka nümüin:
—Nnojoishi niain aluwataain waa'u. Nia nümüiwa aluwataaka waa'u César.
16 Naapünakalaka joo Jesús nütüma Pilato sümüin tü surulaatkalüirua süpüla nükachennüinjachin natüma sünain kuruusa süpüla ouktaa.
Akachennüshi Jesús sünain kuruusa süpüla ouktaa
Süchikijee naapünüin Jesús namüin na surulaatkana, 17 o'uninnüshi nia natüma sünain nülü'üjüin tü wunu'u akachennüinjachikat anain nia eemüin wane wutai kanüliasü “Ekiyüükat”. (Je sünülia tü wutaikat süka pütchi hebreo, “Gólgota”.) 18 Je yala, nükachennakalaka Jesús. Eeshii piamashii wayuu akachennüin wanaa nümaa. Naatawaishii naya sünain wane wunu'u. Je Jesús, akachennüshi pasanain nanain.
19 Eesü wane pütchi ashajinnüsü nütüma Pilato e'itaanakat shi'ichiru'u tü kuruusa kanainkat Jesús. Müsü mayaa: ANII JESÚS CHI NAZARETJE'EWAIKAI, CHI ALUWATAASHIKAI SAA'U TÜ WAYUU JUDÍOKOLÜIRUA.
20 Aashaje'ennüsü tia sütüma wainma wayuu judío süka pejein sünain Jerusalén tü wutai akachennakat aa'u Jesús, je süka süshajuushin süka apünüinsü anüikii: hebreo, griego, je latín. 21 Otta na laülaashiikana na'akajee na sacerdotekana, nayoukta amaalü tü nüshajirakat Pilato. Namakalaka nümüin:
—Nnojotsü anain tü püshajirakat: “Chi Aluwataashikai saa'u wayuu judío”, pümüin. Anasüje müleka pii'iratüle tü pütchikat: “Chi Aluwataashikai saa'u wayuu judío naashin”, müsüje.
22 —Tü tashajirüitpakat, tashajirüitpa. Nnojoleerü tee'iratüin —nümakalaka Pilato namüin.
23 Je na surulaatkana süchikijee nakacherüin Jesús sünain tü kuruusakat, naapaain tü nüshe'inkat sümaa nakatajiraain naka na pienchishiikana. Shiaka apütaain tü nüshe'inpalajanakat süka me'itiain shia, akumajuushi süka wane kuluulu waneesia. 24 Aashajiraashii na surulaatkana:
—Nnojo wasüküijiraain tü nüshe'inpalajanakat. Shia anaka alu'u müleka washantanajiraale saa'u süpüla watüjaain naa'u jaralin chi makatüinjachin apüla shia —namakalaka.
Noo'ulakakalaka shia. Naa'inrüin tüü süpüla shikeraajüinjatüin tü ashajuushikat paala sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa sünain maa:
“Nakatajiraain tashe'in
je nashantanajiraa aa'ulu”.
25 Je peje sünain tü kuruusakat kachetakat anain Jesús, eejatü tü niikat sha'watüin, oo'ulaka wane nüü'irü, oo'ulaka María nu'wayuuse Cleofas, oo'ulaka María Magdalena. 26 Niasa Jesús wanaa sümaa ni'rüin tü niikat nümaa chi nikirajüin aishikai ma'i nüpüla sünain sha'watüin nia sü'ütpa'a, nümakalaka sümüin:
—Maachee, iraa chi püchonkai.
27 Otta nümüin chi nikirajüinkai:
—Naa tü püikat —nümakalaka.
Je süchikijee ka'ikat tia, o'ttüshi sünain jülüjain waneepia naa'in tü niikat Jesús chi nikirajüinkai.
Ouktüshi Jesús
28 Je Jesús süchikijee tia, sünain nütüjaain aa'u sümaa kettaain süpüshua nütüma tü nuluwataakat anain nia Maleiwa,
—Münyaasüshi taya —nümakalaka.
Müsü nünüiki süpüla keraainjatüin tü ashajünakat paala sulu'u tü nüchikimaajatkat Maleiwa. 29 Eesü wane iita yaa mmolu'u kalu'ukot wane asüüshi jashü'üsü. Sücholetinnakalaka wane maawüi shi'ichiru'u wane lumia süpüla shi'itaanüinjatüin sünain niimata Jesús. 30 Shiasa süchikijee nuu'ulaküin shia,
—Kettaaitpa tatüma —müshi Jesús sünain nejepülüin nikii je aja'ttüsü naa'in yala'aya.
31 Je tü ka'i ouktakat o'u Jesús, shia süpülapünaa süka'iya tü eemerawaakat sünain tü Pascuakat. Je na laülaayuu judíokana, süka nnojolüin nacheküin sünain makatajanain na kachetüshiikana saa'u tü kuruusakalüirua so'u sükaliain eemerawaa, nachuntakalaka nümüin Pilato süpüla süshate'ennüinjatüin nasa'a süpüla ouktamaatüinjanain süpüla nashakatinnüin. 32 Nashate'erakalaka na surulaatkana nasa'a na wayuukana piamashii kachetüshiikana na'atalu'u Jesús. 33 Otta nantapa nünainmüin Jesús, süka ouktatüjülinya nia napüla, nnojotsü nashate'erüin nüsa'a. 34 Otta müshia wane surulaat, nüsotüin naa'inpünaa Jesús süka wane kachueera kasa e'ichirü. Süparalakalaka yaawala nüsha sümaa sujuittüin wüin sümaa tü nüshakat. 35 (Tatüjaa aa'ulu sünain shiimüin tü alatakat nüka Jesús, süka te'rüin nia sünain ouktaa. Je tashajüin joolu'u tü nüchikikat jümüin süpüla jünoujainjatüin jiakanaya. 36 Tü naa'inrakat na surulaatkana nüka Jesús, alatüsü süpüla keraainjatüin tü ashajuushikat sünain maa: “Nnojoleerü ashate'ennüin niipüse” 37 oo'ulaka wane müsü'üya: “Neirakaajeechi amüin chi nasotüinkai”.)
E'itaanüshi Jesús
38 Eeshi wane laülaashi judío kanüliashi José cheje'ewaikai Arimatea yaa sulu'u tü mmakat Judea. Nuunjulajapü'üin sünain niain wane nikirajüin Jesús süka mmolüin nia neema na nuwala'atakana. Nüchuntakalaka joolu'u José nümüin Pilato ni'itaainjachin müliashii sulu'u woowira. Saa'u anain nümüin Pilato tü nüchuntakat apüla, nüntakalaka José sünain alü'üjaa müliashii. 39 Je nümaa, eejachi Nicodemo chi antakainka paala so'u wane ai nünainmüin Jesús. Nülü'üjain wane wunu'u jemeta eejuulu, wane “mirra” sümaa “áloes”, maa aka pienchi shikii “kilo”, süpüla shi'itaanüin na'aka müliashii. 40 Nashakatirakalaka joo müliashii sünainjee tü kuruusakat. Noko'olokoloko nia süka wane kuluulu kojutsü kanüliasü “lino”. Je tü wunu'ukot jemetakat eejuut, e'itaanüsü sümaa tü kuluutkot. Shia sukuaippaka'aya wayuu judío tia süpüla e'itawaa saamaka.
41 Je sü'ütpa'a tü wutaikat eejachire nu'utünüin aa'in Jesús, eesü wane apain. Je sulu'u tü apainkat, eesü wane woowira akumajuushi sulu'u wane ipa miyo'u. Jeket akumajuushin. Me'itaajuyülia aamakaa sulu'u. 42 Saa'u pejein tü woowirakat sünain tü wutaikat, ne'itaamaatakalaka müliashii yaa sulu'u, süka sülü'ülüin ma'i su'ttüin süka'iya tü eemerawaakat natüma na judíokana.