Tü Nüchikikat Jesucristo chi O'tte'erüikai nütüma
MARCOS
1
Yapasü nütüma Juan nüpüna chi Senyotkai
Anuu su'ttia tü anasükat pütchi, tü nüchikikat Jesucristo chi Nüchonkai Maleiwa:
Tü sulu'ukot tü karaloukta nüshajalakat Isaías chi nünüikimaajachikai Maleiwa, müsü yaa:
“Taluwataajeechi chi pünüliamaajachikai püpüleerua
süpüla naapirüinjatüin tü wayuukolüirua sünain püntajachin sa'akamüin.
Yapainjatü nütüma tü wayuukolüirua süpüla saapajüin pünüiki.
Owoottaweechi wane wayuu cha'aya isashiipa'a sünain maa:
‘Yapa jütüma nüpüna chi Senyotkai.
Juu'ulaa suulia jaainjala süpülapünaa nüntajachin ja'akamüin’ ”.
Süpüla shikeraajüinjatüin tü nüshajakat achiki paala Isaías, niweetakalaka Juan chi owoutisaajüikai sünain aküjaa nüchiki Maleiwa sümüin wayuu cha'aya isashiipa'a. Nu'ttakalaka sünain nime'ejüin naa'in na wayuukana shii'iree nayaawajaain suulia naainjala sümaa nakatalaain suulia süpüla sülatinnüinjatüin noulia. Je nuluwataain na oonookana sümaa nünüiki sünain nawoutisaajünüin. O'unüsü wayuu watta saalin nünainmüin sulu'ujee süpüshua tü mmakat Judea je sulu'ujee tü pueulokat Jerusalén. Naküjüin tü naainjalakat nümüin Maleiwa, je owoutisaajünüshii nütüma Juan cha'aya shiroku tü süchikat Jordán. Otta Juan, kashe'inshi nia wane süta tü mürüt kanüliakat “camello”, otta kasi'irainshi paa'ata. Ekapü'üshi nia kaashapü oo'ulaka mapa. Anuu tü nümapü'ükat Juan sümüin wayuu: “Anteechi tachiirua wane wayuu alana'aleeshia toulia. Tayakai, wayuu ne'e. Nnojoishi wanaapünaain taya nümaa, süka pülashin ma'i nia toulia. Tawoutisaajüin ne'e jia süka wüin. Otta müshia niakai, anteechi jünainmüin süpüla naapüinjachin jümüin chi Naa'inkai Maleiwa süpüla eeinjachin nia waneepia jümaa”, mapü'üshi Juan.
Owoutisaajünüshi Jesús
Je wanaa sümaa tia, nüntakalaka Jesús chajee Galileajee sulu'ujee tü pueulokat Nazaret eemüin tü süchikat Jordán süpüla nuwoutisaajünüinjachin nütüma Juan shiroku tü süchikat. 10 Je wanaa sümaa nüsha'walaain Jesús süchikijee emetaa shirokujee tü wüinkat, eirakaashi nia iipünaamüin. Je wanaa ma'i sümaa tia, eerulaasü tü sirumakat chaa iipünaa. Ni'rakalaka chi Naa'inkai Maleiwa maa aka saa'in wane mo'uwa sünain ashakataa nünainmüin. 11 Saapünakalaka joo wane pütchi chaa iipünaajee sünain maa: “Pia chi Tachonkai aishikai tapüla. Talatüshi ma'i taya pümaa”.
Wanaa sümaa nuu'ulakünüin aa'in Jesús
12 O'uninna müshia Jesús nütüma chi Naa'inkai Maleiwa isashiipa'amüin. 13 Chajachi nia maa aka pienchi shikii ka'i sünain nuu'ulakünüin aa'in nütüma Satanás chi sülaülakai yolujaa. Je chaa eejachire Jesús, eesü tü kasa jashichi kepiakat wuna'ainküin. Oo'ulaka aa'inmajünüshi nia natüma wane aapieeirua nüma'anajeejana Maleiwa.
O'ttüshi Jesús sünain aküjaa nüchiki Maleiwa
14 Shiasa wanaa sümaa nüpüreesajünüin Juan nütüma Herodes, ale'ejüshi Jesús Galileamüin süpüla aküjaa tü anasükat pütchi, tü nünüikikat chi Maleiwakai, sünain maa: 15 “Antüitpa nükalia chi Maleiwakai süpüla nikeraajüin tü namapü'ükat na nünüikimaajanakana. Jiyaawajaa jumaala suulia jaainjala sümaa jünoujain tü anasükat pütchi, süka sülü'ülüin nükalia chi Maleiwakai süpüla aluwatawaa jaa'u”, mapü'üshi nia.
Nüneeküin Jesús na wayuu nümaainjanakana
16 Je wanaa sümaa waraittüin Jesús sotpa'apünaa tü palaa kanüliakat Galilea, ni'rakalaka Simón oo'ulaka Andrés chi nuwalakai. Ajuna'atshii tü nakusüinkat shiroku tü palaakat süka olojüliin naya jime.
17 —Anashii tamaatalai jia. Maa aka olojüliin jia jime, okotchajüinjana jia wayuu tamüin süpüla saapüinjatüin tanüiki —nümakalaka Jesús namüin.
18 Napüta namüsüja'a tü nakusüinkat süpüla o'unaa nümaa.
19 Nu'unaiwa'aya Jesús mamüin aka türa, ni'rüin joo Jacobo, chi nüchonkai Zebedeo, oo'ulaka Juan chi nuwalakai. Areweentaja'atshii tü nakusüinkat yaa sulu'u tü anuakat nümaa chi nashikai. 20 Eenaküna müshi'iya naya nütüma Jesús. Napütakalaka chi nashikai namaa na nüchepchiakana sulu'u tü anuakat süpüla o'unaa nümaa.
Ayu'nnüsü wane yolujaa nütüma Jesús
21 Nüntakalaka Jesús namaa na nüneekajalakana sulu'umüin tü pueulo kanüliakat Capernaum. Je so'u tü ka'i neemeraakat o'u na judíokana, ekerotshi nia sulu'umüin tü ekirajüleekat sünain nu'ttüin sünain ekirajaa tü wayuukolüirua cha'aya. 22 Je ponusü ma'i naa'in na wayuukana tü nünüikikat, süka shiyaawatüin saa'inyaka naa'u sünain ni'itaaushin nütüma Maleiwa süpüla ekirajaa nünüiki, nnojoishi müin aka naa'in na karalouktamaajanakana. 23 Asha'walaa müshia wane wayuu sulu'u tü ekirajüleekat, kale'eru'ushi yolujaa. Su'waatakalaka joo tü yolujaakalüirua nüle'eru'ukat chi wayuukai nümüin Jesús:
24 —Alu'uleekaija'a waya pütüma Jesús, piakai chi Nazaretje'ewaikai. Aashin we'raajüin pia. Je watüjaa aa'uchi pia sünain piain aneekuushin nütüma Maleiwa. ¿Jamüinjatü wakuaippa pütüma? ¿Püjütajanataaka waya yaajee? —sümakalaka.
25 Nüchiajaakalaka joolu'u Jesús tü yolujaakat:
—Ko'uta pia. Pujuitta yalajee nuulia chi wayuukai —nümakalaka sümüin.
26 Sujuittakalaka joo tü yolujaakat nuulia chi wayuukai sünain nu'kchichijaain sütüma sümaa nu'waatüin.
27 Otta na wayuukana napüshua, ponusü ma'i naa'in tü ne'rakat sünain naashajaajiraain:
—¿Kasashikai wayuu chi Jesúskai? Jeket sukuaippa tü nikirakat anain, je laülaain nia suulia tü yolujaakalüirua. Kojutkalaka nünüiki sütüma wanaa sümaa nüjütüin shia süle'eru'ujee wayuu —namakalaka.
28 Yootoo müsüja'a nüchiki Jesús sainküin tü mmakat Galilea.
Wainma wayuu niiyajüin Jesús
29 Nujuittaakalaka Jesús sulu'ujee tü ekirajüleekat namaa Jacobo oo'ulaka Juan sünain no'unüin nipialu'umüin Simón oo'ulaka Andrés. 30 Eejatkalaka nüpüla tü nimeshikat Simón sünain ayuulin sütüma oushuwaa. Je achuntünüsü nümüin Jesús natüma na wayuukana niiyajüinjatüin shia namüin. 31 Nürütkaakalaka joo sünainmüin sünain naapaain sajapü süpüla nüikkale'erüin. Naawale'erakalaka tü ayuuliikat suulia. Je süka anaitpain shia, o'ttüsü shia sünain shikirüin na shi'iyoukana.
32 Je motsopa ka'i, antinnüsü wainma wayuu eekai ayuulin je eekai kale'eru'uin yolujaa nünainmüin Jesús. 33 Okotchajaasü tü wayuu kepiasükalüirua sulu'u tü pueulokat sü'ütpa'a tü so'ukot tü miichikat. 34 Niiyajakalaka wainma wayuu eekai ayuulin, tü ayuuisükat sütüma ayuulii eekai eein ne'e sünain. Je nujuittirakalaka yolujaa süle'eru'ujee wainma wayuu. Otta nüchiajaain tü yolujaakalüirua suulia saashajaain nüchiki, süka sütüjaain naa'u sünain jaralin nia.
Tü naa'inreekat Jesús sulu'upünaa Galilea
35 Je eeiwa'aya aikat, achijiraashi Jesús sünain o'unaa chamüin cha'aya eere yüütüülin mmakat süpüla aashajawaa nümaa Maleiwa. 36 Otta müshia Simón je na eekana nümaa, o'unüshii naya sünain achajawaa nüchiki Jesús. 37 Je nantapa nünainmüin,
—Asukaasü wayuu wainma püpüla —namakalaka nümüin.
38 Nüsouktakalaka Jesús:
—Anakaja wo'unüle yaajee yaa. O'uneeshi taya chamüin cha'aya eemüin tü pueuloirua chakat wapüleerua taküjaiwa nüchiki Maleiwa sümüin tia wayuukolüirua, süka shiain ajütünüin apüla taya —nümakalaka namüin.
39 Nu'unakalaka Jesús sainküinpünaa tü mmakat Galilea sünain nüküjain nüchiki Maleiwa sulu'upünaa tü ekirajüleekalüirua wayuu judío cha'aya je sünain nujuittirüin yolujaa süle'eru'ujee wayuu.
Eiyajünüshi wane wayuu aja'tta atachi
40 Arütkaashi nünainmüin Jesús wane wayuu mayeinshi sütüma aja'ttaa ata. Nüsapainyo'ukashi nia nümülatu'u Jesús sünain nüchuntüin nümüin:
—Müinka pücheküle, piiyaja taya —nümakalaka chi wayuukai.
41 Nümüliajakalaka naa'in Jesús chi ayuuishikai sünain niyurulain nütüna nünainmüin sünain naapaain nia:
—Tacheküin süpüleerua anainjachin pia —nümakalaka.
42 Anaichipa joo chi wayuukai. Nnojolüitpa aja'ttüin tü nütakat. 43 Nüjüta nümüshia Jesús chi wayuukai sünain nüchiajaain nia sünain maa nümüin:
44 —Nnojo püküjain sümüin wayuu püchiki sünain teiyajüin pia. Pu'una palajana eemüin chi sacerdotekai süpüla pii'iyatüinjatüin nümüin tü pütakat süpüla naapüinjatüin nümüin Maleiwa tü pümü'ünüin ouktajatkat saa'u anaichipain pia, maa aka tü nuluwataakat anain Moisés paala sümaiwa. Je sükajee tia, sütüjaajeechi aa'u pia wayuu sünain anaichipain pia süpüla sa'akainjachin pia püchikua —nümakalaka Jesús nümüin.
45 Otta chi wayuukai, nnojoishi ko'utüin. Nu'unakalaka sümaa aküjaa süchiki tü kasa anasü alatakat nüka. Je süka sütüjaaichipain naa'u Jesús tü wayuukolüirua, nnojoishi ekeroteein sulu'umüin tü pueulokalüirua. Makatüshi nia anooipa'a eere yüütüülin mmakat. Otta tü wayuukolüirua, antüsü nünainmüin sulu'ujee mmakat süpüshua.