3
Lotüsü nukuaippa Maleiwa sünain süsaleerüin wayuu saainjala nütüma
Tasakirüin paala jia: ¿Kasa anaka alu'u na wayuu judíokana noulia na gentilekana? ¿Kasa saamaka namüin tü o'yotoonookat ata? Eesüja'aya anaka alu'u naya noulia na gentilekana, saa'u nayain aapünüin amüin palajana tü pütchi nünüikikat Maleiwa paala sümaiwa, je e'itaanüshii naya nütüma süpüla nekirajüinjatüin wayuu sünain tü pütchikat sainküin mmakat süpüshua.
Je müleka eere napüshi na judíokana eekai manoulain, ¿amalajaweerü saa'in jümüin tü naa'inrüinjatkat chi Maleiwakai sütüma? Nnojo. Nnojoleerü amalajaain. Ayateeria naa'inrüin chi Maleiwakai tü nümakat. Ja'itairü aküjain alawaa wayuu süpüshua, pansaasü nünüiki chi Maleiwakai waneepia. Shia tü ashajünakat achiki paala sümaiwa. Müsü mayaa:
“Lotüsü nukuaippa chi Maleiwakai wanaa sümaa kasalajanain saainjala wayuu nütüma,
süka pansaain waneepia nünüiki”.
Eesü süpüla süsouktüin wane wayuu shi'ipajee tü tamakat, sünain maa tamüin: “Ja'itaina kaainjalain waya judíokana, nülatirüinya ne'e chi Maleiwakai tü waainjalakat woulia. Müleka nnojoruleje waa'inrüin tü kasa mojusükat, nnojoishije atüjaanüin aa'u chi Maleiwakai sünain alana'aleein lotüin ma'i tü nukuaippakat. Sükajee tia, nnojotsü anain süpüla süsaleenain waya waainjala nütüma, saa'in wamüin”. Tamüshii paala jia: Lotüshaatasü ma'i nukuaippa chi Maleiwakai sünain süsaleenain jia jaainjala nütüma. Müleka nnojorüleje lotüin nukuaippa sünain tüü, nnojotsüje nuuntüin süsalain saainjala wayuu süpüshua nütüma. Mataalasü wane'eya: “Sütümajee waküjain alawaa, shiyaawatüin wayuu naa'u chi Maleiwakai sünain nnojolin müin aka waya, süka pansaain waneepia nünüiki. Je saa'u kojutüin nia sütümajee tü mojusü waa'inrakat, ¿jamakuaippat süsalainjanain waya nütüma?”. Otta sünüiki wane'eya tamüin: “Pikirajüin waya sünain ayatüin sünain waa'inrüin tü mojusükat shii'iree kojuteein chi Maleiwakai sütüma wayuu sünainjee tü waainjalakat”. Tamüshii paala jia: Nnojotsü shiain tekiraja anain tia. ¿Jamüshii ji'rüliika'a wayumüin sümüin tü tamakat jümüin? Shiimüin sünain lotüin ma'i nukuaippa chi Maleiwakai sünain kasalajanainjatüin jaainjala nütüma.
Nnojotsü jaralüin anajiraain nümaa Maleiwa sükajee tü nümakat Moisés
Sünainjee süpüshua tü tamüitpakat jümüin, müinjachi taya joolu'u jümüin: Waya judíokana, nnojoliishii waya alanaain noulia na gentilekana nu'upala chi Maleiwakai, süka süchepchiain kaainjalaa wayuu süpüshua, wayuu judío oo'ulaka wayuu gentile. 10 Shia tü ashajünakat achiki paala sümaiwa sulu'u tü karaloukta nüchikimaajatkat Maleiwa, müsü mayaa:
“Nnojotsü wayuu eekai anajiraain nümaa Maleiwa.
Nnojotsü eein waneesüyaakaleje.
11 Nnojotsü wayuu eekai süshatüin aa'inraa tü anasükat.
Nnojotsü wayuu eekai nümaweein Maleiwa.
12 Nnojoishi jamajachin chi Maleiwakai namüin na wayuukana napüshua,
süka shiain jülüjüin naa'in tü mojusükat waneepia.
Nnojotsü wayuu eekai saa'inrüin tü anasükat.
Nnojotsü waneesüyaakaleje.
13-14 E'rülii wayumüin ma'i na wayuukana napüshua sümaa na'ürülaain ma'i.
Akülaashii alawaa, je ki'rashii ma'i sünain aashajawaa perulaa.
Mülia aa'inrü wayuu sütüma nanüiki maa aka süchotokai maa'ala.
15 Nashe'etaain wayuu.
No'utüin saa'in wayuu.
16 Eepünaale no'unüin, shi'rüin müliaa wayuu natüma.
Namojujain sukuaippa wayuu.
17 Natke'erüin wayuu süka tü naa'inrakat je tü namakat.
18 Nnojoishi jamajachin chi Maleiwakai namüin.
Mojutsai nia natüma”.
19-20 Waya judíokana, saa'u saapünüin wamüin tü nuluwataakat anain Maleiwa ashajünakat nütüma Moisés, antinneena waya nümülatu'umüin Maleiwa so'uweena wane ka'i süpüla wasouktüinjanain nümüin saaliijee nnojolüin waa'inrüin tü nümakat. Je iseerü wachiki asouktaa ni'ipajee Maleiwa saa'u waainjala. Soto jaa'in tü anajirawaakat nümaa Maleiwa, sünain nnojolüin sünainjeejatüin aa'inraa tü nuluwataakat anain Moisés, süka nnojolüin shiain süpülajatüin. Aapuushi wamüin nütüma Maleiwa süpüla wayaawatüinjatüin saa'u kaainjalain waya.
Anajiraashii waya nümaa Maleiwa sünainjee ne'e anoujaa nünain Jesucristo
21-22 Saa'u nnojolüin anajiraain wayuu nümaa Maleiwa sünainjee aa'inraa tü nuluwataakat anain Moisés, ¿kasataalakalaka anajiraainjatüin aka wane wayuu nümaa? Anajiraashii waya nümaa Maleiwa sünainjee wanoujain nünain Jesucristo. Shia tü aküjünakat achiki paala sümaiwa natüma na nünüikimaajanakana Maleiwa oo'ulaka Moisés. Je nii'iyatüin shia chi Maleiwakai wamüin wapüshua maa'ulu yaa sulu'u tü nüchikikat chi O'tte'erüikai. Wayuu süpüshua, na judíokana oo'ulaka na gentilekana, che'ojaasü anajiraainjanain naya nümaa Maleiwa. 23 Che'ojaasü anajirawaa wamüin süka kaainjalain wayuu ütamüinre'eya nuulia Maleiwa je sükatalaain suulia tü kasa anasü nüchekakat süpüleerua. Je nnojotsü nücheküin chi Maleiwakai ayatüin wayuu katatüin nuulia. 24 Anamia ma'i chi Maleiwakai sümüin wayuu süpüshua waneepia. Je saa'ujee anamiain ma'i nia, chi eekai nünoujain nünain Cristo Jesús, taashishi nia suulia naainjala sümaa anajiraain nia nümaa Maleiwa. 25-26 Je paalainka, naawalüin chi Maleiwakai wayuu suulia süsalaa saainjala. Otta watüjaa aa'uchi nia sünain lotüin ma'i nukuaippa. Je süka lotüin nukuaippa, ni'rüin sünain che'ojaain nüjütüin chi Nüchonkai süpüla ouktajachin saa'u saainjala wayuu süpüla anajiraainjatüin wayuu nümaa. Shiasa maa'ulu yaa, saa'u ouktüichipain Cristo, nuuntüin chi Maleiwakai nülatirüin saainjala wayuu eekai sünoujain nünain Cristo sünain ouktüin nia saa'u saainjala. Sünain nüjütüin Cristo sa'akamüin wayuu, nii'iyatüin chi Maleiwakai wamüin sünain shiimüin lotüin ma'i nukuaippa je shiimüin nuuntüin anajiraainjatüin nümaa wayuu süpüshua eekai sünoujain nünain Jesús.
27 Nnojo ju'waataain sulu'u joonooin sümaa tü nuluwataakat anain Maleiwa, maa aka taküjaitpain jümüin sünain nnojoliin anajiraain wayuu nümaa Maleiwa sünainjee naa'inrüin tü nüshajakat Moisés. Watüjaa aa'ulu sünain shiain sümüiwa anajiraain anainjee waya tü wanoulakat nünain Jesús. 28 Tee'iyatüitpa jümüin sünain anajiraain wayuu nümaa Maleiwa, nnojotsü sükajeejatüin naa'inrüin tü nümakat Moisés namüin, sükajeejatü nanoujain nünain Jesús sünain ouktüin saa'u naainjala. 29 Chi Maleiwakai, nnojoishi Wamaleiwasein ne'e wayakana judíokana wamüiwa. Namaleiwase na gentilekana wanaa wamaa. Je sükajee tia, Sümaleiwaseichipa wayuu süpüshua. 30 Waneeshia chi Maleiwakai anajiraakai atüma wayuu süpüshua. Na judíokana, o'yotoona atachiikana, oo'ulaka na gentilekana, mo'yotooju atachiikana, anajiraashii naya napüshua sünainjee ne'e anoujaa nünain Jesucristo. 31 ¿Jamakalaka tü nüshajakat Moisés? ¿Jamüinjatü sukuaippa watüma, waya anajiraainapakana nümaa Maleiwa sünainjee wanoujain nünain Jesús? ¿Nnojolüitpa kasain saamüin wamüin joolu'u? Nnojolun. Alana'aleesia joolu'u sünain kojutüinjatüin shia watüma, süka wayaawatüitpain joo saa'u kasapülajatüin shia wamüin nütüma Maleiwa.