6
Paxamë papeximë, Dioso panejumecovënëtsivixae, pajumecovënëtabiabare paneaxajivi, paneenajivi ata. Bajarapacuenia panijamonae pajumecovënëtabiabare. Tsipaji bajarapacuenia Dioso pacatocopata panejumecovënëtabiabinexa panijamonae. 2-3 Dioso pejumelivaisibaxutota jumaitsi mapacueniaje: “Yaiyataema axa. Yaiyataema ena ata nejamatabëcuenebarëyanexa, neponaponaenexanua bajayajebi mapanacuataje,” jai Dioso pejumelivaisibaxutota. Bajarapalivaisi Dioso itsa najumecopata jivi pejumecovënëtsinexa, yajavanajumecopata pacuenia Dioso yavenonaejitsia pajivi jumecovënëta bajarapalivaisi. Itsalivaisianë copiaya Dioso najumecopatsi ata, apo yajavanajumecopatsi pacuenia yavenonaejitsia pajivi jumecovënëta bajarapalivaisianë. Nexata matapania mapalivaisitaje Dioso yajavanajumecopata pacuenia yavenonaejitsia pajivi jumecovënëta bajarapalivaisi.
Paxamë panexi panexainaevi, anaeyacuenia pëtsa panexi paitorobabiabame papecabaraanaepanaeyaniva. Biji rajane xaniavaetsia panacoxivitsare papecajumecovënëtabiabinexa paneitorobijava. Pacujarubarenua Dioso pejumelivaisi pejumecovënëtsinexa.
Paxamë pijinia itsamonae papijajivimë, dajubicuenia papecacanajetsivi, itsamonae amoneya panetonacuenebavanapaenexa. Patoexanabiabare pacuenia panijatuxanevi pacaitoroba. Payaiyataema panijatuxanevi. Cujunaviaya panijatuxanevi patonacuenebabiabare asaëyata. Pacuenia Cristo panejitsipaexae, xaniavaetsia patonacuenebabiabame Cristo pijacuene, bajara pijinia pacuenia xaniavaetsia panijatuxanevi patonacuenebabiabare.
Xaniavaetsia panijatuxanevi patonacuenebabiabare daxitamatacabi canacujitsia pacuenia patonacuenebijitsipame Cristo. Pëtsa matapania itsajota pacanaitaxutocaeveta panijatuxanevi, asaëyata patonacuenebame papecasivabarëyanexa panetonacuenebijava yabara. Patoexanabiabare panijatuxanevi pacuenia Dioso pacatojitsipa panetoexanaenexa daxita panejamatabëëthëtovetsina. Jamatabëcuenebarëyaya patonacuenebavanapare panijatuxanevi. Xua panijatuxanevi patonacuenebavanapame, bajaraxua yabara pasivajamatabëjumaitsimëre: “Maxuaje nacuenebajë apo ëtajatuxanenënexa. Taniji pepo tajatuxanenë, Cristo, betatonacuenebijava,” pasivajamatabëjamëre panijatuxanevi panetonacuenebijava yabara. Payapëtaneme rabaja mapacueneje. Pajivi pexaniacuene toexana itsamonae ata, bajarapajivi matamotsianatsi Dioso. Pamonae ata dajubicuenia canajetatsi itsamonae amoneya petonacuenebabiabinexa, bajarapamonae ata Dioso matamotsianatsi pexaniacuene itsa toexana itsamonae ata. Pamonae ata apo pecanajetsivitsi, bajara pijinia pacuenia bajarapamonae ata Dioso matamotsianatsi pexaniacuene itsa toexana itsamonae ata.
Paxamë pijinia papijatuxanevimë, pacamuxujiobatsi mapacueniaje. Xaniavaetsia pataema panijajivi, papecatonacuenebivi. Pëtsa anaeya patiobabiabame panijajivi asaëya papecatonacuenebabiabinexa. Pacanaëjëre pacuenia paxamë ata panijatuxanenë Dioso eca athëbëtatsta. Pamonae ata apo pecanaia. Bajaraponëjavabelia pananeconitsipame. Bajaraponë panijajivi ata pijatuxanenë baja cajena. Bajaraponë saya najëpaeya nacatane daxitatsi. Nexata paneconivajëto xainatsi caejivitsi canacujitsia, bajarapaneconivajëtota nacananeconitsiaexanaponaena. Bajaraxuata panijajivi ata itorobajë xaniavaetsia papecatonacuenebabiabinexa.
Pacuenia Dioso pejumecovënëtsivi itorobatsi penayajivitaenexa dovathi yabara pelivaisi
10 Tajamonae, icatsia cotocaevi patacatoyaquinaelivaisita, pacajumaitsitsi mapacueniaje. Pajamatabëcuenesaëmëre tsavanapae vajatuxanenë pesaë paneyajavajinavanapaexae. 11 Vajabitsaënë banayajivinaxatata piatajajava pijavajabitsaënë pejorojoronaeyanivatsi. Bajara pijinia pacuenia paxamë ata panayajivinajamatabëcuenexatare Dioso pejumelivaisita. Nexata bajarapacuenia pajamatabëcuenesaëmë tsane dovathi papecajamatabëcuene yamaxëitojorobiyaniva.
12 Tsipaji Dioso vajanacatojitsipaecuenia itsa exanavanapatsi, nexata dovathi jamatabënacaitsacueniaba. Nexata bëpënëa vajajamatabëcuenesaëta asaëyata vajabitsaë bexanatsi, dovathi pijajivijavabelia, apo vajataevijavabelia. Dovathi cajena pijajivi ayaibitsaëtoxaneto. Dovathi pijajivi xaina penamatacaitorobivitsi, bitso piajamatabëcuenesaëvi. Nexata dovathi pijajivi jinavanapa athëbëtatsia. Jinavanapa mapanacuata ataje. Nexata dovathi pijajivi itoroba daxitajivi pibisiacuene pexanaeyaexanaenexatsi mapanacuataje. Bajaraxuata bëpënëa vajajamatabëcuenesaëta, asaëyata vajabitsaë bexanatsi dovathi pijajivijavabelia. 13 Nexata paxamë dovathi papecajamatabëcuene yamaxëitojorobiyaniva, panayajivinajamatabëcuenexatare Dioso pejumelivaisita. Nexata pamatacabi pibisiacuene pacatocopiapatsiana dovathi pejamatabëcueneta papecajamatabëcueneëjëtsinexa, itsiata pajamatabëcuenesaëmë tsane bajarapalivaisita. Nexata pibisiacuene apo paexanaemë tsane. 14 Vajabitsaënë itsa nayajivinaxatata piatajajava, caecovëta banuca. Nexata pijavajabitsaë apo tixitsitsi pecovëvecua. Bajara pijinia pacuenia paxamë ata pajamatabëcuenesaëmëre Dioso pejumelivaisita dovathi papecajopaeyaexanaeyaniva Dioso pejumelivaisi panejumecovënëtsijavavecua. Vajabitsaënë piatajajava itsa nayajivinaxatata, bayanaepacëta penaepacëtsijavata pesarabiyanivatsi penayajivinaxatatsijava. Bajara pijinia pacuenia paxamë ata Dioso pejumelivaisita, pexaniajailivaisita, panayajivinajamatabëcuenexatare. Vajabitsaënë piatajajava banamëpabëxatata pijavajabitsaënë pejorojoronaeyanivatsi. Bajara pijinia pacuenia paxamë ata Dioso pejumelivaisita panayajivinajamatabëcuenexatare. Pajamatabënajinavanapare Dioso baja aneconijibia papecataejava. Nexata dovathi nayajivitaeya pajinavanapare papecajamatabëcuene yamaxëitojorobiyaniva. 15 Vajabitsaënë najamatabëcueneveretsiaya pexaniazapato banataxuxatata pijavajabitsaëjavabelia jamatejema peponaenexa. Bajara pijinia pacuenia paxamë ata panajamatabëcueneverere, jamatejema pexanialivaisi jivi panetsipaebavanapaenexa. Daxita baja pamonae jumecovënëta bajarapalivaisi, Dioso baja barajamatabëcuenexanepanaeya tanetsi. 16 Panajamatabëcuenecopare Diosojavabelia papecayavenonabiabinexa. Vajabitsaënë banayajivicapona escudovënëjava, pijavajabitsaënë itsa bixabajarabatsi piupiitarunutsipuyaeneta, penacaranatsinexa bajarapaescudota, penayajiviitacaëbinexanua. Bajara pijinia pacuenia paxamë ata dovathivecua Dioso pacajamatabëcuenecaranatsiana, itsa panajamatabëcuenecopatsianame Diosojavabelia papecayavenonabiabinexa. 17 Vajabitsaënë banamataxatata piatajajava, cascovënëjava, pematathinaxuabiyanivatsi pijavajabitsaënë. Bajara pijinia pacuenia paxamë ata panayajivinajamatabëcuenexatare Dioso pejumelivaisita. Pajumecovënëre papecacapanepaelivaisinexa panijaneconivecua. Vajabitsaënë itsa pona pijavajabitsaëjavabelia, banayajivicapona espada. Bajara pijinia pacuenia paxamë ata panayajivicaponare Dioso pejumelivaisi, palivaisi baja pacayapëtaeyaexana Espíritu Santo. 18 Dioso pejumelivaisita najamatabëcuenexatatsiaya itsa pajinavanapaename, nexata pacuenia Espíritu Santo pacaitoroba, daxitamatacabi canacujitsia Diosojavabelia pavajëtabiabianame Dioso papecajamatabëcuene yavenonabiabinexa. Pajamatabëcueneitatsacamëre tsavanapae dovathi papecajamatabëcuene yamaxëitojorobiyaniva. Nexata pacopatsinejevamë Diosojavabelia panevajëtabiabijava, ajamatabëcueneitatsacaya Diosojavabelia panayajivivajëtabiabare. Asaëyata patovajëtabiabarenua daxita Dioso pejumecovënëtsivi. 19 Xanë ata panetovajëtabiabarenua Dioso taneyapëtaeyaexanaenexa paepatota bajarapalivaisi tsipaebajë itsamonaejavabelia. Panetovajëtabiabarenua ajumeurajibia tatsipaebabiabinexa apo judíovi ata Dioso pecapanepaejavanexatsi. 20 Naneconitsiaponaponajë majotaje, penaneconitsivi pejebabiabibota, itsamonaejavabelia tatsipaebabiabixae bajarapapexanialivaisi, Dioso tanetocopatsilivaisi. Bajaraxuata Diosojavabelia panetovajëtabiabare, naneconitsiaponaponae atanë, ajumeurajibia jivijavabelia tatsipaebabiabinexa bajarapalivaisi pacuenia jamatabëtsipaebajë.
Pacuenia Pablo toyaquina Efeso tomarapijivi peveretsinexa baja petoyaquinaelivaisi mapabaxutotaje yabara pelivaisi
21 Vajabananë Tíquico itsa patsiana paxamëjavabelia, pacatsipaebiana daxita pacuenia netane. Bajaraponë bitso vajaasivanë. Xaniavaetsia paneyavenonabiaba itsa patonacuenebabiabajë pacuene vajatuxanenë paneitoroba. 22 Bajaraxuata Tíquico pacatoitorobatsi baja paxamëjavabelia papecatsipaebinexa pacuenia pajinavanapajë. Nexata Tíquico itsa pacatsipaebiana pacuenia pajinavanapajë, pamuxunaajamatabëcuenesaëmë tsane. 23 Pacatovajëtabiabatsi vaxa Diosojavabelia, vajatuxanenë Jesucristojavabelia ata, jamatabëcuenexanepanaeya panejinavanapaenexa. Pacatovajëtabiabatsinua namataenetsia panenasivanexa Diosojavabelia panenajamatabëcuenecopatsivixae. 24 Pacatovajëtabiabatsinua Diosojavabelia daxita paxamë Dioso papecayavenonabiabinexa. Paxamë abaxë tsiteca bitso pasivamë tsavanapae vajatuxanenë Jesucristo. Bajara itsi tsane.