16
Pacuenia pijatuxanenë pecobecovë petoevetsinë toveretapona pevetsiaexanaejavanëtsi yabara pelivaisi
Jesús pijajivijavabelia livaisi tsipaeba. Jumaitsi mapacueniaje:
—Petuxanenë, bitso pexainaenë, ponapona. Bajaraponë xaina pijajivitonë petoevetsinexatsi pecobecovë. Itsiata pepëya pijajivitonë pecobecovë toveretaponatsi. Nexata itsamonae tsipaebatsi pepëya pijajivitonë pecobecovë petoveretaponaejavatsi. Nexata petuxanenë pijajivitonë junata. Jumaitsi pijajivitonëjavabelia: “Xamë pina tapëya netoveretaponame tacaevetsiaexanaejava. Pabaxutojavabelia matamoyaquinarubame xuanë canajetaponame tacobecovë, xuanënua netocomuataponame, bajarapabaxuto netocanaviatsianame. Nexata baja itsa netocanaviatsianame bajarapabaxuto, matavëjëa apo netoevetsimë tsane tacobecovë,” jai petuxanenë pijajivitonëjavabelia. Nexata pijajivitonë sivapona bajarapabaxuto petocanaviatsinexa pijatuxanenë. Nexata bajarapabaxuto petocanaviatsivajënae jamatabëjumaitsi: “¿De tsaeta xua exanaenajë? Tajatuxanenë baja necapitsapaejitsia pecobecovë tatoevetaponaponaejavavecua. Apo necaëjëpae tsane tanacuenebinexa pabi tajacuata tanaevetsinexa. Bitso auranënua tsipae itsamonaejavabelia amoneya tavajëtaponaenexa palata tanamitsacomuatabiabinexa taxaejava. Taneamoneyabivi meta abaxë, xua niamoneyaba, bevelia tovënëjonaponaenajë. Nexata tajatuxanenë tanecapitsapaecujinae, bajarapamonae pijaboyabelia itsa ponaenajë, xaniavaetsia necopiapitsiana. Nexata bajarapamonaejavata naponaponaenajë,” jamatabëjai bajaraponë. Nexata bajaraponë junata daxita pamonae abaxë amoneyabatsi. Nexata pamonae amoneyabatsi, bajarapamonae, caenë canacujitsia, patapona bajaraponëjavaberena. Nexata bajaraponë copiaya petopatsinëtsijavabelia jumaitsi: “¿Detsa pacuenia niamoneyabame abaxë, xua tajatuxanenë pijajava catsicopatatsi? jai bajaraponë. Nexata ponë amoneyabatsi, jumaitsi: “Camoneyabatsi abaxë tacarajutsinexa aceiteranë ochocientos pagalónbeje,” jai. Nexata bajaraponë jumaitsi piamoneyabinëtsijavabelia: “Bevelia saya catocopatsianatsi. Mara picani pacuenia niamoneyabameje, tanetoitanerubibaxutotamëje. Pire cajena. Icatsia itsabaxutojavabelia saya cuatrocientos pagalónbejenexa bepijia yaquinarure. Nexata saya bajarapacuenia tajatuxanenë rajutsianame,” jai bajaraponë piamoneyabinëtsijavabelia. Bajaraxuacujinae icatsia itsanë topatatsi. Nexata icatsia jumaitsi bajaraponëjavabelia: “¿Jica xamë? ¿Detsa pacuenia niamoneyabame?” jai. Nexata bajaraponë jumaitsi: “Camoneyabatsi abaxë tacarajutsinexa cien pabultobeje trigoxubultonë,” jai. Nexata bajaraponë jumaitsi piamoneyabinëtsijavabelia: “Mara picani pacuenia niamoneyabameje, tanetoitanerubibaxutotamëje. Pire cajena. Icatsia itsabaxutojavabelia saya ochenta pabultobejenexa yaquinarure. Nexata saya bajarapacuenia tajatuxanenë rajutsianame,” jai bajaraponë piamoneyabinëtsijavabelia. Bajarapacuenia exanapona daxita piamoneyabivitsijavabelia pesivajamatabëcuene xanepanaenexatsi, xaniavaetsia pecopiapitsinexatsi pijabota penaponaponaenexa, pijatuxanenë itsa navecuacapitsapatsi. Nexata jane baja daxita piamoneyabivitsi tocanaviabatsi. Bevelia matamota petoyaitanetuarutaponae baxutonëtsi. Bajaraxuacujinae pijatuxanenëjavabelia pona perajutsinexa jane baja bajarapabaxutonë. Nexata pijatuxanenë jumaitsitsi: “Xamë baja rovia pibisiacuene exaname. Itsiata baitsi jane niaitatsacaxae, exaname pacuenia catoxanepanaejitsia nevajënaeyabelia,” jaitsi pijatuxanenë. Nexata pacuenia pijatuxanenë pepëya pecobecovë petocanajetabiabinë ajamatabëcueneitatsaca, bajara pijinia pacuenia Dioso apo pejumecovënëtsivi ajamatabëcueneitatsaca Dioso pejumecovënëtsivi matatoxenetsia mapanacuapijicuene yabaraje, jai Jesús pijajivijavabelia.
Icatsia Jesús jumaitsi pijajivijavabelia:
—Pacamuxujiobatsi xaniavaetsia. Mapanacuapijipalatata payavenonare itsamonae. Nexata pacuenia pijatuxanenë pecobecovë petoevetsinë, pesivajamatabëcuene xanepanaevitsi xaina, xaniavaetsia pecopiapitsinexatsi pijabota penaponaponaenexa pijatuxanenë pecapitsapaecujinaetsi, bajara pijinia pacuenia paxamë ata athëbëtatsia paxainaename papecasivajamatabëcuene xanepaenaevi. Nexata pamatacabi patëpame, itsajota apo panamatavenonaemë palata, Dioso pacacopiapitsiana apo pevereverecaebonëjavatatsia, jai Jesús pijajivijavabelia.
10 Icatsia Jesús jumaitsi pijajivijavabelia:
—Pajivi xaniavaetsia toeveta tsiquirijavayo ata itsanë pecobecovë, bajarapajivi xaniavaetsia toevetsipa ayaijava ata. Pajivi bijiaya toeveta tsiquirijavayo ata itsanë pecobecovë, bajarapajivi bijiaya toevetsipa ayaijava ata. 11 Itsanë pecobecovë, mapanacuapijicueneje, palata ata, xaniavaetsia itsa apo patoevetsimë tsipae, nexata itsajivi ata apo pacaevetsiaexanae tsipae Dioso pijacuene, xua bitso namatamota mapanacuapijicuene matatoxenetsiaje. 12 Itsa xaniavaetsia apo patoevetsimë tsipae itsanë pecobecovë, nexata pitsijava picani pacaevetsiaexana, bajarapitsijava itsajivi ata apo pacarajutsi tsipae pepo panijajavanexa, jai Jesús pijajivijavabelia.
13 Icatsia Jesús jumaitsi pijajivijavabelia:
—Itsajivi ata acuenebi caecuenia petonacuenebijava anijanëbeje pijatuxanenëbeje. Caenëjavabelia jitsipaejitsipa petonacuenebijava. Itsanëjavabelia apo jitsipae tsipae petonacuenebijava. Bajara pijinia itsi pajivi bitso jitsipa Dioso. Pajivi bitso jitsipa Dioso, nexata itsa tonacueneba Dioso, acuenebi bitso pejitsipaejava palata, jai Jesús pijajivijavabelia.
14 Fariseovi, bitso palata pejitsipaevi, jumetaeyena Jesús petsipaebilivaisi pijajivijavabelia. Nexata fariseovi jumecapocaponatsi Jesús. 15 Jesús nexata jumaitsi fariseovijavabelia:
—Paxamë pajitsipabiabame jivi pejumaitsinexa paxamë yabara: “Fariseovi raja pexaniajamatabëcuenevi,” pejainexa. Itsiata baitsi jane Dioso pacajamatabëcueneyapëtane pexaniajamatabëcuene apo panexainaevicuene. Pacuene bitso jivi tsitapexaniacuenetsi, bajarapacuene Dioso apo tsitapexaniacuenetsi, jai Jesús fariseovijavabelia.
Pacuenia Jesús tsipaeba fariseovijavabelia bajayata Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi, pacuenia ata Dioso pijajivi evetsijitsia, yabara pelivaisi
16 Icatsia Jesús jumaitsi fariseovijavabelia:
—Juanpijinë jivibautisabinëmi pepatsivajënaeya, jivi xaina Dioso Moiséspijinëta penajumecopatsilivaisi pejumecovënëtsinexa. Bajayata Diosojumepaebivi profetavi ata petsipaebilivaisianë ata, xaina jivi pejumecovënëtsinexa. Itsiata Juanpijinë pepatsicujinae, pexanialivaisi tsipaebaponajë. Tsipaebaponajë Dioso pijajivi pevetsijavanexa. Nexata daxitajivi bitso jitsipa penajonenexa Dioso pijanacuayabetsia, jai Jesús fariseovijavabelia.
17 Icatsia Jesús jumaitsi fariseovijavabelia:
—Mapanacuaje, itaboxo yajava, jemata vereverecaena. Itsiata baitsi jane palivaisi Dioso Moiséspijinëta najumecopata, bajarapacuenia apo vereverecae tsane. Nexata daxita pacuene yabara tajëvelia vajunupaeba bajarapalivaisita, pepacuene xaniajai tsane, jai Jesús fariseovijavabelia.
Pacuenia Jesús livaisi tsipaeba penacojiobinë pijava pexuabiyaniva yabara pelivaisi
(Mt 19.1-12; Mr 10.1-12)
18 Icatsia Jesús jumaitsi fariseovijavabelia:
—Ponë pijava xuaba, nexata icatsia itsava itsa pita, bajaraponë pibisiacuene exana pevitota. Nexata naneconita Diosojavabelia. Tsipaji pepo pijavavecua jaita itsava. Dioso cajena abaxë bajaraponë pexuabiva pepo pijavacuenia totanetsi. Ponë ata itsanë pexuabiva pita, bajaraponë ata pibisiacuene exana pevitota. Nexata naneconita Diosojavabelia. Tsipaji itsanë pijava yacajërëta, pova abaxë Dioso tanetsi itsanë pepo pijavacuenia, jai Jesús fariseovijavabelia.
Bitso riconë Lázarobeje yabara pelivaisi
19 Icatsia Jesús livaisi tsipaeba fariseovijavabelia. Jesús jumaitsi mapacueniaje:
—Bitso pexainaenë, riconë, ponapona. Daxitamatacabi naxatababiaba bitso pexaniaviriajavanë. Pexaejava, pexaniaviriajava, xaeyabiaba. 20 Riconë pijabo matatoyorotsia yacaranata ibopanaxanetonë mataropotsia pefaratsijavaxanetota. Nexata bajarapacaranatsijavaxaneto jumavelia baupa muxuneneta, bepejiobinë, Lázarovënënë, boquecabiaba. Lázaro daxitanë perabëtsabana. 21 Lázaro picani jamatabëxaeyabiaba riconë pexaeyabiabijavata piothopaepërë mesa bëxëpanareca. Avirixi ata patabiaba itsajota Lázaro bocabiaba. Petsabanaejava raebabiabatsi. 22 Nexata baja belia Lázaro tëpa. Petëpaecujinae Lázaro ángelevi caponayatsi Dioso pijanacuayabetsia, itsabetsia Abrahampijinë petëpaecujinae ponapona. Bajaraxuacujinae riconë ata tëpa. Mëthëtatsi. 23 Riconëmi petëpaecujinae pata petëpaevi pepatabiabinacuayabelia. Nexata bajarapanacuata riconëmi bitso navixaetaeya bejiobi tsaponaponae. Nexata riconëmi athëbëa benaëcotsia. Tajëtatsia taenuta Abraham penucaejava. Lázaro nucaya Abraham pemuxunenetatsia. 24 Nexata riconëmi vavajai. Jumaitsi Abrahamjavabelia: “Amo Abraham, nitaxutotsoniataema. Netoitorobimica Lázaro. Nacobeupijabutsi merata neebarëtocainejebiaexanaejitsia. Bitso jamatabëfaenajë mapatajutaje,” jai riconëmi. 25 Nexata Abraham jumaitsi riconëmijavabelia: “Tamomo, najamatabënapire. Pamatacabi pinaena abaxë asaëmë tsaponaponae nenaexanaeirata, ëpexaniacuene picani xainame. Lázaro pijinia pamatacabi abaxë asaë tsaponaponae, bitso picani bejiobi. Itsiata juya mapamatacabije pexaniacuenia majotaje catsuponapona. Xamë biji navixaetaeya ponaponame. 26 Itsajivi jamatabëponae ata bajarabereca, acuenebi itsiata pepanepaenexa bajarabereca. Tsipaji bitso ayaiitapajanitoxanetoreca. Bajaraxuata paxamë ata apo pacacaëjëpae panepanepaenexa mabetsinaje,” jai Abraham. 27 Nexata icatsia riconëmi jumaitsi Abrahamjavabelia: “Amo Abraham, pexaniacuene cavajëtatsi. Tonajumeitorobianame Lázarota taxa pijaboyabelia. 28 Bajarajotalia xainajë cinco ponëbeje tajuyapijivi. Xaniavaetsia Lázaro tsipaebiana. Muxujiobiana bajarapamonae ata peponaeyaniva mapanavixaetaeyabiabinacuaya berenaje,” jai riconëmi Abrahamjavabelia. 29 Nexata icatsia Abraham jumaitsi riconëmijavabelia: “Bajarapamonae baja xaina Moiséspijinë peyaquinaelivaisianë. Diosojumepaebivimi profetavi ata peyaquinaelivaisianë ata, xaina baja. Nexata nejuyapijivi itsa apo jitsipae tsane peponaenexa bajarapanacuayabelia, nexata nejuyapijivi jumecovënëtsiana bajarapamonaemi peyaquinaelivaisianë,” jai Abraham riconëmijavabelia. 30 Riconëmi icatsia jumaitsi Abrahamjavabelia: “Jume raja. Apo jumecovënëtsi tsane cajena bajarapalivaisianë. Itsiata itsajivi itsa asaë tsane petëpaecujinae penaviatsinexa pecovëyabelia, tsipaebiana tajuyapijivijavabelia. Nexata tajuyapijivi copabiana pibisiacuene pexanabiabijava. Najamatabëcuenepënëyorotsiana Diosojavabelia,” jai riconëmi Abrahamjavabelia. 31 Nexata icatsia Abraham jumaitsi riconëmijavabelia: “Nejuyapijivi itsa apo jumecovënëtsi Moiséspijinë peyaquinaelivaisianë, Diosojumepaebivimi profetavi peyaquinaelivaisi ata, nexata pajivi asaë petëpaecujinae, mavelia ponae ata tsipaeje petsipaebinexa nejuyapijivijavabelia, itsiata nejuyapijivi apo jumecovënëtsi tsipae bajarapajivi ata,” jai Abraham riconëmijavabelia, jai Jesús fariseovijavabelia.