San Juan peyaquinaelivaisi pacuenia tajëvelia Dioso tsitajëtatsi pacuenia itsijitsia mapanacuataje
1
Pacuenia tajëvelia Jesucristo Dioso tsitajëtatsi, juya bajarapacuenia Jesucristo petsitajëtsijava Juanjavabelia yabara pelivaisi
Daxita xuanë Jesucristo tajëvelia Dioso tsitajëtatsi, daxita bajaraxuanë pelivaisi, xanë Juannë, yaquinajë mapabaxutotaje. Bajaraxuanë baja bepijiayo copiapatsiana. Xuanë tajëvelia Dioso tsitajëtatsi Jesús, bajaraxuanë juya Jesús tsitajëtsiana pijajivijavabelia. Bajaraxuata nexata Jesús itorobica pijaángel xanëjavabetsica. Nexata bajaraxuanë jumapecataeya tajëvelia netsitajëta Jesús pijaángel. Neyapëtaeyaexananua pajamatabëcuenelivaisi xaina bajaraxuanë. Nexata daxita bajaraxuanë pacuenia taniji, pelivaisi yaquinajë mapabaxutotaje. Pacuenia Dioso nejumaitsi, yaquinajë. Pacuenia Jesucristo ata jumaitsi, bajaraxua ata yaquinajë.
Pajivi tsimuxulebiana mapabaxutoje Dioso pejumecovënëtsivi penacaetuatsijavata, jamatabëcuenebarëya tsane. Pamonae ata namuxunaevetsiana mapalivaisije, nexata itsa jumecovënëtsiana pacuenia Dioso tajëvelia jumaitsi, bajarapamonae ata jamatabëcuenebarëya tsane. Bajarapacuenia jamatabëcuenebarëya tsane tsipaji baja imoxoyo pevajënae tsaponae pecopiapatsinexa daxita xuanë pelivaisi yaquinajë mapabaxutotaje.
Pacuenia Juan toyaquina siete patomarabejepijivi, Dioso pejumecovënëtsivi, yabara pelivaisi
Xanë rabaja Juannë. Pacatoyaquinatsi siete papabitsaëtomëbeje, Dioso panejumecovënëtsivi, Asiavënë nacuata panejinavanapaevi. Ajena, mapamatacabitaje, Dioso ponapona. Dioso nacua pexanaevajënaeya ata, Dioso ponapona. Daxitamatacabijavabelianexa ata Dioso ponapona. Pacatovajëtatsi Diosojavabelia papecajamatabëcuene barëyayaexanaenexa, papecayavenonaenexanua. Siete paespíritubeje nubena Dioso peecaejava, tronovënëjava, pitabarata. Pacatojitsipatsi bajarapamonae papecajamatabëcuene barëyayaexanaenexa, papecayavenonaenexanua. Jesucristojavabelia ata bajarapacuenia pacatovajëtatsi. Jesucristo baja cajena pexaniajailivaisi, Dioso pejumelivaisi, jivi tsipaebabiaba. Daxita petëpaevivecua, Jesús baja namataxainaeya Dioso asaëyaexanatsi petëpaejavavecua. Mapanacuata jivi pevetsivi ata matatoxenetsia, Jesús pepo pevetsinë daxitacuene. Jesús vajanacaasivaxae, nacasivatëpa. Nexata baja nacavecuaajibiaexana daxita pibisiacuene vajaexanaeneconimi. Nexata baja Jesús pijajivitsi nacaexana itsamatacabi vajanacabarëevetsinexa daxitacuene. Jesús baja nacaexananua sacerdotevitsi, Jesús paxa Diosojavabelia jivi vajatovajëtabiabinexa. Nexata vaxaitsi daxitamatacabijavabelianexa ayaijamatabëcuene rajutabiabianatsi Jesúsjavabelia. ¡Apo vereverecae tsane Jesús daxitacuene pevetsijava! Bajara itsi tsane.
¡Panenamuxunaevere mapalivaisije! Cristo raja najetarucaena athëbëvetsica itarërëbota. Pamatacabi Cristo najetarucaena athëbëvetsica, daxitajivi taenatsi. Pamonae ata yenecacuatatsi, bajarapamonae ata taenatsi. Daxita nacuanëpijivi, pamonae Dioso apo pejumecovënëtsivi, itsa taena Cristo penajetarucaejava athëbëvetsica, nuena pecajunavi. Bajara itsi tsane jivi itsa taena Cristo athëbëvetsica penajetarucaejava.
Jesús nayabarajumaitsi mapacueniaje: “Xanë rajane baja daxitacuene pepo tataxuxuabinë. Xanë rajane baja icatsia daxitacuene tacopiarucaeyaexanaenënexa,” nayabarajai Jesús daxitacuene pevetsinë, daxitacuene pexanaenexa ata pecaëjëpaenëtsi. Ajena mapamatacabitaje Jesús ponapona. Dioso nacua pexanaevajënaeya ata, Jesús ponapona. Daxitamatacabijavabelianexa ata Jesús ponapona.
Pacuenia Juan Jesús yacotiaya tsitanaitajëtatsi yabara pelivaisi
Xanë Juannë, panijabananënë. Tsipaji najuajumecovënëtavanapatsi Jesucristo. Nexata pacuenia paxamë ata itsamonae pacabejiobiaexanapona Dioso papijajivixaemë, bajara pijinia pacuenia xanë ata itsamonae nebejiobiaexanapona. Jesucristo pijajivitsi nacaexana itsamatacabi vajanacabarëevetsinexa daxitacuene. Jesucristo papecayavenonaexae, pacaasaëmë tsavanapae Dioso panejumecovënëtsijava. Bajara pijinia xanë ata itsinë. Dioso pejumelivaisi jivi tatsipaebabiabixae, naneconitsia ponaponajë Patmosvënë tunaetota. Jesucristo pelivaisi ata jivi tatsipaebabiabixae, naneconitsiaponaponajë. 10 Nexata Patmosvënë tunaetota domingota Espíritu Santo netsijamatabëvënëca. Nexata tapënëverena pecuaicuaijaijava ayaijume, betrompetajume penajumetsijava, jumetaniji. 11 Pecuaicuaijaijava nejumaitsi mapacueniaje:
—Xanë rajane baja daxitacuene pepo tataxuxuabinë. Daxitacuene icatsia tacopiarucaeyaexanaenënexa. Xua baja taneme, bajaraxua baja pelivaisi copiaya yaquinare. Xuanë ata icatsia aeconoxae taeponaename, bajaraxuanë ata pelivaisi yaquinaename. Bajaraxuacujinae bajarapalivaisi toitorobianame Dioso pejumecovënëtsivi, siete patomarabejepijivijavabelia, Asiavënë nacuata pejinavanapaevi. Toitorobianame bajarapalivaisi Efeso tomarapijivijavabelia, Esmirna tomarapijivijavabelia ata, Pérgamo tomarapijivijavabelia ata, Tiatira tomarapijivijavabelia ata, Sardis tomarapijivijavabelia ata, Filadelfia tomarapijivijavabelia ata, Laodicea tomarapijivijavabelia ata, nejai mapacueniaje tapënëverena pecuaicuaijaijava.
12 Nexata napënëyorotajë tataenexa ponë tapënëverena nebarëcuaicuaijai. Nexata taenubajë siete xuabeje orota pexanaejavanë. Bajaraxuanë pematatuta naitayotanubena. 13 Bajaraxuanë petuatuajëta taenutajë pebi. Bajaraponë yabara jamatabëjumaitsinë:
—Jesús raeta, Daxitajivi Pematapijinë, jamatabëjanë.
Bajaraponë penaxatatsijava apiareca. Nacorobëcëtanuca orota pexanaepana. 14 Mataniojai bitso pacuenia baniojai papaëputo. Pitaxutobeje naitayota. Pacuenia isotocotia bacotia itsi, bajara itaxutocotia itsi. 15 Petaxubeje ata nivenivenabeje pacuenia banivenivena broncevënëjava pesetsijava, beoronanitomi. Pecuaicuaijaijava najumeta pacuenia banajumeta jonca. 16 Pecujuanenia cobenanuca siete patuluputobeje. Pecuibuatsina pitsapa anijabarëneniabeje pexiujaiespada. Pacuenia matacabipijijuameto itsa aitavajënae, xaniavaetsia baitayota, bajarapacuenia itabaranaitayota.
17 Itsa taniji bajaraponë, betatëpaenë irataeya bocajunuajë bajaraponë pitabarata. Itsiata baitsi jane bajaraponë nejayarena pecujuacobeta. Nejumaitsi:
—Pëtsa necujunavame. Xanë rajane baja daxitacuene pepo tataxuxuabinë. Daxitacuene icatsia tacopiarucaeyaexanaenënexa. 18 Xanë rajane baja pepo tasaëtsaponaponaenë daxitamatacabijavabelianexa. Xanë picani tëpajë. Itsiata baitsi jane icatsia asaënë tatëpaecujinae. Nexata baja asaënë tsaponaponae daxitamatacabijavabelianexa. Dioso netocopata tacapanepaenexa tajajivi peponaeyaniva infiernojavabelia. Netocopatanua tananeconitsiaexanaenexa pijaneconi pexainaevi peponaenexa infiernojavabelia. 19 Xua baja taneme, bajaraxua baja pelivaisi yaquinare. Xuanë ata icatsia aeconoxae taeponaename, bajaraxuanë ata pelivaisi yaquinaename. 20 Xuanë, siete patuluputobeje, tacujuanenia cobenanucajë, mapajamatabëcuenelivaisi xainaje. Siete rabaja pijinia patomarabejepijivi Dioso pejumecovënëtsivi penamatacaitorobivi tsavanapae. Xuanë pijinia siete xuabeje orota pexanaejavanë pematatuta naitayotanubena, mapajamatabëcuenelivaisi xainaje. Siete rabaja pijinia patomarabejepijivi Dioso jumecovënëtavanapa, nejai Jesús, ponë taenutajë, siete xuabeje orota pexanaejavanë tuatuajëta penucaenë.