14
Pacuenia Pablo itaveta Roma tomarapijivi Dioso penajuajumecovënëtsivi itsa janitane pexaejava jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia peyajuvënërajutsivi, “Pibisiacuene exana mapajivije,” pejaiyaniva, yabara pelivaisi
Pajivi jumecovënëtsi ata Jesucristo pesivatëpaejavatsi pijaneconi yabara, itsiata abaxë itsa apo ajamatabëcuenesaë pejumecovënëtsijava, bajarapajivi ata xaniavaetsia pacopiapire panenacaetuatsibojavaberena itsa najunua. Bajarapajivi pijaneconi yabara Jesucristo pesivatëpaejavatsi pejumecovënëtsicujinae, copata baja pexaeyabiabijavami jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi. Nexata baja cujunava pexaejava, bepibisiacuene pexanaejava petaexae. Pëtsa pajumeanaenotame bajarapitsijivijavabelia panexaeyaexanaenexa icatsia bajarapayajuvënëvi. Itsamonae Cristojavabelia penajamatabëcuenecopatsivi, jamatabëjumaitsi: “Daxitacuene xanepana vajaxaenexa,” jamatabëjai. Itsamonae pijinia abaxë jamatabëjumaitsi: “Dioso nacananeconitsiaexanaejitsipa jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi itsa xanetsi,” jamatabëjai. Nexata ëpeubijava xane jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi pexaeyaniva. Nexata pajivi xane jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi, pëtsa bijiaya tane pajivi apo xae jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi. Pajivi pijinia apo xae jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi, pëtsa neconitsiaya jumaitsi jivijavabelia: “Pibisiacuene exana pajivi xane jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi,” jai pëtsa. Tsipaji Cristojavabelia penajamatabëcuenecopatsijivi daxitacuene itaxutojema xae ata, itsiata Dioso tanetsi aneconijibia. Nexata bajarapajivi Dioso capanepaenatsi. Dioso apo pacatocopatsi Dioso pijajivitonë neconitsiaya jivijavabelia panejumaitsinexa mapacueniaje: “Xua exana bajaraponë, pibisiacuene. Nexata Dioso naneconitsiaexanaenatsi,” panejainexa. Dioso pijajivitonë xaniavaetsia Dioso itsa tonacueneba, xaniavaetsia apo tonacuenebi atanua, caenë, Dioso, toxanepanatsi, pacuenia jamatabëjumaitsi, pejumaitsinexa pijajivitonëjavabelia. Dioso cajena caëjëpatsi peyavenonaenexa pijajivi pejitsipaecuenia xaniavaetsia petojinavanapaenexatsi pesivabarëyanexa.
Itsamonae Dioso pejumecovënëtsivi yaiyataeyabiaba matacabi. Nexata itsamatacabianëvecua caematacabi yaiyataeyabiaba. Itsamonae pijinia najëpaeya tane daxitamatacabianë. Pamonae yaiyataeyabiaba caematacabi itsamatacabianëvecua, bajarapamonae xaniavaetsia beyapëtane pajamatabëcuenelivaisi yabara yaiyataeyabiaba caematacabi. Pamonae ata pijinia najëpaeya tane daxitamatacabianë, xaniavaetsia beyapëtane pajamatabëcuenelivaisi yabara najëpaeya tane daxitamatacabianë. Pajivi nacueraeveta itsamatacabi, bajarapajivi nacueraeveta peyaiyataenexa Dioso. Pajivi pijinia apo nacueraevetsi bajarapamatacabi, apo nacueraevetsi tsipaji jamatabëexana pacuenia Dioso itorobatsi. Pajivi pijinia xane jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi, bajarapajivi xane peyaiyataenexa Dioso. Tsipaji jamatabëjumaitsi: “Dioso cajena netocopata daxitacuene taxaenexa,” jamatabëjai. Nexata pexaniajamatabëcuene rajutabiaba Diosojavabelia. Pajivi pijinia apo xae jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi, bajarapajivi apo xae peyaiyataenexa Dioso. Tsipaji jamatabëjumaitsi: “Mapavije apo xaenë tananeconitsiyaniva Diosojavabelia,” jamatabëjai. Nexata pexaniajamatabëcuene rajutabiaba Diosojavabelia ëpeubijava pexaeyabiabixae.
Itsajivi ata vaxaitsiyajuvënëjivi, Dioso pejumecovënëtsijivi, apo ponaponae ëpijacuata penatojitsipaecuenia pexanaponaponaenexa. Biji rajane exanaponapona pacuenia Cristo tojitsipatsi. Petëpaematacabinexa ata yabara, apo jamatabëjumaitsi: “Tëpaenajë pamatacabi natojitsipajë tatëpaejava,” apo jamatabëjai. Vaxaitsi abaxë vajaasaëtsavanapaeepato, tojinavanapatsi pacuenia vajatuxanenë nacatojitsipa. Itsiata baitsi jane itsamatacabi, tëpaenatsi. Tsipaji Dioso nacatojitsipaena vajatëpaenexa. Aeconoxae abaxë vajaasaëtsavanapaevi, vajatuxanenë pijajivitsi tsavanapae. Vajatëpaecujinae ata tsane, tsiteca vajatuxanenë pijajivitsi tsavanapae tsane. Cristo baja cajena nacasivatëpa vajatuxanenë vajaexanaenexa. Nexata icatsia Cristo asaë tsaponaponae petëpaecujinae. Bajaraxuata Cristo daxitajivi pijatuxanenë. Piasaëtsavanapaevi, petëpaevi ata, daxita pamonae najamatabëcuenecopata bajaraponëjavabelia, Cristo cajena pijatuxanenë.
10 Bajaraxuata nexata jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi paxamë panijabananë pexaejava yabara, baracuaicuaijaiya apo bepajumaitsimë mapacueniaje: “Maponëje pibisiacuene exana. Nexata Dioso naneconitsiaexanaenatsi,” apo bepajamë. Bijiaya ata apo bepataemë bajaraponë. Tsipaji cajena itsamatacabi daxitatsi vaxaitsi Cristo pitabarata nubenaenatsi, caejivitsi canacujitsia, vajanavajunupaebaponaenexa daxita pacuenia exanavanapatsi mapanacuataje. 11 Bajaraxua yabara Dioso pejumelivaisibaxutota tajëvelia jumaitsi mapacueniaje:
Dioso tajëvelia jumaitsi: “Xanë daxitamatacabijavabelianexa tasaëtsaponaponaenë. Nexata tajumaitsijume xaniajanë. Itsamatacabi daxitajivi taitabarata pematabacabëta netonubenaena taneyaiyataexae. Daxitajivi nevajunupaebiana Diosonëcuenenë,”
jai Dioso pejumelivaisibaxutota mapacueniaje Dioso tajëvelia pejumaitsijava daxitajivi yabara.
12 Nexata vaxaitsi itsamatacabi, caejivitsi canacujitsia, navajunupaebaponaenatsi Diosojavabelia daxita pacuenia exanavanapatsi mapanacuataje.
Pacuenia Pablo itaveta Roma tomarapijivi Dioso penajuajumecovënëtsivi Diosovecua pejopaeyaexanaeyaniva petsitaexanaejava pejamatabëcueneta yabara pelivaisi
13 Itsamatacabi caejivitsi canacujitsia nubenaenatsi Cristo pitabarata vajanavajunupaebaponaenexa pacuenia exanavanapatsi mapanacuataje. Bajaraxuata itsanë vajabananë pexanaejava yabara, apo bebaracuaicuaijaitsi pibisiacuenia. Biji rajane bejamatabëjumaitsitsi mapacueniaje: “Apo tsitaexanaenë tsane itsacuenejavayo ata, xua yabara itsajivi, Dioso pejumecovënëtsijivi, jamatabëcuenebijianaejitsipatsi,” bejamatabëjaitsi. 14 Najamatabëcuenecopatajë xaniavaetsia vajatuxanenë Jesucristojavabelia. Nexata yapëtaniji Dioso tanetocopatsijava taxaenexa xua picani cujunavajë taxaejava Jesucristojavabelia tanajamatabëcuenecopatsivajënaeya. Itsiata meta itsanë Dioso pejumecovënëtsinë bajaraxua itsa xane, jamatabëjumaitsi tsipae: “Dioso apo netocopatsi taxaenexa bajaraxua. Itsa xaejitsipajë, naneconitsipajë Diosojavabelia,” jamatabëjai tsipae. Nexata apo xae tsipae bajaraxua. 15 Panijabananë itsa apo pexaenë jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi, pëtsa patsitaxaneme. Tsipaji paxamë itsa patsitaxaejitsipame jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi, panijabananë bepacasivajamatabëjiobi tsipae. Tsipaji panijabananë bepibisiacuene patsitaexanaejitsipame itsa patsitaxaejitsipame jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi. Nexata jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi, panijabananë itsa patsitaxaejitsipame, nexata panijabananë asivaya apo pataemë tsipae. Tsipaji itsa pacajanitaejitsipa panexaejava jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi, nexata bajaraponë ata naxaejitsipa. Nexata Diosojavabelia bepenaneconitsinë nataejitsipa penaxaexae jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi. Panetsitaxaejava pejamatabëcueneta Diosovecua panenaxuabiaexanaeyaniva panijabananë, pëtsa patsitaxaneme jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi. Tsipaji rabaja vajatuxanenë Cristo sivatëpa bajaraponë ata penaxuabiyaniva. 16 Payapëtae atamë, xua picani xanepana paneexanaenexa, itsiata panijabananë itsa cujunava bajaraxua pexanaenexa, pëtsa patsitaexaname. Tsipaji panijabananë pacataejitsipa pibisiacuene bepaneexanaevi. 17 Vaxaitsi baja najamatabëcuenecopabatsi Cristojavabelia. Nexata jumecovënëtavanapatsi Dioso. Apo nacaitorobi vajanayanijobabiabinexa ëvajaxaejava yabara, vajaapaejava ata yabara. Biji rajane nacaitoroba xaniavaetsia aneconijibia najamatabëcuenejëpaeya vajajinavanapaenexa. Nacaitorobanua jamatabëcuenebarëyaya vajajinavanapaenexa Espíritu Santo vajanacatsijamatabëecaexae. 18 Pajivi Dioso pijacuene tonacuenebaponapona, sivajamatabëcuenebarëyatsi Dioso. Jivi ata xaniavaetsia yaiyatanetsi.
19 Xua Dioso nacayavenona vajajinavanapaenexa najamatabëcuenejëpaeya, bajaraxua exanavanapaenatsi. Xua ata nacayavenona namataenetsia vajanajamatabëcuene asaëyaexanaenexa Diosojavabelia, bajaraxua ata exanavanapaenatsi. 20 Pëtsa patsitaxaneme xua panijabananë tane bepitavetsijavatsi pexaeyaniva. Nexata itsa pacajanitaejitsipa panexaejava, bajarapajivi ata naxaejitsipa. Nexata bepenaneconitsinë Diosojavabelia nataejitsipa. Panexaejava pejamatabëcueneta, bajarapajivi Diosovecua pajopaeyaexanaejitsipame. Bajaraxuayaniva pëtsa patsitaxaneme xua cujunava panijabananë. Xaniajai rabaja. Daxitacuene rabaja picani xanepana vajaxaenexa. Itsiata pibisiacuene paexanaejitsipame itsa patsitaxaejitsipame xua panijabananë taejitsipa bepibisiacuene paneexanaejava itsa paxaejitsipame. 21 Bajaraxuata pëtsa paxaneme jumapecataeya pexanaenëanëjavabelia perajutsiyajuvënëvi. Pëtsa papamenua piatanera paneaitajibiyaniva. Pëtsa paexanamenua itsacuenejava ata, xua pejamatabëcueneta panijabananë pajopaeyaexanaejitsipame Diosovecua. Pëtsa patsitaexaname xua panijabananë jamatabëcuene faefaenaeyaexanaejitsipatsi. 22 Itsa baja xaniavaetsia payapëtaneme pexanepanaecuene panexaenexa, xua picani pacujunavame panexaejava Jesucristojavabelia panenajamatabëcuene copatsivajënaeya, saya pamoyamë tsane. Tsipaji Dioso yapëtane pacuenia panajamatabëxainame bajaraxua yabara. ¡Bitso jamatabëcuenebarëya pajivi pexanabiabijava yabara jamatabëjumaitsi: “Dioso pitabarata aneconijibia toponaponajë,” jamatabëjai! 23 Pajivi pijinia jamatabëjumaitsi ata: “Apo xanepanae tsipae taxaenexa bajaraxua,” jamatabëjai ata, itsiata itsa xaejitsipa, bajarapajivi pibisiacuene natoexanaejitsipa Diosojavabelia. Tsipaji pijacuata najamatabëcuenebijianaejitsipa. Daxita pijinia xua yabara vaxaitsi jamatabëjumaitsitsi: “Dioso apo jitsipae vajaexanaenexa bajaraxua,” jamatabëjai atatsi, itsiata itsa exanaejitsipatsi bajaraxua, nexata pibisiacuene natoexanaejitsipatsi Diosojavabelia.