Nuevo Testamento Guaraní Pe APOCALIPSIS 1
APOCALIPSIS
O REVELACIÓN A SAN JUAN
1
Che co jae Juan. Che co jae Jesucristo jembiócuai. Tumpa oicuauca Jesucristo pe ɨmambae oyeapota vae. Jare Jesucristo ombou araɨgua oyeócuai chupe vae omombeu vaera cheve, che amombeu-yoapɨ ye vaera Jesucristo jembiócuai reta pe. Cuae aicuatía vae Tumpa iñee co. Jesucristo etei omombeu cheve cuae. Che aecha cuae opaete.
Cuae amombeu peve ndei oyeapo mbove. Cuae omongueta vae reta jare cuae oendu vae reta oyeroviata co, oyapo reta yave Tumpa jeigüe cuae pe aicuatía vae. Echa oyearo ma ara reta cuae amombeu peve vae oyeapo vaera.
Siete tenta Asia pegua pe oñemboatɨatɨ vae reta pe
4-5 Che aicuatía ai cuae tupapire peporogüɨrovia vae siete tenta Asia pegua pe peñemboatɨatɨ vae reta pe. Tumpa jare jocuae siete araɨgua Tumpa jemimbota oyapo vae reta - jae reta oñemboɨ Tumpa iguapɨa jóvai - jare Jesucristo tomee peve ipɨacavi jare ipɨacatu. Tumpa iyɨpɨ güive jare añave jecuaeño oico. Jare jae jecuae oita. Jesucristo co jae jecuaeño omombeu cavi Tumpa regua vae. Jae tenonde voi oicove ye ou omanogüe vae reta ipɨte güi. Jae co opaete ɨvɨ pegua reta juvicha guasu reta Juvicha. Jae ñanderaɨu jare omboai opaete ñanembaeyoa reta jugüɨ ae pe. Jare ñandeapo mburuvicha guasu retara jare sacerdote retara yayeócuai vaera Tumpa pe - jae co Jesucristo Tu. Jesucristo toñemboeteuca jare togüɨnoi opaete mbaepuere jecuaecuae aveiño. Amén.
Mase, jae outa amapɨtu reta reve, jare opaete vae oechata. Israel pegua reta vi oechata. Echa Israel pegua reta oicutuca. Jare opaete jocuae ɨvɨ pegua reta ipɨatɨtɨ yaeta jese. Corai toyeapo. Amén.
—Che co jae Alfa jare Omega jee vae —jei ñandeYa Tumpa—. Che co jae tenondegua vae jare taɨcuegua vae. Che co jae añave jare iyɨpɨ güive oico vae. Che co jae jecuae oita vae. Che co jae opaete mbaepuere güɨnoi vae —jei.
Juan oecha cuimbaera oyeapo vae
Che co jae perɨqueɨ Juan, Jesús re yarovia rambue. Che vi aiporara ai pe reta rami Tumpa iporoocuaia jeco pegua, jare chepɨaguasu pe reta pepɨaguasu rami.
Che ai ɨvɨ ɨ mbɨte pe oi vae Patmos jee vae pe aicuaa vaera Tumpa iñee Jesús etei omombeuta cheve vae. 10 Espíritu Santo imbaepuere rupi añevae ñandeYa iara pe, jare aendu cheraɨcue cotɨ ñee jɨapu yae vae. Jɨapu yae metei mimbɨ guasu rami. 11 Jare ñee jei:
—Che co jae Alfa jare Omega jee vae. Che co jae tenondegua vae jare taɨcuegua vae.
Jayave jei ye:
—Eicuatía metei tupapire pe reechata vae. Jayave emondo tupapire oporogüɨrovia vae siete tenta Asia pegua pe oñemboatɨatɨ vae reta pe. Emondo Efeso pe, jare Esmirna pe, jare Pérgamo pe, jare Tiatira pe, jare Sardis pe, jare Filadelfia pe, jare Laodicea pe —jei cheve.
12 Jayave ayerova aecha vaera imiari cheve vae. Jare ayerova ma yave, aecha siete vela iguapɨa oro pegua vae reta. 13 Jare aecha jocuae siete vela iguapɨa reta ipɨte pe metei cuimbae. Cuimbaera oyeapo vae echa cheve. Güɨnoi temimonde ipucu vae oupitɨ ipɨ rupi vae. Jare ipɨtía rupi aecha güɨnoi metei cuacuaa oro pegua vae. 14 Iñaca-raa vecha-raagüe ti vae echa cheve. Ti asɨ co iroɨ tiasɨ vae rami. Jare jesa metei tata jendɨ oi vae rami co. 15 Ipɨ bronce oñemboacu yave tata tuicha vae pe oesape yae vae echa cheve. Jare imiari yave, iñee jɨapu yae ɨ guasu jɨapu yae rami. 16 Jae güɨnoi siete yasɨtata reta ipo iyacatu pe, jare iyuru güi oe metei quɨsepucu jaimbeyoyavi vae. Jova oesape yae cuaraɨ ara mbɨte yave oesape rami.
17 Jare aecha yave, aa jae jóvai cuimbae omano vae rami. Jayave jae oñono ipo iyacatu cheré jare jei cheve:
—Agüɨye equɨye. Che co jae tenondegua vae jare taɨcuegua vae —jei—. 18 Che co jae jecuaeño oico vae. Amano, erei, mase, añave aico jecuaecuae aveiño. Jare che anoi mbaepuere mano jare cañɨtei re —jei—. 19 Eicuatía opaete mbaembae reecha vae regua jare emombeu mbae re oñemojaanga jocuae mbaembae. Jocorai remombeuta mbae taɨcue rupi oyeapota vae —jei cheve—. 20 Taicuauca ndeve mbae re oñemojaanga siete yasɨtata chepo cheacatu pe reecha vae reta jare mbae re oñemojaanga siete vela iguapɨa oro pegua vae reta. Siete yasɨtata reta oñemojaanga siete araɨgua reta re. Jocuae siete araɨgua reta oyeócuai oporogüɨrovia vae jocuae siete tenta reta pe oñemboatɨatɨ vae reta pe. Jare siete vela iguapɨa reta oñemojaanga oporogüɨrovia vae jocuae siete tenta reta pe oñemboatɨatɨ vae reta re —jei—.