^
1 Peter
We Lib Full op wid Hope
People wa Trus een Christ Mus Lib God Way
Jedus de Stone wa da Lib an Gii Life
Wok fa God
De Suffrin ob Christ Show We How We Oughta Suffa
De Way Husban an Wife Oughta Lib
Da Suffa Cause Oona da Do wa Right
Da Lib fa God
Een All We Do, God Oughta Git de Glory
Da Suffa Cause Oona Blongst ta Christ
God Laan E Own People
De Las Wod ob Peter een Dis Letta