4
De Leada dem Tek Peter an John ta de Council
Peter an John still beena taak ta de people wen de Jew leada dem come ta um. De Jew priest dem an de offisa ob dem wa da gyaad God House, an de Sadducee dem, dey all come. Dem leada been opsot cause de two postle dem beena laan de people an tell um say Jedus done dead bot e git op fom mongst de dead people an lib gin. Dat show dat wen somebody dead, e gwine lib gin. Dem leada grab hole ta Peter an John. Bot cause de son beena set fa red, dey pit um een de jailhouse til de nex day. Bot a heapa people wa yeh Peter an John wod bleebe wa dey tell um. An now, all de man dem wa bleebe been bout fibe tousan.
Nex day, de Jew rula dem, long wid de oda Jew leada an Law teacha dem, dey meet togeda een Jerusalem. Annas, wa been de head man ob de Jew priest dem, e been dey, an Caiaphas, an John an Alexander an de oda man dem ob Annas fambly. Dey tek Peter an John outta de jailhouse an mek um stan fo all dem man wa done been geda dey. Den dey quizzit Peter an John say, “Weh oona git de powa fa mek dis man yah waak? Who gii oona dat powa?”
Peter been full op wid de Holy Sperit, so e ansa um say, “Oona wa da rule de people an oona leada dem wa dey yah! Oona bring we yah taday an aks we bout de good ting wa we done do fa dat cripple op man. Oona da aks we wa dat powa we hab fa heal um. 10 So den, all ob oona oughta know, an all de people een Israel oughta know. Oona done kill Jedus Christ fom Nazareth. Oona nail um ta de cross. Bot God mek um git op fom mongst de dead people an lib gin. An de powa ob Jedus name, dat wa mek dis man yah stan mongst ya, an e heal now. 11 God been taak bout Jedus wen e say,
‘De same stone dat oona ain wahn wen oona build,
dat de one wa done come fa be portant mo den all de oda res!’
12 Ain nobody bot Jedus able fa sabe people. Een all de wol ain nobody else, no oda name dat God gii ta people so dat we kin git sabe.”
13 Now den, de leada dem een de Jew Council see dat Peter an John been people jes like ebrybody else, an dey ain hab no school laanin. Bot Peter an John ain been scaid fa taak ta um bout Jedus. Dat mek dem leada stonish, an mek um know dat Peter an John beena waak wid Jedus. 14 De leada dem ain been able fa say nottin bad ginst Peter an John, cause de man wa dey heal beena stanop dey wid um. 15 So de leada dem ob de Council sen Peter an John outta de Council room. Den dey taak ta one noda bout all dis. 16 Dey aks one noda say, “Wa we gwine do wid dem man Peter an John? All de people een Jerusalem know dey done dis great miracle. Dey done heal de man wa ain neba been able fa waak. We cyahn say dat ain so. 17 Bot we ain wahn dis nyews fa spread roun mongst mo people. So den, leh we call Peter an John an waan um say, dey mus dohn taak ta nobody no mo een Jedus name.”
18 So de leada dem call Peter an John fa come eenside de place. Dey taak scrong ta um an chaage um say, “Mus dohn taak ta nobody tall een de name ob Jedus. Mus dohn laan nobody een Jedus name.” 19 Bot Peter an John ansa um say, “Wa we spose fa do? E mo betta fa we fa do wa oona say, or fa do wa God say? 20 We ain able fa shet we mout an stop da taak bout wa we done see an yeh.” 21 De leada dem ob de Council waan um mo scronga gin an leh um go way. Dey ain find no way fa punish um, cause all de people dey beena praise God fa wa been happen. 22 An de man wa God heal wid dis miracle, e been pass foty yeah ole.
De Bleeba dem Pray fa de Lawd fa Courage Um
23 Wen Peter an John been ton loose, dey gone back ta dey own people wa bleebe pon Jedus. Dey tell um wa de leada dem ob de priest dem an de oda Jew leada dem tell um. 24 Wen de oda people wa bleebe yeh wa Peter an John say, dey all pray togeda ta God say, “Lawd God, wa da rule oba all, ya mek de heaben, de wol an de sea, an all wa een um! 25 De Holy Sperit taak fa ya an tell ya saabant David fa say,
‘Wa mek dem diffunt nation bex so bad?
Hoccome de people scheme fa do wa de Lawd ain wahn
an den dey ain able fa do um?
26 De king dem wa rule een de wol git ready
an de rula dem beena geda togeda
fa fight ginst de Lawd an Christ,
de one God done pick.’
27 Fa true, Herod an Pontius Pilate meet togeda yah een dis city wid de Israel people an wid dem wa ain people ob Israel. Dey scheme togeda ginst Jedus, ya saabant wa blongst ta ya, de one ya been sen fa be de Messiah. 28 Dem leada beena geda fa do all de ting dem wa ya done been plan fa happen. Ya done dat cause ya got de powa an ya been wahn um fa be dat way. 29 Now den, Lawd, look at how dem leada taak scrong ta we an waan we. We ya saabant dem. We beg ya fa hep we. Courage we so dat we ain scaid fa tell de people ya wod. 30 Show ya powa an heal de sick, an gii we powa fa do sign an miracle dem wen we call pon de name ob ya saabant Jedus, wa blongst ta ya.”
31 Wen dey done pray, de place weh dey been geda togeda shake. De Holy Sperit come pon um an full um, an dat mek um scrong fa tell de people God wod.
Dem wa Bleebe All Share wa Dey Hab
32 All dem wa bleebe pon Jedus been gree togeda an hab one haat. Nobody dey ain say, “De ting dem A hab, dey me own propaty,” bot all dem beena share wa dey been hab wid one noda. 33 De postle dem beena show how God great powa dey wid um wensoneba dey tell oda people say, “De Lawd Jedus lib gin. E done git op fom mongst de dead people!” An God beena bless all ob um too good. 34 Dey all hab ebryting wa dey need, cause all dem wa got lan or house, dey sell um an bring de money, 35 an dey gii dat money ta de postle dem, an de postle dem beena share de money, gim ta de people wensoneba dey need um.
36 Dat wa Joseph, a Levite wa come fom Cyprus, done. De postle dem call um Barnabas. (Dat mean, “One wa Courage People.”) 37 E sell e fiel an e bring de money an gim ta de postle dem.